17.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 101/50


Výzvy k předkládání návrhů a související činnosti v kontextu pracovního programu na roky 2023–2025 provádějícího program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu (2021–2025)

(2023/C 101/07)

Oznamujeme tímto zahájení opatření v kontextu pracovního programu na roky 2023–2025 provádějícího program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu (2021–2025).

Komise schválila výše uvedený pracovní program rozhodnutím C(2023) 1650 ze dne 16. března 2023.

Podmínkou opatření je, že budou k dispozici prostředky, které byly stanoveny v souhrnném rozpočtu Unie na roky 2023, 2024 a 2025 po přijetí rozpočtu na roky 2024 a 2025 rozpočtovým orgánem, nebo budou tyto prostředky dány k dispozici podle pravidla prozatímních dvanáctin. Komise si vyhrazuje právo opatření zrušit nebo provést jejich opravu.

Potvrzení, že tyto podmínky byly splněny, bude zveřejněno na internetovém portálu Evropské komise pro financování a nabídková řízení (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/euratom2027).

Na internetovém portálu pro financování a nabídková řízení lze najít informace o tomto pracovním programu (včetně lhůt a finančních prostředků na opatření), informace o podmínkách pro opatření, jakož i pokyny pro žadatele týkající se způsobu předkládání návrhů. Všechny tyto informace budou na tomtéž internetovém portálu podle potřeby aktualizovány.