Evropský námořní a rybářský fond (2014–2020)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 508/2014 – Evropský námořní a rybářský fond

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Cílem Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) je pomáhat obyvatelům pobřežních oblastí a těm, kdo pracují v odvětví rybolovu a akvakultury, aby se dokázali přizpůsobit nové reformované společné rybářské politice (SRP) na období 2014–2020.

KLÍČOVÉ BODY

Rozpočet a priority

ENRF, jehož rozpočet na období 2014–2020 činí 6,5 miliardy EUR, má tyto cíle:

Provedení

Pandemie COVID-19 – změna nařízení

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2014. Dočasná opatření týkající se rozšíření onemocnění COVID-19 se použijí se zpětnou platností od 1. února 2020 a jsou k dispozici do 31. prosince 2020.

KONTEXT

ENRF je finanční nástroj na podporu SRP na období 2014–2020. Jedná se o jeden z pěti evropských strukturálních a investičních fondů, které se vzájemně doplňují a usilují o podporu hospodářského oživení v Evropě prostřednictvím hospodářského růstu a tvorby pracovních míst.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1–66)

Následné změny nařízení (EU) č. 508/2014 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/852 ze dne 27. března 2015, kterým se nahrazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o případy nedodržení pravidel a případy závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky, jež mohou vést k přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (Úř. věst. L 135, 2.6.2015, s. 13–17)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1362/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se stanoví pravidla pro zjednodušený postup schvalování některých změn operačních programů financovaných z Evropského námořního a rybářského fondu a pravidla týkající se formy a předkládání výročních zpráv o provádění těchto programů (Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 124–136)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů (Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 39–51)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o předložení příslušných souhrnných údajů o operacích (Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 11–38)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1014/2014 ze dne 22. července 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011, pokud jde o obsah a vytvoření společného systému monitorování a hodnocení pro operace financované v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (Úř. věst. L 283, 27.9.2014, s. 11–19)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 763/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o technické vlastnosti informačních a propagačních opatření a pokyny pro vytvoření znaku Unie (Úř. věst. L 209, 16.7.2014, s. 1–4)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/372/EU ze dne 11. června 2014, kterým se stanoví roční rozpis celkových zdrojů Evropského námořního a rybářského fondu dostupných v rámci sdíleného řízení pro období 2014–2020 v členění podle členských států (oznámeno pod číslem C(2014) 3781) (Úř. věst. J L 180, 20.6.2014, s. 18–20)

Poslední aktualizace 09.06.2020