02014D0763 — CS — 21.09.2023 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. října 2014,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU savým hygienickým výrobkům

(oznámeno pod číslem C(2014) 7735)

(Text s významem pro EHP)

(2014/763/EU)

(Úř. věst. L 320, 6.11.2014, p.46)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Rozhodnutí Komise (EU) 2023/1809 ze dne 14. září 2023,

L 234

142

22.9.2023

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02014D0763-20220718