7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 297/51


ROZSUDEK SOUDU

ze dne 3. května 2006

ve věci E-3/05

Kontrolní úřad ESVO v. Norské království

(Neplnění závazků smluvní stranou – volný pohyb pracovníků – sociální zabezpečení migrujících pracovníků a rodinných příslušníků, kteří mají bydliště v jiném státě EHP, než v jakém pracují – požadavek na místo bydliště za účelem získání rodinných dávek – článek 73 nařízení EHS 1408/71 – čl. 7 odst. 2 nařízení EHS 1612/68 – diskriminace – odůvodnění na základě podpory pro trvale udržitelné řešení)

(2006/C 297/18)

Ve věci E-3/05 Kontrolní úřad ESVO v. Norské království –NÁVRH na prohlášení, že Norské království nesplnilo své závazky podle článku 73 právního aktu uvedeného v bodě 1 přílohy VI Dohody o EHP (nařízení Rady EHS č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství) upraveného protokolem 1 Dohody o EHP; případně, že daným požadavkem nesplnilo svou povinnost stanovenou čl. 7 odst. 2 právního aktu uvedeného v bodě 2 přílohy V (nařízení Rady EHS ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství) upraveného protokolem 1 Dohody o EHP, vynesl Soudní dvůr ve složení Carl Baudenbacher, předseda, Henrik Bull a Thorgeir Örlygsson (soudce-zpravodaj), soudci, dne 3. května 2006 rozsudek, který ve svém výroku:

1.

žádost zamítá.

2.

ukládá Kontrolnímu úřadu ESVO uhradit žalovanému náklady řízení.