52007PC0423(01)

Návrh rozhodnutí Rady o podepsání Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zjednodušení vydávání krátkodobých víz /* KOM/2007/0423 konecném znení */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 18.7.2007

KOM(2007) 423 v konečném znění

2007/0140 (CNS)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podepsání Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zjednodušení vydávání krátkodobých víz

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zjednodušení vydávání krátkodobých víz

(předložené Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. POLITICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI

Důležitost dialogu ohledně otázky víz pro Republiku Černá Hora i pro všechny ostatní země Západního Balkánu byla znovu potvrzena v závěrech vrcholné schůzky EU a zemí Západního Balkánu konané v Soluni dne 21. června 2003, která rovněž potvrdila evropskou perspektivu zemí Západního Balkánu. Pokud jde o otázku víz, „soluňská agenda“ potvrdila, že perspektiva liberalizace víz pro země Západního Balkánu je dlouhodobý cíl spjatý s pokrokem dotčených zemí v provádění významnějších reforem v oblastech, jako jsou posílení právního státu, boj proti organizovanému zločinu, korupci a nezákonnému přistěhovalectví a posílení jejich správní kapacity pro kontrolu hranic a pro bezpečnost dokladů.

Vzhledem k evropské perspektivě své země zaměřily orgány Republiky Černá Hora svůj zájem na možnost získat zjednodušené postupy vydávání krátkodobých víz pro své občany jako na okamžitý přechodný krok směrem ke zrušení vízové povinnosti, které zůstává ve střednědobém výhledu.

Pro Evropské společenství představují dohody o zjednodušení vydávání víz nový nástroj v rámci evropské politiky vydávání krátkodobých víz: v Haagském programu jsou Rada a Komise vyzývány, aby za účelem vytvoření společného přístupu přezkoumaly, „zda by v rámci readmisní politiky ES bylo vhodné zjednodušit v jednotlivých případech vydávání krátkodobých víz státním příslušníkům třetích zemí, bude-li to možné a na základě vzájemnosti, jakožto součást skutečného partnerství ve vnějších vztazích včetně otázek migrace“. EU tento nástroj vyvinula a poprvé použila ve vztahu k Ruské federaci a Ukrajině.

V prosinci 2005 členské státy na úrovni Výboru stálých zástupců souhlasily se společným přístupem k vytvoření politiky EU pro zjednodušení vydávání víz a stanovily hlavní kroky, které je třeba vzít v potaz při rozhodování o zahájení jednání o zjednodušení vydávání víz se třetími zeměmi.

Poté, co Rada dne 13. listopadu 2006 zmocnila Komisi, byla s Republikou Černá Hora dne 15. prosince 2006 v Bruselu zahájena jednání o zjednodušení vydávání krátkodobých víz současně s pokračujícími rozhovory o readmisní dohodě. Dvě další kola jednání se konala ve dnech 6. února 2007 a 11. dubna 2007 v Bruselu, současně s jednáními o readmisní dohodě mezi ES a Republikou Černá Hora. Formální jednání byla navíc příležitostně připravována na neformálních setkáních odborníků.

Na posledním formálním zasedání dne 11. dubna 2007 byla konečná znění dohod o zjednodušení vydávání víz a readmisi parafována na technické úrovni. Na politické úrovni se slavnostní akt parafování uskutečnil v Záhřebu dne 13. dubna 2007.

Evropská komise se dvěma třetími zeměmi (Ruskou federací a Ukrajinou) již dohodu o zjednodušení vydávání víz vyjednala. Zkušenosti získané v předchozím vyjednávání byly užitečné při vyjednávání s Republikou Černá Hora.

Členské státy byly pravidelně informovány a konzultovány prostřednictvím příslušných pracovních skupin a výborů Rady v průběhu všech fází jednání.

Pokud jde o Společenství, právním základem dohody je čl. 62 odst. 2 písm. b) ve spojení s článkem 300 Smlouvy o ES.

Přiložené návrhy představují právní nástroje pro podepsání a uzavření dohody. Rada rozhodne kvalifikovanou většinou. V souladu s čl. 300 odst. 3 Smlouvy o ES musí být ve věci uzavření dohody formálně konzultován Evropský parlament.

Navrhované rozhodnutí o uzavření dohody stanoví potřebné vnitřní mechanismy pro uplatňování dohody v praxi. Zejména stanoví, že Evropská komise s pomocí odborníků z členských států zastupuje Společenství v rámci smíšeného výboru zřízeného na základě článku 12 dohody.

Smíšený výbor může podle čl. 12 odst. 4 přijmout svůj vlastní jednací řád. Stanovisko Společenství určí v tomto směru Komise po konzultaci se zvláštním výborem, který jmenuje Rada.

