Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci a řízení

Účelem interinstitucionální dohody z roku 2013 je provádět rozpočtovou kázeň a zlepšit fungování ročního rozpočtového procesu a spolupráci mezi orgány Evropské unie v rozpočtových záležitostech a také zajistit řádné finanční řízení.

AKT

Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

PŘEHLED

V prosinci 2013 Evropský parlament, Rada a Komise uzavřely také dohodu o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (IIA).

Dohoda IIA byla přijata paralelně s víceletým finančním rámcem - což je sedmiletý plán EU na období 2014-2020. Během tohoto sedmiletého období má víceletý finanční rámec závazky ve výši 960 miliard EUR (právně závazný příslib poskytnout finance) a platby ve výši 908,4 miliardy EUR (skutečné platby příjemcům), vyjádřeno v konstantních cenách z roku 2011.

Dohoda IIA má tři oddíly:

Příloha dohody IIA stanoví podrobná pravidla spolupráce mezi orgány během rozpočtového procesu. Patří sem:

Jakákoli změna této dohody IIA vyžaduje společnou dohodu všech orgánů.

Kontext

Další informace:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Interinstitucionální dohoda

23. 12. 2013

-

Úř. věst. C 373 ze dne 20. 12. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020. (Úř. věst. L 347, 20.12.2013)

Poslední aktualizace: 24.04.2014