Jednací řád evropského inspektora ochrany údajů

Od roku 2004 se evropský inspektor ochrany údajů rozrostl z malého subjektu o dvou členech a sekretariátu na subjekt zaměstnávající více než 50 osob. V roce 2010 proběhla jeho reorganizace a známkou jeho vyzrálosti bylo v roce 2012 přijetí jednacího řádu.

AKT

Rozhodnutí evropského inspektora ochrany údajů č. 2013/504/EU ze dne 17. prosince 2012 o přijetí jednacího řádu.

PŘEHLED

Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislý orgán dohledu, který zajišťuje, aby orgány a instituce Evropské unie (EU) respektovaly osobní údaje a soukromí. Jeho pravomoci jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi EU a o volném pohybu těchto údajů. Jeho úloha spadá do tří oblastí:

V roce 2012 přijal evropský inspektor ochrany údajů jednací řád. Jednací řád opakuje mnohé ze zásad stanovených v nařízení (ES) č. 45/2001 a stanovuje též prováděcí předpisy k vnitřním procesům rozhodování, úlohám inspektora a správní rady, organizaci a práci sekretariátu, plánování, vnitřnímu řízení a otevřenosti a transparentnosti této instituce.

Kontext

Od roku 2004, kdy byl evropský inspektor ochrany údajů zřízen, došlo k významným změnám v právních, ekonomických a technologických souvislostech. Lisabonská smlouva potvrdila ochranu údajů jako základní zásadu práva EU a řada rozhodnutí Evropského soudního dvora zdůraznila důležitost ochrany soukromí a údajů jako nedílnou součást rozhodování v EU.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 2013/504/EU

18. 12. 2012

-

Úř. věst. L 273 ze dne 15. 10. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001).

Poslední aktualizace: 27.06.2014