Evropští občané[1] jsou zproštěni vízové povinnosti vůči Republice Černá Hora. V tomto ohledu je v čl. 1 odst. 2 návrhu dohody o zjednodušení vydávání víz pro případ, že by Republika Černá Hora pro občany EU znovu zavedla vízovou povinnost, stanoveno, že by se na základě zásady vzájemnosti uplatňovala pro občany EU stejná zjednodušení, která jsou na základě dohody přiznána občanům Republiky Černá Hora.

2. VÝSLEDKY JEDNÁNÍ

Komise soudí, že bylo dosaženo cílů, které stanovila Rada ve svých směrnicích pro jednání, a že návrh dohody o zjednodušení vydávání víz je pro Společenství přijatelná.

Konečné znění dohody lze shrnout takto:

- pro všechny žadatele o víza platí zásada, že rozhodnutí o udělení či neudělení víz je nutné přijmout ve lhůtě 10 kalendářních dnů. V případě nutnosti dalšího zkoumání lze tuto lhůtu prodloužit až na 30 kalendářních dnů. V naléhavých případech lze lhůtu pro přijetí rozhodnutí zkrátit na tři pracovní dny i méně;

- poplatek za udělení víza pro občany Černé Hory činí 35 EUR. Tento poplatek bude uplatňován vůči všem žadatelům z Černé Hory o víza a týká se jak víz pro jeden vstup, tak víz pro více vstupů. Určitým kategoriím osob mohou být navíc vízové poplatky zcela prominuty: blízcí příbuzní, úředníci na služebních cestách, studenti, osoby se zdravotním postižením, soudci, novináři, představitelé náboženských společností, zástupci občanské společnosti, příslušníci svobodných povolání, posádky vlaků, důchodci, děti do věku 6 let, humanitární případy a osoby účastnící se kulturních či vzdělávacích výměnných programů a sportovních či kulturních akcí;

- dokumenty týkající se účelu cesty, které musí být předloženy, byly pro některé kategorie osob zjednodušeny: blízcí příbuzní, podnikatelé, členové oficiálních delegací, studenti, účastníci vědeckých, kulturních a sportovních akcí, novináři, osoby, které navštěvují vojenské a občanské hřbitovy, představitelé náboženských společností, zástupci občanské společnosti, příslušníci svobodných povolání, řidiči v mezinárodní nákladní a osobní dopravě, soudci a osoby cestující ze zdravotních důvodů. Od těchto kategorií osob lze jako odůvodnění účelu cesty vyžadovat pouze doklady vyjmenované v dohodě. Jakékoliv další zdůvodnění, pozvání či potvrzení, jež předepisují právní předpisy členských států, se nevyžaduje;

- byla rovněž zavedena zjednodušená kriteria vydávání víz pro více vstupů pro tyto kategorie osob:

a) členové národní vlády a parlamentu, ústavního a nejvyššího soudu, předseda odvolacího soudu, předseda správního soudu, stálí členové oficiálních delegací a manželé / manželky a děti navštěvující občany Republiky Černá Hora oprávněně pobývající v členských státech: víza platná až pět let (nebo kratší dobu omezenou na trvání platnosti jejich mandátu nebo povolení k pobytu);

b) účastníci oficiálních vědeckých a kulturních výměnných programů a sportovních akcí, novináři, podnikatelé, představitelé náboženských společností, zástupci občanské společnosti, příslušníci svobodných povolání, soudci, řidiči z povolání a posádky vlaků, studenti a osoby cestující ze zdravotních důvodů, za podmínky, že v průběhu posledních dvou let řádně využili jednoroční víza pro více vstupů a u nichž důvody pro žádost o více vstupů přetrvávají: vydávají se víza s platností minimálně 2 roky a maximálně 5 let;

- občané Republiky Černá Hora, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, jsou v případě krátkodobých pobytů zproštěni vízové povinnosti;

- na občany Republiky Černá Hora, kteří jsou držiteli platných služebních pasů, se po dobu 5 let vztahují dvoustranné dohody podepsané před dnem 1. ledna 2007. Prohlášení přiložené k dohodě stanoví posouzení systému služebních pasů nejpozději do 4 let po vstupu této dohody v platnost;

- byl sjednán protokol, který stanoví, že členské státy, které zatím plně neprovádějí schengenské acquis , mohou jednostranně uznat schengenská víza a povolení k pobytu vydaná občanům Černé Hory za účelem tranzitu přes jejich území v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006[2]. Byl přidán odkaz na budoucí změnu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES , aby se rozhodnutí vztahovalo i na Bulharsko a Rumunsko;

- k dohodě je připojeno prohlášení Evropského společenství o přístupu žadatelů o víza k informacím a o harmonizaci informačních postupů o vydávání krátkodobých víz;

- v odpovědi na zvláštní požadavky Republiky Černá Hora jsou k dohodě připojena prohlášení Evropského společenství o zjednodušení pro rodinné příslušníky (na něž se nevztahují právně závazná ustanovení dohody), pro žadatele v dobré víře a pro námořníky.

