23.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 386/1


OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH

TECHNICI A POMOCNÍ PRACOVNÍCI

EPSO/AST/150/21 – Technici (AST 3)

Obor 1: Audiovizuální a konferenční technici

Obor 2: Stavební technici

Obor 3: Laboratorní technici

EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorní pomocní pracovníci (AST-SC 1)

(2021/C 386 A/01)

Lhůta pro registraci: do 26. října 2021, 12:00 hodin (poledne) bruselského času

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá otevřená výběrová řízení na základě kvalifikačních předpokladů a s testy za účelem sestavení rezervních seznamů, z nichž mohou Evropská komise, Evropský parlament, Rada EU, Evropský soudní dvůr, Hospodářský a sociální výbor, Účetní dvůr a Výbor regionů vybírat nové zaměstnance veřejné služby na pozice „ techniků “ (funkční skupina AST) nebo „ pomocných pracovníků “ (funkční skupina AST-SC).

Úspěšní uchazeči přijatí na základě výběrového řízení EPSO/AST/150/21 budou pracovat ve třech výše uvedených oborech. Úspěšní uchazeči v oborech 1 a 2 výběrového řízení EPSO/AST/150/21 budou přijímáni převážně v Bruselu a Lucemburku (pro Evropskou komisi přednostně v Lucemburku). Úspěšní uchazeči v oboru 3 výběrového řízení EPSO/AST/150/21, jakož i uchazeči úspěšní ve výběrovém řízení EPSO/AST-SC/11/21 budou přijímáni převážně na pracovištích Společného výzkumného střediska Evropské komise v Ispře (Itálie), Karlsruhe (Německo), Pettenu (Nizozemsko) a Geelu (Belgie).

Toto oznámení a jeho přílohy tvoří pro tato výběrová řízení závazný právní rámec.

Obecná pravidla platná pro otevřená výběrová řízení naleznete v PŘÍLOZE III.

Počet úspěšných uchazečů stanovený pro jednotlivá výběrová řízení a jednotlivé obory:

EPSO/AST/150/21

Obor 1:

Audiovizuální a konferenční technici: 92

Obor 2:

Stavební technici: 114

Obor 3:

Laboratorní technici: 20

EPSO/AST-SC/11/21

Laboratorní pomocní pracovníci: 15

Toto oznámení se týká dvou výběrových řízení, z nichž jedno zahrnuje tři obory. V rámci každého výběrového řízení se můžete hlásit pouze na jeden obor. Volbu je třeba provést již při podání elektronické přihlášky. Po potvrzení elektronické přihlášky nebude možné tuto volbu změnit.

V průběhu výběrového řízení budete pozváni k několika testům, které jsou uvedeny v tomto oznámení o výběrových řízeních. EPSO zajistí, aby podmínky konání těchto testů byly v souladu s doporučeními příslušných orgánů veřejného zdraví (Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí / jiných mezinárodních/evropských a vnitrostátních orgánů).

JAKOU NÁPLŇ PRÁCE MOHU OČEKÁVAT?

EPSO/AST/150/21

Obor 1: Audiovizuální a konferenční technici

Audiovizuální a konferenční technici jsou odpovědní za navrhování, objednávání a konfiguraci audiovizuální infrastruktury (například zařízení používaných při zasedáních a audiovizuálních přenosech), dále za řízení příslušných projektů a případně za ovládání uvedené infrastruktury a řešení problémů.

Obor 2: Stavební technici

Stavební technici pomáhají s řízením projektů v oblasti výstavby a renovace budov, správy budov, specializovaných technologií (např. vytápění, větrání, klimatizace, elektromechanika a elektrotechnika), hrubých stavebních prací a kompletačních a dokončovacích prací, hospodaření s energií v budovách, environmentálního řízení budov, zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví a prevence.

Obor 3: Laboratorní technici

Laboratorní technici jsou odpovědní za navrhování, instalaci, správu a údržbu technických zařízení a laboratoří, které využívá převážně Společné výzkumné středisko Evropské komise. Technická zařízení zahrnují chemické, materiálově-vědecké, biologické, elektrotechnické a elektronické laboratoře, elektrické sítě, hydraulické a ventilační systémy, mechanické dílny a mechatronické systémy.

EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorní pomocní pracovníci

Laboratorní pomocní pracovníci vykonávají provozní činnosti týkající se navrhování, instalace, správy a údržby technických zařízení a laboratoří, které využívá převážně Společné výzkumné středisko Evropské komise. Technická zařízení zahrnují chemické, materiálově-vědecké, biologické, elektrotechnické a elektronické laboratoře, elektrické sítě, hydraulické a ventilační systémy, mechanické dílny a mechatronické systémy.

Podrobnější informace o typické náplni práce naleznete v PŘÍLOZE I.

SPLŇUJI POŽADAVKY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

K datu uzávěrky pro podání elektronických přihlášek musíte splňovat VŠECHNY tyto obecné a zvláštní podmínky:

1)    Obecné podmínky

požívat veškerých svých občanských práv jako občan členského státu EU,

splňovat veškeré povinnosti uložené vnitrostátními zákony o vojenské službě,

splňovat požadavky na bezúhonnost vyžadované pro příslušnou náplň práce.

2)    Zvláštní podmínky – jazyky

Musíte ovládat alespoň dva úřední jazyky EU , z toho jeden minimálně na úrovni C1 (důkladná znalost) a druhý minimálně na úrovni B2 (uspokojivá znalost).

Upozorňujeme, že výše uvedené minimální úrovně musí platit pro všechny jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení a poslech) požadované v přihlášce. Tyto dovednosti odpovídají dovednostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb4f

V tomto oznámení o výběrových řízeních budeme na jazyky odkazovat takto:

jazyk 1: jazyk používaný pro testy na počítači s otázkami s výběrem odpovědí,

jazyk 2: jazyk používaný pro výběr na základě kvalifikačních předpokladů („Talent Screener“) a testy v hodnotícím centru („assessment centre“). Tento jazyk musí být odlišný od jazyka 1.

Komunikace prostřednictvím účtu EPSO mezi EPSO a uchazeči, kteří podali platnou přihlášku, bude probíhat v jednom z jazyků, u nichž uchazeči v přihlášce uvedli znalost na úrovni B2 nebo vyšší.

Jazykem 2 musí být angličtina nebo francouzština.

Úspěšní uchazeči přijatí v těchto dvou výběrových řízeních musí mít uspokojivou znalost (minimálně na úrovni B2) angličtiny nebo francouzštiny . Tento požadavek odpovídá danému pracovnímu prostředí, jak je uvedeno níže ve vztahu ke každému oboru.

EPSO/AST/150/21, obor 1: Audiovizuální a konferenční technici

Angličtina je nejpoužívanějším jazykem v audiovizuální oblasti, a to jak na celosvětové úrovni, tak v rámci orgánů EU. Dobrá znalost angličtiny je nezbytná v případech, kdy technici pracující v orgánech EU jsou v kontaktu s techniky působícími v jiných mezinárodních organizacích, jako je Organizace spojených národů, Světová obchodní organizace nebo Evropský patentový úřad, a spolupracují na technické přípravě zasedání na vysoké úrovni. Angličtina je rovněž společným jazykem pro komunikaci s tlumočnickými službami těchto organizací.

Technické příručky a normy, návody k vybavení a další referenční dokumenty, jakož i školicí materiály vydané výrobci zařízení používaných v této oblasti jsou nejčastěji dostupné v angličtině a francouzštině. Nástroj IT používaný konferenčními techniky – Coralin, který slouží k plánování konferenčních služeb, existuje pouze v angličtině a francouzštině. Odborná příprava zajišťovaná externími poskytovateli probíhá v angličtině, zatímco vzájemné vzdělávání a profesní příprava na pracovišti jsou poskytovány v angličtině a francouzštině.

Angličtina a francouzština jsou hlavními jazyky používanými pro vypracovávání technické a provozní dokumentace pro nová konferenční a audiovizuální zařízení nebo pro modernizaci stávajících zařízení. Ve všech stávajících rámcových smlouvách, které byly uzavřeny na poskytování audiovizuálních služeb, jakož i služby nákupu, instalace a údržby, jsou stanovenými jazyky angličtina a francouzština. To znamená, že týmy zajišťované externími dodavateli pracují pouze v angličtině nebo ve francouzštině. V případě kontaktů s místními poskytovateli, většinou v Bruselu, je nejčastěji používaným jazykem francouzština.

