17.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 464/17


Výzva k podávání návrhů 2022 – EAC/A10/2021

Evropský sbor solidarity

(2021/C 464/05)

1.   Úvod a cíle

Tato výzva k podávání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/888 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity, a z ročního pracovního programu Evropského sboru solidarity na rok 2022 (C(2021)7860). Program Evropský sbor solidarity zahrnuje období 2021–2027. Obecné a specifické cíle programu Evropský sbor solidarity jsou uvedeny v článku 3 zmíněného nařízení.

2.   Akce

Tato výzva k podávání návrhů se týká následujících akcí Evropského sboru solidarity:

Dobrovolnické projekty

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou

Solidární projekty

Značka kvality pro solidární dobrovolnickou činnost

Značka kvality pro dobrovolnickou činnost v oblasti humanitární pomoci

Dobrovolnická činnost v rámci Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci

3.   Způsobilost

O financování v rámci Evropského sboru solidarity může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, ať už neziskový nebo výdělečný, místní, regionální, celostátní nebo mezinárodní. O finanční prostředky na solidární projekty mohou požádat navíc skupiny mladých lidí zaregistrovaných na portálu Evropského sboru solidarity.

Všech akcí Evropského sboru solidarity se mohou plně účastnit tyto země (1):

27 členských států Evropské unie včetně zámořských zemí a území,

třetí země přidružené k programu:

země ESVO/EHP: Island a Lichtenštejnsko,

kandidátské země EU (2): Turecká republika, Republika Severní Makedonie.

Některé akce jsou otevřeny navíc subjektům řádně usazeným ve třetích zemích, které k programu nejsou přidruženy.

Pro další podrobnosti ohledně podmínek účasti nahlédněte do prosím průvodce Evropským sborem solidarity na rok 2022.

4.   Rozpočet a doba trvání projektů

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k podávání návrhů se odhaduje na 138 800 000 EUR.

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k podávání návrhů a jeho rozdělení je orientační, je podmíněn přijetím ročního pracovního programu Evropského sboru solidarity na rok 2022 a může být upraven na základě změny ročního pracovního programu Evropského sboru solidarity. Případní žadatelé se vyzývají, aby pravidelně nahlíželi do ročních pracovních programů Evropského sboru solidarity i jejich změn, které jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources_cs

Udělené granty a doba trvání projektů se liší v závislosti na faktorech, jako je druh projektu a profil způsobilých žadatelů.

5.   Lhůta pro podávání žádostí

Lhůty pro podávání žádostí uvedené níže vyprší ve 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

Dobrovolnické projekty

23. února 2022

(nepovinné kolo)

4. října 2022

Solidární projekty

23. února 2022

(nepovinné kolo)

4. května 2022

4. října 2022

Lhůty pro podávání žádostí uvedené níže vyprší v 17:00 hodin bruselského času.

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou

6. dubna 2022

Dobrovolnická činnost v rámci Sboru humanitární pomoci

3. května 2022

Žádosti o značku kvality je možno podávat průběžně.

Pro další podrobné instrukce ohledně podávání žádostí nahlédněte prosím do průvodce Evropským sborem solidarity na rok 2022.

6.   Podrobné informace

Podrobné podmínky této výzvy k podávání návrhů, včetně priorit, lze nalézt v průvodci Evropským sborem solidarity na rok 2022 na této internetové adrese: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_cs

Průvodce Evropským sborem solidarity na rok 2022 představuje nedílnou součást této výzvy k podávání návrhů a podmínky pro účast a financování, které jsou v něm popsány, se v plném rozsahu použijí i na tuto výzvu.


(1)  Řádně usazené subjekty a osoby oprávněně pobývající v těchto zemích.

(2)  S výhradou podpisu dvoustranných dohod o přidružení.