Pro všechny otázky, na něž se dohoda nevztahuje, se dále použijí běžná schengenská pravidla nebo vnitrostátní právo, např. zamítnutí udělení víza, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, možnost pozvat v individuálních případech v případě pochybností žadatele na osobní pohovor, ale také stávající možnosti pro cestující v dobré víře.

Zvláštní situace Dánska, Spojeného království a Irska je zohledněna v preambuli a dvou společných prohlášeních připojených k dohodě. Podobně se ve společných prohlášeních k dohodě odráží i těsná součinnost Norska a Islandu při provádění, uplatňování a rozvíjení schengenského acquis .

Jelikož obě dohody o zjednodušení vízového režimu a o readmisi spolu souvisí, je třeba je podepsat a uzavřít současně a současně by také měly vstoupit v platnost.

3. ZÁVĚRY

Komise s ohledem na výše uvedené výsledky navrhuje Radě, aby:

- rozhodla, že dohoda bude podepsána jménem Společenství, a pověřila předsedu Rady, aby jmenoval osobu či osoby řádně zmocněné k podpisu jménem Společenství;

- po konzultaci s Evropským parlamentem schválila přiloženou dohodu mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zjednodušení vydávání krátkodobých víz.

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podepsání Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zjednodušení vydávání krátkodobých víz

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) body i) a ii) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím ze dne 13. listopadu 2006 zmocnila Rada Komisi ke sjednání dohody o zjednodušení vydávání krátkodobých víz mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora.

(2) Jednání o dohodě byla zahájena dne 15. prosince 2006 a skončila dne 11. dubna 2007.

(3) S výhradou jejího možného uzavření k pozdějšímu datu by dohoda parafovaná na technické úrovni v Bruselu dne 11. dubna 2007 a na politické úrovni v Záhřebu dne 13. dubna 2007 měla být podepsána...

(4) V souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska a Protokolem o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie se Spojené království a Irsko neúčastní přijetí tohoto rozhodnutí, a nejsou jím tudíž vázány ani se na ně nevztahuje.

(5) V souladu s Protokolem o postavení Dánska připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství se Dánsko neúčastní přijetí tohoto rozhodnutí, a není jím tudíž vázáno ani se na něj nevztahuje,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

S výhradou možného uzavření k pozdějšímu datu se předseda Rady tímto zmocňuje k tomu, aby jmenoval osobu nebo osoby oprávněné podepsat jménem Evropského společenství Dohodu mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zjednodušení vydávání krátkodobých víz a související dokumenty sestávající ze znění dohody, protokolu a prohlášení.

V Bruselu dne ………..měsíce…………2007.

Za Radu

předseda / předsedkyně

2007/0140 (CNS)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zjednodušení vydávání krátkodobých víz

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) body i) a ii) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[4],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu[5],

VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM:

(1) Komise sjednala jménem Evropského společenství dohodu s Republikou Černá Hora o zjednodušení vydávání krátkodobých víz .

(2) Dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána v souladu s rozhodnutím Rady …/…/ES ze dne …… 2007 s výhradou možného uzavření k pozdějšímu datu.

(3) Tato dohoda by měla být schválena.

(4) Touto dohodou se zřizuje smíšený výbor pro správu dohody, který může přijmout vlastní jednací řád. Je vhodné, aby v tomto případě mohlo Společenství přijmout své stanovisko zjednodušeným postupem.

(5) V souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska a Protokolem o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie se Spojené království a Irsko neúčastní přijetí tohoto rozhodnutí, a nejsou jím tudíž vázány ani se na ně nevztahuje.

(6) V souladu s Protokolem o postavení Dánska připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství se Dánsko neúčastní přijetí tohoto rozhodnutí, a není jím tudíž vázáno ani se na něj nevztahuje,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Tímto se jménem Společenství schvaluje Dohoda o zjednodušení vydávání krátkodobých víz mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 14 odst. 1 dohody[6].

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Společenství ve smíšeném výboru odborníků zřízeném podle článku 12 této dohody.

Článek 4

Stanovisko Společenství v rámci smíšeného výboru odborníků ohledně přijetí jeho jednacího řádu, jak to vyžaduje čl. 12 odst. 4 dohody, přijímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie .

V Bruselu dne ………..měsíce…………2007.

Za Radu

předseda / předsedkyně

Příloha

DOHODA

mezi

Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora

o zjednodušení vydávání víz

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „ Společenství “,

a

REPUBLIKA ČERNÁ HORA,

dále jen „strany“,

S ohledem na evropskou perspektivu Republiky Černá Hora, na jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora;

Potvrzujíce záměr úzce spolupracovat v rámci budoucích struktur dohody o stabilizaci a přidružení pro liberalizaci vízového režimu mezi Republikou Černá Hora a Evropskou unií, v souladu se závěry vrcholné schůzky EU a zemí Západního Balkánu konané v Soluni dne 21. června 2003;

Přejíce si jako první konkrétní krok k bezvízovému cestovnímu styku usnadnit mezilidské kontakty jakožto důležitou podmínku pro trvalý rozvoj hospodářských, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vztahů zjednodušením vydávání víz občanům Republiky Černá Hora;

