19.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 315/7


ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

ze dne 14. května 2019

ve věci E-6/18

Kontrolní úřad ESVO v. Island

(nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení – směrnice 2014/52/EU)

(2019/C 315/08)

Ve věci E-6/18, Kontrolní úřad ESVO v. Island – NÁVRH na prohlášení, že Island nesplnil své povinnosti podle aktu uvedeného v bodě 1a přílohy XX Dohody o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí), začleněného do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě, a podle článku 7 Dohody o EHP, neboť nepřijal opatření nezbytná k provedení aktu ve stanovené lhůtě, nebo o skutečnosti v každém případě neinformoval Kontrolní úřad ESVO, vynesl Soudní dvůr ve složení Páll Hreinsson, předseda, Per Christiansen (soudce-zpravodaj) a Bernd Hammermann, soudci, dne 14. května 2019 rozsudek, jehož výrok zní:

Soudní dvůr tímto:

1.

prohlašuje, že Island nesplnil své povinnosti podle aktu uvedeného v bodě 1a přílohy XX Dohody o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí), začleněného do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě, a podle článku 7 Dohody o EHP, neboť ve stanovené lhůtě nepřijal opatření nutná k provedení uvedeného aktu;

2.

ukládá Islandu uhradit náklady řízení.