Angličtina a francouzština jsou nejčastěji používanými jazyky organizátorů a účastníků konferencí a dalších akcí, při nichž mohou být audiovizuální a konferenční technici požádáni o pomoc. Jejich hlavní partneři, například techničtí pracovníci odpovědní za zasedací místnosti, pořadatelé konferencí apod., v takových případech používají jako výchozí jazyky také angličtinu a francouzštinu.

Angličtina a francouzština jsou rovněž jazyky interní komunikace v odděleních poskytujících audiovizuální a konferenční služby.

EPSO/AST/150/21, obor 2: Stavební technici

Úředníci přijatí jako stavební technici budou muset denně spolupracovat s dodavateli, externími společnostmi a místními orgány, zejména v Bruselu a Lucemburku. Hlavním pracovním jazykem těchto externích zúčastněných stran je francouzština a v menší míře angličtina. Angličtina se například používá při kontaktech s nizozemsky hovořícími dodavateli a s dodavateli, kteří jsou součástí větších nadnárodních konsorcií. Znalost francouzštiny umožňuje stavebním technikům porozumět místním právním předpisům a uplatňovat je.

Francouzština a angličtina jsou hlavními jazyky používanými při formulování požadavků a specifikací pro nabídky souvisejících s údržbou a správou budov.

Technické specifikace, provozní postupy, mezinárodní normy a standardy v oblasti výstavby a správy budov jsou k dispozici většinou v angličtině. Profesní příprava na pracovišti a vzájemné vzdělávání v příslušných útvarech jsou poskytovány pouze ve francouzštině a angličtině.

Angličtina a francouzština jsou rovněž hlavními jazyky interní komunikace v odděleních zajišťujících infrastrukturu a logistické služby a také mezi těmito útvary a klientskými odděleními.

EPSO/AST/150/21, obor 3: Laboratorní technici a EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorní pomocní pracovníci

Úředníci přijatí na pozici laboratorních techniků a laboratorních pomocných pracovníků budou zaměstnáni na různých pracovištích Společného výzkumného střediska, která se nacházejí v několika členských státech. Na většině těchto pracovišť je jedním z používaných jazyků jazyk hostitelského členského státu, v němž všichni nově přijatí úředníci procházejí jazykovou přípravou. Na všech pracovištích Společného výzkumného střediska jsou však dvěma nejčastěji používanými jazyky angličtina a francouzština. Používají se ke komunikaci mezi různými pracovišti, k navazování kontaktů s výzkumnými středisky, jakož i s dalšími orgány EU. Angličtina se většinou používá v písemné komunikaci Společného výzkumného střediska, v mnoha laboratořích se však často používá francouzština.

Interní školení probíhají v angličtině a francouzštině a nástroje IT a návody k vybavení používanému laboratorními techniky a laboratorními pomocnými pracovníky jsou k dispozici v angličtině a francouzštině.

Z výše uvedených důvodů týkajících se oborů, na něž se tato výběrová řízení vztahují, znalost angličtiny a/nebo francouzštiny umožní, aby přijatí úředníci byli okamžitě schopni pracovat a co nejúčinněji plnit technické a podpůrné úkoly uvedené v příloze I oznámení o výběrovém řízení.

Proto je také nutné v souvislosti s bodem 4 oddílu „JAK VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROBÍHÁ?“ používat pro výběr na základě kvalifikačních předpokladů („Talent Screener“) a testy v hodnotícím centru („assessment centre“) anglický nebo francouzský jazyk. Kromě toho část „Talent Screener“ podléhá srovnávacímu posouzení ze strany výběrové komise. Výběrová komise ji využívá jako referenční dokument při pohovoru týkajícím se daného oboru v hodnotícím centru a v případě, že uchazeč uspěje, používá se pro účely přijetí do zaměstnání. Je proto v zájmu služby i uchazečů, aby část „Talent Screener“ byla vyplněna v jazyce 2.