Majíce na mysli, že občané EU jsou zproštěni vízové povinnosti při cestách do Republiky Černá Hora, které nepřekračují délku 90 dní, nebo při přejezdu přes území Republiky Černá Hora;

Uznávajíce, že pokud by Republika Černá Hora znovu zavedla pro občany EU vízovou povinnost, vztahovaly by se na občany EU na základě vzájemnosti automaticky stejná zjednodušení, která se podle této dohody vztahují na občany Republiky Černá Hora;

Uznávajíce , že toto zjednodušení by nemělo vést k nedovolenému přistěhovalectví a věnujíce zvláštní pozornost bezpečnosti a readmisi;

Zohledňujíce Protokol o postavení Spojeného království a Irska a Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Spojené království a Irsko;

S ohledem na Protokol o postavení Dánska připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1 – Účel a působnost

1. Účelem této dohody je zjednodušení vydávání víz pro občany Republiky Černá Hora pro předpokládaný pobyt, který v období 180 dní nepřekračuje 90 dní.

2. Pokud by Republika Černá Hora znovu zavedla pro občany EU nebo pro některé kategorie občanů EU vízovou povinnost, vztahovala by se na dotčené občany EU na základě vzájemnosti automaticky stejná zjednodušení, která se podle této dohody vztahují na občany Republiky Černá Hora.

Článek 2 – Obecná ustanovení

1. Zjednodušený vízový režim, který stanoví tato dohoda, se vztahuje na občany Republiky Černá Hora pouze tehdy, pokud nebyli zproštěni vízové povinnosti na základě právních předpisů Společenství nebo členských států, této dohody či jiných mezinárodních dohod.

2. Právní předpisy o státním občanství Republiky Černá Hora nebo členských států nebo právní předpisy Společenství se použijí na záležitosti, které tato dohoda neupravuje, jako je zamítnutí udělení víz, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu a opatření týkající se vyhoštění.

Článek 3 – Definice

Pro účely této dohody se:

a) „ členským státem “ rozumí členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska;

b) „ občanem Evropské unie “ rozumí státní občan členského státu, jak je vymezen pod písmenem a);

c) „ občanem Republiky Černá Hora “ rozumí osoba, která má státní občanství Republiky Černá Hora;

d) „ vízem “ rozumí povolení vydané členským státem nebo rozhodnutí přijaté tímto státem, které je potřebné pro:

- vstup za účelem zamýšleného pobytu v tomto členském státě nebo ve více členských státech, jehož celková délka nepřekročí 90 dní,

- vstup za účelem tranzitu přes území tohoto členského státu nebo více členských států;

e) „ oprávněně pobývající osobou “ rozumí státní občan Republiky Černá Hora oprávněný pobývat na území členského státu po dobu delší než 90 dnů na základě právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů.

Článek 4 – Doklady potvrzující účel cesty

1. U níže uvedených kategorií občanů Republiky Černá Hora dostačují níže uvedené dokumenty pro doložení účelu cesty na území druhé smluvní strany:

a) členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Černá Hora účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi na území některého členského státu:

- dopis od orgánu Republiky Černá Hora potvrzující, že žadatel je členem delegace, která cestuje na území druhé členského státu za účelem účasti na výše uvedených akcích s přiloženou kopií oficiálního pozvání;

b) podnikatelé a zástupci obchodních organizací:

- písemná žádost hostitelské právnické osoby nebo společnosti nebo jejich kanceláře či pobočky, státního či místního orgánu členských států nebo organizačních výborů obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympózií pořádaných na území členských států a zaštítěných obchodní komorou, unií zaměstnavatelů nebo sdružením podnikatelů Republiky Černá Hora;

c) řidiči vozidel registrovaných v Republice Černá Hora a používaných v mezinárodní nákladní a osobní dopravě mezi územím Republiky Černá Hora a členských států;

- písemná žádost národního sdružení dopravců Republiky Černá Hora zajišťujících mezinárodní silniční dopravu s uvedením účelu, trvání a četnosti cest;

d) posádky vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv na trase mezi územím členských států a Republiky Černá Hora;

- písemná žádost příslušné železniční společnosti Republiky Srbsko s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

e) novináři:

- osvědčení či jiný doklad vydaný profesní organizací prokazující, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem, a doklad vydaný jeho zaměstnavatelem, v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce;

f) účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:

- písemná žádost hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

g) žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, včetně těch, které jsou organizovány v rámci výměnných programů a jiných školských činností:

- písemná žádost nebo osvědčení o přijetí vydané hostitelskou univerzitou, akademií, vysokou školou nebo školou, anebo studentský průkaz či osvědčení o zapsaných předmětech;

h) účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod:

- písemná žádost hostitelské organizace: příslušných orgánů, národních sportovních federací a národních olympijských výborů členských států;

i) účastníci oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy:

