27.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 88/17


ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

ze dne 6. prosince 2013

ve věci E-18/13

Kontrolní úřad ESVO v. Island

(Nesplnění povinností smluvní strany – směrnice 2001/81/ES – neprovedení)

2014/C 88/14

Ve věci E-18/13, Kontrolní úřad ESVO v. Island – ŽALOBA na prohlášení, že nepřijetím ve stanovené lhůtě všech opatření nutných k provedení aktu uvedeného v bodě 21ar přílohy XX k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru, tj. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší, začleněného do Dohody o EHP protokolem 1 k této dohodě, nebo jejich neoznámením Kontrolnímu úřadu ESVO nesplnil Island své povinnosti vyplývající z uvedeného aktu a z článku 7 Dohody o EHP, Soudní dvůr ve složení Carl Baudenbacher, předseda, Per Christiansen, soudce zpravodaj, a Páll Hreinsson, soudce, vynesl dne 6. prosince 2013 rozsudek, jehož výrok zní:

Soudní dvůr tímto:

1)

prohlašuje, že Island nesplnil své povinnosti vyplývající z aktu uvedeného v bodu 21ar přílohy XX k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší), začleněného do Dohody o EHP protokolem 1 k této dohodě, a z článku 7 Dohody o EHP, protože ve stanovené lhůtě nepřijal všechna opatření nutná k provedení uvedeného aktu;

2)

ukládá Islandu uhradit náklady řízení.