Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1305/2013 – podpora pro rozvoj venkova

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Nařízení:

Bylo změněno nařízením (EU) 2017/2393, které zavedlo řadu technických změn pěti nařízení týkajících se společné zemědělské politiky (SZP):

KLÍČOVÉ BODY

Cíle

EZFRV se zaměřuje na:

Priority

EU podporuje činnosti směřující ke splnění šesti prioritních cílů:

Země a regiony EU se mohou rovněž zaměřit na otázky, které jsou obzvláště důležité v jejich oblasti, jako jsou:

Rozpočet

Změna nařízení z roku 2017

Nařízení (EU) 2017/2393, které se uplatňuje od 1. ledna 2018, usiluje o zjednodušení a zlepšení přístupu zemědělců k financování v rámci SZP. Kromě jiného zavádí:

Provádění

Podle nařízení je nutné, aby politika rozvoje venkova byla v souladu s ostatními politikami v této oblasti. Jsou zavedena pravidla na úrovni EU a uzavřeny dohody, jejichž prostřednictvím se zajistí, aby finanční prostředky EU byly využity efektivně, přičemž se minimalizují překryvy a nekonzistence.

Pandemie COVID-19

Pozměňující nařízení (EU) 2020/872 poskytuje výjimečnou dočasnou mimořádnou pomoc zemědělcům a malým a středním podnikům působícím v oblasti zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů a bavlny podle EZFRV.

Země EU musí směřovat podporu příjemcům, kteří jsou nejvíce postižení krizí způsobenou onemocněním COVID-19, a to na základě dostupných důkazů a objektivních, nediskriminačních kritérií.

Podpora musí mít formu paušální částky, která se vyplatí do 30. června 2021 na základě žádostí o podporu schválených příslušným vnitrostátním orgánem do 31. prosince 2020.

Maximální částka podpory nemůže přesáhnout 7 000 EUR na zemědělce a 50 000 EUR na malý a střední podnik.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2014.

KONTEXT

EZFRV je jedním ze dvou fondů EU, které poskytují peníze na provádění SZP (druhým je Evropský zemědělský záruční fond). Podporuje cíle strategie Evropa 2020, a to podporou rozvoje venkova v celé EU, přičemž spolupracuje s dalšími iniciativami v této oblasti k zajištění účinného využití peněz z EU.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487–548)

Následné změny nařízení (EU) č. 1305/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/872 ze dne 24. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 (Úř. věst. L 204, 26.6.2020, s. 1–3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1009 ze dne 10. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 a (EU) č. 809/2014, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 (Úř. věst. L 224, 13.7.2020, s. 1–6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/288 ze dne 13. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020 (Úř. věst. L 53, 22.2.2019, s. 14–16)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin (Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 15–49)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 1–17)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 18–68)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69–124)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1–32)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320–469)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549–607)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608–670)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671–854)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 20.08.2020