3)    Zvláštní podmínky – kvalifikační předpoklady a odborná praxe

EPSO/AST/150/21

Obor 1: Audiovizuální a konferenční technici

Postsekundární vzdělání doložené diplomem v oboru souvisejícím s náplní práce v oboru 1, která je uvedena v příloze I, a následně nejméně tříletá odborná praxe související s touto náplní práce,

nebo

středoškolské vzdělání doložené diplomem, který umožňuje přístup k postsekundárnímu vzdělání, a následně nejméně šestiletá odborná praxe související s náplní práce v oboru 1, která je uvedena v příloze I.

Obor 2: Stavební technici

Postsekundární vzdělání doložené diplomem v oboru zabezpečení a bezpečnosti budov, bezpečnosti při práci, stavebních technologií, hospodaření s energií v budovách, environmentálního řízení budov nebo v jiném oboru přímo souvisejícím s náplní práce v oboru 2, která je uvedena v příloze I, a následně nejméně tříletá odborná praxe související s touto náplní práce,

nebo

středoškolské vzdělání doložené diplomem, který umožňuje přístup k postsekundárnímu vzdělání, a následně nejméně šestiletá odborná praxe související s náplní práce v oboru 2, která je uvedena v příloze I.

Obor 3: Laboratorní technici

Postsekundární vzdělání doložené diplomem v oboru souvisejícím s náplní práce v oboru 3, která je uvedena v příloze I, a následně nejméně tříletá odborná praxe související s touto náplní práce,

nebo

středoškolské vzdělání doložené diplomem, který umožňuje přístup k postsekundárnímu vzdělání, a následně nejméně šestiletá odborná praxe související s náplní práce v oboru 3, která je uvedena v příloze I.

EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorní pomocní pracovníci

Postsekundární vzdělání v délce alespoň jednoho roku doložené diplomem v oboru přímo souvisejícím s náplní práce, která je uvedena v příloze I,

nebo

středoškolské vzdělání doložené diplomem, který umožňuje přístup k postsekundárnímu vzdělání, a následně nejméně tříletá odborná praxe přímo související s náplní práce, která je uvedena v příloze I,

nebo

odborné vzdělání (odpovídající úrovni 4 evropského rámce kvalifikací – https://europa.eu/europass/cs/description-eight-eqf-levels) v délce alespoň jednoho roku a  následně nejméně tříletá odborná praxe. Jak vzdělání, tak praxe musí přímo souviset s náplní práce uvedenou v příloze I.

Příklady minimálních kvalifikací naleznete v PŘÍLOZE IV

JAK VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROBÍHÁ?

1)    Podání přihlášky

Při vyplňování přihlášky budete muset:

vybrat si pro testy jazyk 1 a jazyk 2

jazykem 1 může být kterýkoli z 24 úředních jazyků EU a

jazykem 2 musí být angličtina, nebo francouzština. Tento jazyk musí být odlišný od jazyka 1.

potvrdit, že splňujete podmínky pro účast ve výběrovém řízení,

poskytnout další informace relevantní pro zvolené výběrové řízení (například: diplomy, odborná praxe a odpovědi na otázky týkající se daného oboru („Talent Screener“) – viz bod 4 níže).

Elektronická přihláška je k dispozici ve 24 úředních jazycích EU. Můžete ji vyplnit v kterémkoli z těchto jazyků s výjimkou části „ Talent Screener “, která musí být vyplněna ve Vašem jazyce 2 .

Potvrzením přihlášky čestně prohlašujete, že splňujete všechny podmínky uvedené v oddíle „Splňuji požadavky pro podání přihlášky?“. Po potvrzení už nebudete moci v přihlášce provést žádné změny. Je Vaší odpovědností přihlášku vyplnit a potvrdit ve stanovené lhůtě .

2)    Testy na počítači s otázkami s výběrem odpovědí

Pokud počet uchazečů:

překročí určitou hranici , kterou stanoví ředitelka EPSO vykonávající pravomoc orgánu oprávněného ke jmenování, budou všichni uchazeči, kteří potvrdili svou přihlášku ve stanovené lhůtě, pozváni k sérii testů na počítači s otázkami s výběrem odpovědí, které se budou konat buď v jednom z akreditovaných center EPSO, nebo na dálku,

nedosáhne stanovené hranice , tyto testy se místo toho uskuteční během hodnotícího centra (bod 5).

