6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/17


Žaloba podaná dne 1. února 2017 Kontrolním úřadem ESVO proti Islandu

(Věc E-3/17)

(2017/C 108/15)

Dne 1. února 2017 podal Kontrolní úřad ESVO, zastoupený zplnomocněnými zástupci Kontrolního úřadu ESVO (se sídlem na adrese 35, Rue Belliard, 1040 Brusel, Belgie) Carstenem Zatschlerem a Mariou Moustakaliovou, žalobu k Soudu ESVO směřující proti Islandu.

Kontrolní úřad ESVO žádá Soudní dvůr ESVO, aby prohlásil, že:

1.

Zachováním platnosti systému udělování povolení pro čerstvé maso a masné výrobky, jak je stanoven v článku 10 zákona č. 25/1993 a článcích 3, 4 a 5 nařízení (IS) č. 448/2012, Island nesplnil své povinnosti vyplývající z právního aktu uvedeného v bodě 1.1.1 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP, směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu, ve znění změn začleněných do dohody o EHP protokolem 1 k této dohodě a odvětvových úprav v příloze I této dohody, a to zejména článku 5 této směrnice.

2.

Island ponese náklady tohoto řízení.

Právní a skutkové okolnosti a žalobní důvody:

Kontrolní úřad ESVO prohlašuje, že Island nesplnil své povinnosti podle směrnice 89/662/EHS, jelikož zachoval platnost systému udělování povolení mimo jiné pro dovoz čerstvého masa a masných výrobků,

Kontrolní úřad ESVO uvádí, že pravidla v oblasti obchodu s produkty živočišného původu a veterinární kontroly uvnitř EHP jsou na úrovni EHP harmonizovány. Směrnice Rady 89/662/EHS stanoví veterinární kontroly v rámci obchodu s produkty živočišného původu v EHP. Hlavním cílem je odstranit veterinární kontroly na hranicích uvnitř EHP a současně posílit kontroly prováděné v místě původu. Příslušné orgány státu EHP, který je státem určení, mohou dodržování příslušných právních předpisů EHP kontrolovat pouze prostřednictvím nediskriminujících namátkových kontrol,

Kontrolní úřad ESVO uvádí, že zachováním platnosti systému udělování povolení pro dovoz čerstvého masa a masných výrobků Island ukládá další požadavky, které nejsou podle harmonizovaného rámce pro veterinární kontroly na úrovni EHP povoleny,

podle Kontrolního úřadu ESVO Soudní dvůr ESVO nedodržování právních předpisů EHP uložením dodatečných požadavků již uznal ve svém rozsudku ve věci E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. v. islandský stát.