Pravidla pro přímé platby EU zemědělcům

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1307/2013 – pravidla pro přímé platby zemědělcům v rámci společné zemědělské politiky EU

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanovuje pravidla pro přímé platby na podporu zemědělců v rámci společné zemědělské politiky (SZP) EU. Tyto platby jsou prováděny pod podmínkou, že zemědělci splňují přísná pravidla pro zdraví a sociální zabezpečení lidí a dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin a životní prostředí – známá jako podmíněnost.

Nařízení zrušuje nařízení (ES) č. 73/2009, které obsahovalo předchozí pravidla upravující přímé platby zemědělcům a které se změnilo po reformě SZP v roce 2013. Zrušuje též nařízení (ES) č. 637/2008, které se týkalo odvětví bavlny.

V prosinci 2017 EU přijala nařízení (EU) 2017/2393, kterým se mění nařízení (EU) č. 1307/2013, jakož i další právní předpisy týkající se SZP (nařízení (EU) č. 1305/2013, kterým se zřizuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, (EU) č. 1306/2013, kterým se stanovují pravidla financování, řízení a sledování pro zemědělskou politiku EU, (EU) č. 1308/2013 o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty v EU a (EU) č. 652/2014 o řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat).

KLÍČOVÉ BODY

Přímé platby zemědělcům jsou vypláceny v režimech podpory v každé zemi EU.

Země EU musí vyhradit určitou část finančních příspěvků SZP na povinné režimy podpory:

Existují také určité dobrovolné režimy podpory. Země EU se mohou rozhodnout, že:

Dne 1. ledna 2018 vstoupila v platnost nová pravidla uvedená v nařízení (EU) 2017/2393, která obsahují toto:

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Nařízení (EU) č. 1307/2013 se používá od 1. ledna 2015. Pravidla zavedená nařízením (EU) 2017/2393 se uplatňují od 1. ledna 2018.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608–670)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1307/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487–548)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549–607)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671–854)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 865–883)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 15.06.2018