Neobdržíte-li jiné pokyny, musíte si termín testů s otázkami s výběrem odpovědí zarezervovat podle pokynů, jež obdržíte od úřadu EPSO. EPSO Vám nabídne obvykle několik termínů na různých místech, kde se můžete testů zúčastnit. Alternativně se může EPSO rozhodnout, že Vám nabídne možnost zúčastnit se testů online. Období, kdy si můžete rezervovat termíny testů a účastnit se jich, jsou omezena .

Testy na počítači s otázkami s výběrem odpovědí budou uspořádány takto:

Testy

Jazyk

Otázky

Délka

Počet bodů

Požadovaný minimální počet bodů

Verbální uvažování

Jazyk 1

20 otázek

35 minut

0 až 20 bodů

10 z 20

Numerické uvažování

Jazyk 1

10 otázek

20 minut

0 až 10 bodů

Kombinace numerického a abstraktního uvažování: 10 z 20

Abstraktní uvažování

Jazyk 1

10 otázek

10 minut

0 až 10 bodů

Tyto testy jsou vyřazovací, což znamená, že musíte získat alespoň požadovaný minimální počet bodů uvedený v tabulce. Získané body nebudou při výpočtu celkového počtu bodů připočteny k výsledkům ostatních testů.

3)    Kontrola splnění podmínek účasti

Podle údajů uvedených v elektronické přihlášce se ověří, zda uchazeči splňují požadavky pro účast ve výběrovém řízení stanovené v oddíle „Splňuji požadavky pro podání přihlášky?“. Splnění obecných podmínek účasti ověří EPSO. Splnění zvláštních podmínek účasti ověří výběrová komise podle části „Vzdělání a odborná příprava“ a „Odborná praxe“ v elektronických přihláškách uchazečů s přihlédnutím k náplni práce uvedené v příloze I.

V závislosti na tom, zda byla překročena stanovená hranice uvedená výše v bodě 2, se použije jeden z těchto dvou scénářů:

Jestliže budou jako první uspořádány testy na počítači s otázkami s výběrem odpovědí, výběrová komise bude pokračovat kontrolami splnění podmínek účasti u uchazečů, kteří dosáhli ve všech testech požadovaného minimálního počtu bodů, jak je stanoveno v oznámení o výběrových řízeních, a to v sestupném pořadí podle počtu bodů získaného v těchto testech. Přihlášky se budou ověřovat, dokud počet způsobilých uchazečů nedosáhne určité hranice, kterou před konáním testů stanoví ředitelka EPSO vykonávající pravomoc orgánu oprávněného ke jmenování, a pouze tito uchazeči budou přizváni do další fáze výběrového řízení. Přihlášky ostatních uchazečů se kontrolovat nebudou.

Jestliže testy na počítači s otázkami s výběrem odpovědí nebudou uspořádány jako první , ověří se splnění podmínek účasti u přihlášek všech uchazečů, kteří potvrdili svou přihlášku ve stanovené lhůtě.

Vezměte prosím na vědomí, že doklady uchazečů budou ověřeny v pozdější fázi (viz bod 6 níže).

4)    Výběr na základě kvalifikačních předpokladů („Talent Screener“)

Aby mohla výběrová komise objektivně a strukturovaně posoudit srovnatelné kvality všech uchazečů, musí všichni uchazeči v témže oboru odpovědět na tentýž soubor otázek v části přihlášky „Talent Screener“, a to v jazyce 2. Výběr na základě kvalifikačních předpokladů se provádí pouze u uchazečů, u nichž se má za to, že splňují podmínky účasti , jak je popsáno v bodě 3 výše, a to výhradně na základě údajů uvedených v části „Talent Screener“. Ve svých odpovědích v části „Talent Screener“ byste proto měli uvést všechny relevantní informace, i když jste je již uvedli v jiných částech přihlášky. Otázky vycházejí z výběrových kritérií uvedených v příloze II.

Seznam kritérií naleznete v PŘÍLOZE II.

Za účelem výběru na základě kvalifikačních předpokladů přidělí výběrová komise každému z  výběrových kritérií váhu, která bude odrážet jeho relativní význam (1 až 3), a každou odpověď uchazeče ohodnotí 0 až 4 body. Poté udělené body vynásobí vahou každého kritéria a výsledky sečte, aby našla uchazeče, jejichž profily nejlépe odpovídají příslušné náplni práce.

