24.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 473/23


Výzva k podávání návrhů 2022 – EAC/A09/2021

Program Erasmus+

(2021/C 473/09)

1.   Úvod a cíle

Tato výzva k podávání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/817 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Erasmus+: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (1). Program Erasmus+ se vztahuje na období 2021–2027. Cíle programu Erasmus+ jsou uvedeny v článku 3 zmíněného nařízení.

2.   Akce

Tato výzva k podávání návrhů se týká následujících akcí programu Erasmus+:

Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců:

Mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Aktivity participace mládeže

DiscoverEU – akce pro začlenění

Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže

Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Partnerství pro spolupráci:

Kooperativní partnerství

Partnerství malého rozsahu

Partnerství na podporu špičkové úrovně:

Centra excelence odborného vzdělávání

Pedagogické akademie Erasmus+

Akce Erasmus Mundus

Partnerství pro inovace:

Aliance pro inovace

Výhledové projekty

Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, mládeže a sportu

Neziskové evropské sportovní akce

Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora rozvoje politik a spolupráce

Evropská mládež spolu

Akce programu Jean Monnet:

Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy

3.   Způsobilost

O finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, ale nikoli nutně v rámci mládežnické organizace, požádat o finanční prostředky na vzdělávací mobilitu mladých lidí a pracovníků s mládeží, aktivity participace mládeže a akce pro začlenění v rámci DiscoverEU.

Všech akcí programu Erasmus+ se mohou plně účastnit tyto země (2):

27 členských států Evropské unie včetně zámořských zemí a území,

třetí země přidružené k programu:

země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko a Norsko,

kandidátské země EU: Turecká republika, Republika Severní Makedonie a Republika Srbsko (3).

Kromě toho mohou být některé akce programu Erasmus+ otevřeny organizacím ze třetích zemí, které nejsou k programu přidruženy.

Další podrobnosti ohledně podmínek účasti lze nalézt v příručce k programu Erasmus+ pro rok 2022.

4.   Rozpočet a doba trvání projektů

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k podávání návrhů se odhaduje na 3 179 milionů EUR:

Vzdělávání a odborná příprava:

EUR

2 813,11 milionu

Mládež:

EUR

288,13 milionu

Sport:

EUR

51,89 milionu

Jean Monnet:

EUR

25,8 milionu

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k podávání návrhů a jeho rozdělení je orientační a může být upraven na základě změny ročního pracovního programu Erasmus+. Případní žadatelé se vyzývají, aby ohledně rozpočtu dostupného pro každou akci v rámci této výzvy pravidelně sledovali internetové stránky

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_cs

na kterých se zveřejňuje roční pracovní program Erasmus+ a jeho změny.

Výše udělených grantů a doba trvání projektů se liší v závislosti na různých faktorech, jako je druh projektu a počet zapojených partnerů.

Příjemci grantů mohou vykázat náklady za práci, kterou provedli dobrovolníci v rámci akce nebo pracovního programu, na základě jednotkových nákladů schválených a vymezených v rozhodnutí Komise (2019) 2646. Podrobné instrukce ohledně způsobilosti nákladů na dobrovolníky lze nalézt v příručce k programu Erasmus+.

5.   Lhůta pro podávání žádostí

Všechny lhůty pro podávání žádostí uvedené níže jsou stanoveny ve středoevropském čase.

Klíčová akce 1

Mobilita jednotlivců v oblasti vysokoškolského vzdělávání

23. února ve 12:00 hodin

Mobilita jednotlivců v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých

23. února ve 12:00 hodin

Mezinárodní mobilita zahrnující třetí země nepřidružené k programu

23. února ve 12:00 hodin

Akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých

19. října ve 12:00 hodin

Akreditace Erasmus v oblasti mládeže

19. října ve 12:00 hodin

Mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

23. února ve 12:00 hodin

Mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

4. října ve 12:00 hodin

DiscoverEU – akce pro začlenění

4. října ve 12:00 hodin

Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže

20. září v 17:00 hodin


Klíčová akce 2

Kooperativní partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi

23. března ve 12:00 hodin

Kooperativní partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže předložená evropskými nevládními organizacemi

23. března v 17:00 hodin

Kooperativní partnerství v oblasti sportu

23. března v 17:00 hodin

Partnerství malého rozsahu v oblasti školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých a mládeže

23. března ve 12:00 hodin

Partnerství malého rozsahu v oblasti školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých a mládeže

4. října ve 12:00 hodin

Partnerství malého rozsahu v oblasti sportu

23. března v 17:00 hodin

Centra excelence odborného vzdělávání

7. září v 17:00 hodin

Pedagogické akademie Erasmus+

7. září v 17:00 hodin

Akce Erasmus Mundus

16. února v 17:00 hodin

Aliance pro inovace

15. září v 17:00 hodin

Výhledové projekty

15. března v 17:00 hodin

Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

17. února v 17:00 hodin

Budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

31. března v 17:00 hodin

Budování kapacit v oblasti mládeže

7. dubna v 17:00 hodin

Budování kapacit v oblasti sportu

7. dubna v 17:00 hodin

Neziskové evropské sportovní akce

23. března v 17:00 hodin


Klíčová akce 3

Evropská mládež spolu

22. března v 17:00 hodin


Akce a sítě Jean Monnet

1. března v 17:00 hodin

 

Podrobné instrukce ohledně podávání žádostí lze nalézt v příručce k programu Erasmus+.

6.   Podrobné informace

Podrobné podmínky této výzvy k podávání návrhů, včetně priorit, lze nalézt v příručce k programu Erasmus+ pro rok 2022 na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Příručka k programu Erasmus+ představuje nedílnou součást této výzvy k podávání návrhů a podmínky pro účast a financování, které jsou v ní popsány, se v plném rozsahu použijí i na tuto výzvu.


(1)  Úř. věst. L 189, 28.5.2021, s. 1.

(2)  Aktivity programu Jean Monnet jsou otevřeny organizacím z celého světa.

(3)  S výhradou podpisu dvoustranných dohod o přidružení.