Zemědělství v EU – pravidla pro financování, řízení a sledování

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení, které je jedním ze základních aktů společné zemědělské politiky (SZP) EU, stanoví pravidla pro financování, řízení a sledování v rámci dvou hlavních fondů SZP.

Toto nařízení bylo několikrát změněno, naposledy nařízením (EU) 2017/2393.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení stanoví pravidla, která zahrnují:

Fondy pro financování SZP

Řídící struktura

Finanční řízení

Nařízení stanoví pravidla pro finanční řízení obou fondů, včetně:

Schvalování účetní závěrky

Kontroly

Sankce

Nařízení stanoví, že kromě neplacení nebo odnětí platby, musí země EU ukládat správní sankce příjemcům, kteří nesplňují požadavky na způsobilost a neplní povinnosti nebo závazky.

Podmíněnost

Zemědělský poradenský systém

Země EU musejí zřídit zemědělský poradenský systém, který bude příjemcům poskytovat poradenství v oblasti obhospodařování půdy a řízení zemědělských podniků.

Systémy zahrnují řadu aspektů, mimo jiné:

Společná pravidla

Nařízení také stanoví řadu společných pravidel týkajících se oblastí, jako jsou:

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2014.

KONTEXT

Další informace jsou k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549–607)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1306/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487–548)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608–670)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671–854)

Viz konsolidované znění

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 48–73)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69–124)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výdaje na veřejnou intervenci (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 1–17)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18–58)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59–124)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 16.04.2019