- písemná žádost nejvyššího správního úředníka / starosty těchto měst;

j) blízcí příbuzní – manželé, děti (včetně osvojených), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci – navštěvující občany Republiky Černá Hora oprávněně pobývající na území členského státu:

- písemná žádost hostitelské osoby;

k) osoby navštěvující vojenské a občanské hřbitovy:

- úřední doklad potvrzující existenci a udržování hrobu, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbeným;

l) osoby cestující ze zdravotních důvodů a nutný doprovod:

- úřední dokument zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení a nezbytnost doprovodu a doklad dostatečných finančních prostředků na úhradu lékařského ošetření;

m) osoby navštěvující pohřební obřady:

- úřední doklad potvrzující úmrtí, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbeným;

n) zástupci organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, včetně těch, které jsou organizovány v rámci výměnných programů:

- písemná žádost hostitelské organizace, potvrzení, že dotčená osoba zastupuje organizaci občanské společnosti, a zakládající listina této organizace z příslušného rejstříku vydaná státním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

o) členové profesních organizací účastnící se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členského státu:

- písemná žádost hostitelské organizace potvrzující, že se dotčená osoba účastní dané akce;

p) soudci účastnící se mezinárodních výměnných programů, sympozií, seminářů nebo obdobných vzdělávacích akcí pořádaných na území členského státu:

- písemná žádost hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

q) představitelé náboženských společností v Republice Černá Hora:

- písemná žádost příslušné náboženské společnosti registrované v Republice Černá Hora s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

r) osoby cestující jako turisté:

- potvrzení nebo poukaz od cestovní kanceláře akreditované členským státem v rámci místní konzulární spolupráce, který potvrzuje rezervaci organizovaného zájezdu.

2. Písemná žádost uvedená v odstavci 1 tohoto článku obsahuje tyto údaje:

a) v případě pozvané osoby – jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, státní občanství, číslo dokladu totožnosti, doba a účel cesty, počet vstupů a případně jména spolucestujících manželů a dětí;

b) v případě zvoucí osoby – jméno, příjmení a adresa; nebo

c) v případě zvoucí právnické osoby, společnosti či organizace – celý název (obchodní firma) a adresa a

- pokud pozvání vystavila organizace, jméno a funkce osoby, která pozvání podepsala;

- jestliže je zvoucí osoba právnickou osobou, společností nebo kanceláří či jejich pobočkou zřízenou na území členského státu, registrační číslo vyžadované vnitrostátními právními předpisy dotyčného členského státu.

3. Pro kategorie osob uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou všechny kategorie víz vydávány zjednodušeným postupem, aniž by se vyžadovalo další zdůvodňování, pozvání či jiné potvrzení účelu cesty, které vyžadují právní předpisy členských států.

Článek 5 – Vydávání víz pro více vstupů

1. Diplomatické mise a konzuláty členských států udělí vícenásobná vstupní víza s platností až do pěti let těmto kategoriím občanů:

a) členové národní vlády a parlamentu, ústavního soudu a nejvyššího soudu, předseda odvolacího soudu, předseda správního soudu, jestliže je tato dohoda nezprošťuje vízové povinnosti, při výkonu jejich povinností s platností omezenou na jejich funkční období, pokud je kratší pěti let;

b) stálí členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Černá Hora pravidelně účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi na území některého členského státu;

c) manželé a děti (včetně osvojených), které nedosáhly věku 21 let nebo jsou nezaopatřené, navštěvující občany Republiky Černá Hora oprávněně pobývající na území členského státu s platností omezenou na dobu platnosti jejich povolení k pobytu.

2. Diplomatické mise a konzuláty členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do jednoho roku těmto kategoriím občanů za podmínky, že v průběhu předchozího roku získali nejméně jedno vízum, využili ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a mají důvody k žádosti o víza pro více vstupů:

a) členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Černá Hora pravidelně účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi na území některého členského státu;

b) podnikatelé a zástupci obchodních organizací, kteří pravidelně cestují do členských států;

c) řidiči vozidel registrovaných v Republice Černá Hora a používaných v mezinárodní nákladní a osobní dopravě mezi územím Republiky Černá Hora a členských států;

d) posádky vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích na trase mezi územím členských států a Republiky Černá Hora;

e) příslušníci svobodných povolání účastnící se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí, kteří pravidelně cestují do členských států;

f) účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů, kteří pravidelně cestují do členských států;

g) účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;

h) novináři;

i) účastníci oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy;

j) studenti a postgraduální studenti, kteří pravidelně cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, včetně těch, které jsou organizovány v rámci výměnných programů;

k) osoby pravidelně cestující ze zdravotních důvodů a nutný doprovod;

l) představitelé náboženských společností registrovaných v Republice Černá Hora, kteří pravidelně cestují do členských států;

m) zástupci organizací občanské společnosti, kteří pravidelně cestují do členských států za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, včetně těch, které jsou organizovány v rámci výměnných programů;

n) soudci účastnící se mezinárodních výměnných programů, sympozií, seminářů nebo obdobných vzdělávacích akcí, kteří pravidelně cestují na území členských států.