Do další fáze postoupí pouze uchazeči s nejvyšším celkovým počtem bodů z výběru na základě kvalifikačních předpokladů („Talent Screener“).

5)    Hodnotící centrum

Do této fáze bude pozván maximálně trojnásobek počtu úspěšných uchazečů požadovaného pro každý obor. Pokud podle údajů z elektronické přihlášky splňujete požadavky pro účast ve výběrovém řízení a pokud jste dosáhli jednoho z  nejvyšších celkových počtů bodů ve výběru na základě kvalifikačních předpokladů, budete pozváni k testům v hodnotícím centru (online, nebo osobně), které se budou konat jeden či více dní a budou probíhat ve Vašem jazyce 2 . Případová studie může být uspořádána buď v jednom z akreditovaných testovacích center EPSO, nebo na dálku. Další podrobnosti a pokyny budou uvedeny v pozvánce.

V případě, že testy na počítači s otázkami s výběrem odpovědí popsané v bodě 2 nebyly uspořádány jako první , absolvujete je během fáze hodnotícího centra buď v jednom z akreditovaných center EPSO, nebo na dálku.

Neobdržíte-li jiné pokyny, budete muset do svého účtu EPSO nahrát naskenované kopie požadovaných dokladů. Další podrobnosti a pokyny budou uvedeny v pozvánce.

V hodnotícím centru bude hodnoceno sedm obecných kompetencí a rovněž kompetence týkající se daného oboru požadované pro jednotlivé obory zahrnuté do výběrového řízení EPSO/AST/150/21 a pro výběrové řízení EPSO/AST-SC/11/21, a sice prostřednictvím tří testů (případová studie, situační pohovor na základě kompetencí a pohovor týkající se daného oboru) podle následujících tabulek:

Kompetence

Test

1.

Analýza a řešení problémů

Případová studie

2.

Komunikace

Případová studie

3.

Orientace na kvalitu a výsledky

Případová studie

4.

Vzdělávání a rozvoj

Situační pohovor na základě kompetencí

5.

Stanovování priorit a organizace práce

Případová studie

6.

Odolnost

Situační pohovor na základě kompetencí

7.

Práce v kolektivu

Situační pohovor na základě kompetencí

Požadované minimální počty bodů : Za každou kompetenci lze získat maximálně 10 bodů. Není stanoven žádný požadovaný minimální počet bodů za kompetenci, ale celkem musí uchazeč získat nejméně 35 bodů ze 70. Body získané v těchto testech se započítají do konečného celkového hodnocení.

Kompetence

Test

Počet bodů

Požadovaný minimální počet bodů

Kompetence týkající se daného oboru

Pohovor týkající se daného oboru

0 až 100 bodů

50 z 100

V pohovoru týkajícím se daného oboru musíte získat alespoň požadovaný minimální počet bodů uvedený v tabulce výše. Body získané v tomto testu se započítají do Vašeho konečného celkového hodnocení.

6)    Rezervní seznam

Výběrová komise podle dokladů uchazečů ověří informace poskytnuté v elektronických přihláškách a poté pro tato dvě výběrová řízení sestaví čtyři rezervní seznamy způsobilých uchazečů, kteří dosáhli ve všech testech požadovaného minimálního počtu bodů a po hodnotícím centru získali z možných 170 bodů nejvyšší celková hodnocení. Seznamy se sestavují až do dosažení požadovaného počtu úspěšných uchazečů. Jména úspěšných uchazečů budou na seznamu seřazena podle abecedy.

Rezervní seznamy a kompetenční pasy úspěšných uchazečů, v nichž výběrová komise poskytne kvalitativní zpětnou vazbu, budou dány k dispozici orgánům EU pro účely přijímání do zaměstnání a budoucího kariérního rozvoje. Skutečnost, že jste uvedeni na rezervním seznamu, nepředstavuje nárok na přijetí do zaměstnání ani záruku přijetí .

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

EPSO usiluje o uplatňování politiky rovných příležitostí, rovného zacházení a rovného přístupu pro všechny uchazeče.

