02007R1138 — CS — 06.11.2018 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1138/2007

ze dne 1. října 2007

o povolení nového užití kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 256, 2.10.2007, p.8)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1550 ze dne 16. října 2018

L 260

3

17.10.2018

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02007R1138-20140828