3. Diplomatické mise a konzuláty členských států udělí víza pro více vstupů s platností minimálně dva roky a maximálně pět let kategoriím osob uvedeným v odstavci 2 tohoto článku za podmínky, že v průběhu předchozích dvou let využili jednoroční vízum pro více vstupů v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a důvody k žádosti o víza pro více vstupů přetrvávají.

4. Celková doba pobytu osob uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku na území členských států nepřekročí 90 dnů během 180denního období.

Článek 6 – Poplatky za vyřízení žádosti o víza

1. Za vyřízení žádosti o vízum pro občany Republiky Černá Hora se stanoví poplatek ve výši 35 EUR.

Výše uvedenou částku lze přezkoumat v souladu s postupem stanoveným v čl. 14 odst. 4.

Pokud by Republika Černá Hora znovu zavedla vízovou povinnost pro občany EU, poplatek za udělení víza účtovaný Republikou Černá Hora nebude vyšší než 35 EUR nebo než dohodnutá částka, pokud je poplatek přezkoumán podle postupu stanoveného v čl. 14 odst. 4.

2. Od poplatků za vyřízení žádostí o víza jsou osvobozeny tyto kategorie osob:

a) členové národní vlády, parlamentu, ústavního soudu a nejvyššího soudu, předseda odvolacího soudu, předseda správního soudu, osoby uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a), jestliže je tato dohoda nezprošťuje vízové povinnosti;

b) blízcí příbuzní – manželé, děti (včetně osvojených), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci – navštěvující občany Republiky Černá Hora oprávněně pobývající na území členského státu;

c) členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Černá Hora účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi na území některého členského státu;

d) žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů;

e) invalidní osoby a jejich doprovod, pokud je nutný;

f) osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně naléhavého léčení, a jejich doprovod, nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného;

g) účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;

h) účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;

i) účastníci oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy;

j) novináři;

k) důchodci;

l) soudci účastnící se mezinárodních výměnných programů, sympozií, seminářů nebo obdobných vzdělávacích akcí;

m) představitelé náboženských společností registrovaných v Republice Černá Hora;

n) zástupci organizací občanské společnosti cestující za účelem setkání, seminářů, výměnných programů nebo vzdělávacích kurzů;

o) příslušníci svobodných povolání účastnící se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členského státu;

p) řidiči vozidel registrovaných v Republice Černá Hora a používaných v mezinárodní nákladní a osobní dopravě mezi územím Republiky Černá Hora a členských států;

q) posádky vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích na trase mezi územím členských států a Republiky Černá Hora;

r) děti do 6 let věku.

Článek 7 – Lhůty pro vyřízení žádostí o víza

1. Diplomatické mise a konzuláty členských států rozhodnou o žádosti o udělení víz do 10 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.

2. Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza lze v jednotlivých případech prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zvláště když je potřebné další prozkoumání žádosti.

3. V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza zkrátit na 3 pracovní dny i méně.

Článek 8 – Odjezd v případě ztracených či odcizených dokladů

Občané Evropské unie a Republiky Černá Hora, kteří ztratili své doklady totožnosti nebo jimž byly tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Republiky Černá Hora či členských států, mohou toto území opustit bez víz či jiného povolení na základě platných dokladů totožnosti opravňujících k překročení hranic a vystavených diplomatickými misemi nebo konzuláty členských států nebo Republiky Černá Hora.

Článek 9 – Prodloužení víz za mimořádných okolností

Občanům Republiky Černá Hora, kteří z důvodů vyšší moci nemají možnost opustit území členských států do doby uvedené v jejich vízech, se časová platnost jejich víz bezplatně prodlouží v souladu s právními předpisy uplatňovanými přijímajícím státem na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, kde mají trvalý pobyt.

Článek 10 – Diplomatické pasy

1. Občané Republiky Černá Hora, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, smějí vstupovat na území členských států, projíždět jím a opouštět jej bez víz.

2. Osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku smějí na území členských států pobývat nejdéle 90 dnů během 180denního období.

Článek 11 – Územní platnost víz

S výhradou vnitrostátních pravidel a předpisů upravujících národní bezpečnost členských států a s výhradou pravidel EU upravujících víza s omezenou územní platností mají občané Republiky Černá Hora právo cestovat po území členských států za stejných podmínek jako občané Evropské unie.

Článek 12 – Smíšený výbor pro správu dohody

1. Smluvní strany zřídí Smíšený výbor odborníků (dále jen „výbor“) složený ze zástupců Evropského společenství a Republiky Černá Hora. Společenství bude zastoupeno Komisí Evropských společenství za pomoci odborníků z členských států.

