Nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy – akční plán EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Evropské komise (COM(2016) 87 final) – Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Akční plán zahrnuje 32 opatření, která budou EU a každá z 28 zemí EU (1) provádět v období 2016 až 2020. Soustředí se na tři hlavní aspekty:

KONTEXT

Nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy je nejvýnosnější trestnou činností na světě. Má vážné důsledky pro biologickou rozmanitost a negativní dopady na právní stát, protože je úzce propojen s korupcí. Také stoupá jeho úloha při financování ozbrojených milicí a teroristických skupin.

EU je pro tento obchod cílovou, zdrojovou i tranzitní oblastí. Proto má při potlačování této nezákonné činnosti klíčovou úlohu.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Přístup EU k boji proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy.

AKT

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (COM(2016) 87 final ze dne 26.2.2016)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument útvarů Komise: Analýzy a důkazy na podporu akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy – průvodní dokument ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (SWD(2016) 38 final ze dne 26.2.2016)

Posílení spolupráce s obchodními odvětvími proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy – závěrečná zpráva. Zpráva pro GŘ pro životní prostředí EK, 13. listopadu 2015.

Poslední aktualizace 02.05.2016(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).