Společná organizace zemědělských trhů v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1308/2013 – společná organizace trhů se zemědělskými produkty

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Hlavními rysy společné organizace trhů jsou:

Tržní intervence

Nařízení stanoví pravidla týkající se:

Reviduje stávající systémy veřejné intervence a pomoci poskytované soukromému skladování s cílem zajistit, že budou citlivější a účinnější. To se děje například prostřednictvím technických úprav v případě hovězího masa a mléčných produktů a některých sýrů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením.

Výjimečná opatření

Opatření pro řízení nabídky

Další opatření

Roční rozpočet režimů podporujících spotřebu ovoce a mléka ve školách vzrostl (z 90 na 150 milionů eur).

Organizace producentů a mezioborové organizace

Nařízení podporuje zakládání organizací producentů s cílem posílit jejich sílu v potravinovém řetězci. Bylo změněno a doplněno:

Obchod se zeměmi mimo EU

V případě dovozu a vývozu určitých produktů může být nezbytná příslušná licence.

Dovozní cla ve společném celním sazebníku se vztahují na zemědělské produkty, i když pro některé produkty (jako konopí, chmel, víno a cukr určený k rafinaci) jsou stanovena zvláštní pravidla. Mimoto Komise může stanovit dovozní celní kvóty, tedy konkrétní limity na objem zboží, které se smí dovézt se sníženou celní sazbou.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2014.

KONTEXT

Nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty je součástí balíčku opatření v rámci reformy SZP. Tento balíček obsahuje také nařízení o:

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671–854)

Následné změny nařízení (EU) č. 1308/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin (Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 15–49)

Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 14. června 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV proti TofuTown.com GmbH. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Landgericht Trier. Řízení o předběžné otázce – Společná organizace trhů se zemědělskými produkty – Nařízení (EU) č. 1308/2013 – Článek 78 a příloha VII část III – Rozhodnutí 2010/791/EU – Definice, označení a obchodní názvy – „Mléko“ a „mléčné výrobky“ – Názvy používané při propagaci čistě rostlinných potravin a jejich uvádění na trh. Věc C-422/16

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 4–56)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 57–91)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12–19)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549–607)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 18.09.2018