2. Výbor plní zejména tyto úkoly:

a) sleduje provádění této dohody;

b) navrhuje změny této dohody nebo dodatky k ní;

c) urovnává spory vyplývající z výkladu či používání ustanovení této dohody.

3. Výbor se schází podle potřeby na žádost některé smluvní strany, nejméně však jednou ročně.

4. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 13 – Vztah této dohody k dvoustranným dohodám mezi členskými státy a Republikou Černá Hora

1. Po vstupu této dohody v platnost má tato dohoda přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné či mnohostranné dohody uzavřené mezi členskými státy a Republikou Černá Hora, pokud ustanovení těchto dohod či ujednání upravují záležitosti, které jsou upraveny touto dohodou.

2. Ustanovení dvoustranných dohod nebo ujednání mezi jednotlivými členskými státy a Republikou Černá Hora podepsaných před 1. lednem 2007 upravující zproštění držitelů služebních pasů vízové povinnosti budou dále platná po dobu 5 let od vstupu této dohody v platnost, aniž jsou tím dotčena práva dotčených členských států nebo Republiky Černá Hora na vypovězení nebo pozastavení uplatňování těchto dvoustranných dohod v průběhu uvedených 5 let.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými příslušnými postupy a tato dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce po dni, kdy se smluvní strany vzájemně informují o ukončení výše uvedených postupů.

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku platí, že tato dohoda vstoupí v platnost až v den, kdy vstoupí v platnost readmisní dohoda mezi Republikou Černá Hora a Evropským společenstvím, nastane-li tento den později než den uvedený v odstavci 1 tohoto článku.

3. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud nebude ukončena podle odstavce 6 tohoto článku.

4. Tuto dohodu lze měnit na základě písemného souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost poté, co se smluvní strany vzájemně informují o ukončení postupů nezbytných pro tento účel.

5. Každá smluvní strana může pozastavit uplatňování této dohody zcela nebo zčásti z důvodů veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti občanů nebo ochrany veřejného zdraví. Rozhodnutí o pozastavení musí být doručeno druhé smluvní straně nejpozději 48 hodin před jeho účinností. Smluvní strana, která pozastavila uplatňování této dohody, bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.

6. Každá smluvní strana může tuto dohodu ukončit písemným oznámením druhé smluvní straně. Dohoda pozbývá platnosti 90 dnů po dni doručení tohoto oznámení.

V XXX dne XXX ve dvou vyhotoveních ve všech úředních jazycích smluvních stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za Evropské společenství Za Republiku Černá Hora

PŘÍLOHA

PROTOKOL K DOHODĚ O ČLENSKÝCH STÁTECH, KTERÉ PLNĚ NEUPLATŇUJÍ SCHENGENSKÉ ACQUIS

Ty členské státy, které jsou sice vázány schengenským acquis , ale které dosud nevydávají schengenská víza v očekávání příslušného rozhodnutí Rady v tomto smyslu, vydávají občanská víza, jejichž platnost je omezena na jejich vlastní území.

Tyto členské státy mohou jednostranně uznat schengenská víza a povolení k pobytu za účelem průjezdu přes svá území v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006.

Vzhledem k tomu, že se rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006 nevztahuje na Rumunsko a Bulharsko, navrhne Evropská komise ustanovení, aby se těmto zemím umožnilo za účelem tranzitu přes jejich území jednostranně uznávat schengenská víza a povolení k pobytu a další obdobné dokumenty vydané ostatními členskými státy, které ještě nejsou plně začleněny do schengenského prostoru.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na postupy pro vydávání víz diplomatickými misemi a konzuláty Dánského království.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Dánského království a Republiky Černá Hora bezodkladně uzavřely dvoustrannou dohodu o zjednodušení vydávání krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A IRSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda se nevztahuje na Spojené království a Irsko.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Spojeného království, Irska a Republiky Černá Hora uzavřely dvoustranné dohody o zjednodušení vydávání víz.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Norskem a Islandem, a to zejména na základě Dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis .

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Norska, Islandu a Republiky Černá Hora bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o zjednodušení vydávání krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE A LICHTENŠTEJNSKA ( v případě potřeby )

Jestliže v době, kdy budou uzavřena jednání s Republikou Černá Hora, bude v platnosti Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a protokoly k této dohodě týkající se Lichtenštejnska, mělo by se obdobné prohlášení učinit také ve vztahu ke Švýcarsku a Lichtenštejnsku.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O PŘEZKUMU VÍZOVÉ POVINNOSTI PRO DRŽITELE SLUŽEBNÍCH PASŮ

Vzhledem k tomu, že zproštění držitelů služebních pasů vízové povinnosti upravené dvoustrannými dohodami nebo ujednáními mezi jednotlivými členskými státy a Republikou Černá Hora podepsanými před 1. lednem 2007 budou dále platná po dobu 5 let od vstupu této dohody v platnost, aniž jsou tím dotčena práva dotčených členských států nebo Republiky Černá Hora na vypovězení nebo pozastavení uplatňování těchto dvoustranných dohod v průběhu uvedených 5 let, přehodnotí Evropské společenství situaci držitelů služebních pasů nejpozději do 4 let po vstupu této dohody v platnost s ohledem na možné změny dohody za tímto účelem v souladu s postupem stanoveným v čl. 14 odst. 4.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O PŘÍSTUPU ŽADATELŮ O VÍZA A O HARMONIZACI INFORMACÍ O POSTUPECH PŘI VYDÁVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH VÍZ A DOKLADŮ, KTERÉ SE PŘEDKLÁDAJÍ PŘI ŽÁDOSTECH O KRÁTKODOBÁ VÍZA

Uznávajíc důležitost transparentnosti pro žadatele o víza, Evropské společenství připomíná, že návrh právního předpisu o přepracování Společné konzulární instrukce o vízech pro diplomatické mise a konzulární úřady byl Evropskou komisí přijat dne 19. července 2006 a stanoví vypracování podmínek o přístupu žadatelů o víza do diplomatických misí a konzulárních úřadů členských států.

Co se týče informací, které mají být poskytnuty žadatelům o víza, Evropské společenství se domnívá, že by měla být přijata přiměřená opatření:

- vedoucí obecně k vypracování základních informací pro žadatele o postupech a podmínkách pro podávání žádostí o víza a o platnosti udělených víz;

- vedoucí k tomu, aby Evropské společenství vypracovalo seznam minimálních požadavků s cílem zajistit, aby žadatelé z Republiky Černá Hora obdrželi ucelené a jednotné základní informace a aby se od nich vyžadovalo předložení v zásadě stejných podkladů.

Výše uvedené informace, včetně seznamu cestovních kanceláří akreditovaných v rámci místní konzulární spolupráce, je třeba veřejně šířit (na informačních tabulích konzulátů, formou letáků, na internetových stránkách atd.).

Diplomatické mise a konzuláty členských států poskytují v jednotlivých případech informace o stávajících možnostech zjednodušení vydávání krátkodobých víz podle schengenského acquis .

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O ZPROŠTĚNÍ RUMUNSKÝCH OBČANŮ VÍZOVÉ POVINNOSTI VŮČI REPUBLICE ČERNÁ HORA

Evropské společenství bere na vědomí záměr Republiky Černá Hora zprostit rumunské občany vízové povinnosti jednostranným rozhodnutím.

Vzhledem k důležitosti rovného zacházení pro všechny evropské občany v oblasti vízových otázek týkajících se třetích zemí, prohlašuje Evropské společenství, že s ratifikací této dohody o zjednodušení vydávání víz vyčká, dokud orgány Republiky Černá Hora nepřijmou jednostranné rozhodnutí o zproštění rumunských občanů vízové povinnosti.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O ZJEDNODUŠENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A ŽADATELE V DOBRÉ VŮLI

Evropské společenství bere na vědomí návrh Republiky Černá Hora podat širší definici pojmu rodinného příslušníka, který by měl těžit ze zjednodušení vydávání víz, i důležitost, kterou Republika Černá Hora přikládá usnadnění pohybu této kategorie osob.

S cílem usnadnit mobilitu vyššího počtu osob, které mají rodinné vztahy (především sourozenci a jejich potomci) s občany Republiky Černá Hora oprávněně pobývajícími na území členských států, vyzývá Evropské společenství konzulární úřady členských států, aby plně využívaly stávající možnosti „ acquis communautaire “ pro zjednodušení vydávání víz pro tuto kategorii osob, především zjednodušením listinných důkazů vyžadovaných od žadatelů a osvobození od poplatků za vyřízení žádosti, a aby ve vhodných případech vydávaly víza pro více vstupů.

Evropské společenství rovněž vyzývá konzulární úřady členských států, aby tyto možnosti zjednodušení vydávání víz plně využívaly i u žadatelů v dobré víře.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O NÁMOŘNÍCÍCH

V souladu s mezinárodními dohodami o mobilitě posádek civilních lodí vyzývá Evropské společenství konzulární úřady členských států, aby plně využívaly stávající možnosti „ acquis communautaire “ pro zjednodušení vydávání víz pro námořníky z Republiky Černá Hora. Toto zahrnuje především zjednodušení listinných důkazů vyžadovaných od žadatelů a vydávání víz pro více vstupů.

***

[1] Republika Černá Hora oznámila svůj záměr zprostit vízové povinnosti jednostranným rozhodnutím rumunské občany. Prohlášení Společenství je přiloženo k dohodě spojující ratifikaci dohody o zjednodušení vydávání víz s přijetím rozhodnutí Republiky Černá Hora o zproštění rumunských občanů vízové povinnosti.

[2] Úř. věst. L 167, 20.6.2006, s. 1.

[3] Úř. věst. C , s.

[4] Úř. věst. C …

[5] Úř. věst. C …

[6] Den vstupu dohody v platnost zveřejní [Generální sekretariát Rady] v Úředním věstníku Evropské unie .