Pokud Vaše zdravotní postižení nebo zdravotní stav mohou mít dopad na Vaši schopnost účastnit se testů, uveďte to v přihlášce a řiďte se postupem pro požádání o zvláštní opatření při výběrových testech, který je popsán v obecných pravidlech připojených k tomuto oznámení (v bodě 1.3 Rovné příležitosti a zvláštní opatření).

Více informací o naší politice rovných příležitostí a o postupu, jak požádat o zvláštní opatření, naleznete na našich internetových stránkách (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities).

KDY A KDE SE MOHU PŘIHLÁSIT?

Chcete-li podat přihlášku, musíte si nejprve vytvořit účet EPSO. Upozorňujeme, že vytvořit si můžete jen jeden účet EPSO, který budete používat pro všechny přihlášky.

Přihlášku podejte elektronicky prostřednictvím internetových stránek EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities, a to:

do , 12:00 hodin (poledne) bruselského času.26. října 2021


PŘÍLOHA I

NÁPLŇ PRÁCE

EPSO/AST/150/21

Obor 1: Audiovizuální a konferenční technici

1.

Navrhování, konfigurace a/nebo implementace konferenčních a audiovizuálních zařízení, která zahrnují: konferenční systémy a systémy používané pro tlumočení z více jazyků; systémy pro zachycování, zpracování, zaznamenávání, distribuci a šíření zvukových a/nebo obrazových toků; hlasovací systémy; automatizované systémy v zasedacích místnostech; místní a centrální ovládací systémy a místní a centrální infrastrukturu pro správu zasedací místnosti; systémy pro distanční účast (videokonference a webové konference).

Související činnosti rovněž zahrnují:

vypracovávání technické a/nebo provozní dokumentace pro nová konferenční a audiovizuální zařízení a/nebo pro modernizaci stávajících zařízení,

zajišťování řízení projektů a dohled nad pracemi vykonávanými na místě smluvními dodavateli,

zajišťování dodržování mezinárodních norem pro konferenční zařízení a zařízení pro simultánního tlumočení,

vedení inventáře audiovizuálního vybavení,

poskytování školení o konferenčních a audiovizuálních zařízeních a zajišťování sdílení znalostí v této oblasti.

2.

Zajišťování programování, konfigurace a řádného fungování konferenčních a audiovizuálních zařízení v prostorech sloužících pro konference, zasedání a audiovizuální přenosy.

3.

Montáž a instalace mobilních zvukových a/nebo obrazových zařízení (jako jsou například kamery, obrazovky, projektory, mikrofony, mixážní pulty, mobilní stojany atd.) během akcí.

4.

Organizace a/nebo zajišťování preventivní a nápravné údržby konferenčních a audiovizuálních zařízení, dohled nad touto údržbou a provádění elektronických oprav a úprav.

5.

Montáž, instalace a konfigurace audiovizuálních a IT zařízení pro přenos obrazu a zvuku prostřednictvím počítačové a/nebo telekomunikační sítě (video a audio streaming, videokonference atd.).

6.

V případě potřeby ovládání konferenčních a audiovizuálních zařízení.

Obor 2: Stavební technici

1.

Řízení správních a finančních aspektů stavebních projektů a údržby, aby bylo zajištěno dodržení příslušných smluvních podmínek (vypracovávání technických sdělení a popisů apod.).

2.

Provádění výkonných a dozorčích činností souvisejících s realizací všech technických etap výstavby (vypracovávání požadavků a dohled nad studiemi proveditelnosti, předběžnými analýzami, projektovými studiemi, specifikacemi pro nabídky, vlastními pracemi, zadáváním a přebíráním prací, plněním a zárukami atd.).

3.

Provádění výkonných a dozorčích činností souvisejících s údržbou a správou budov (posuzování potřeb, víceleté plánování, zadávací řízení, řízení rozpočtu, dohled nad pracemi, zajišťování inspekcí, řízení externích dodavatelů a dohled nad nimi na místě, poradenství ohledně technických řešení, řízení úklidu a nakládání s odpady atd.).

4.

Provádění výkonných a dozorčích činností souvisejících se spotřebou v budovách (sledování spotřeby, plánování a zajišťování úspor).

5.

Provádění výkonných a dozorčích činností souvisejících s plány zařízení a úpravy prostor (navrhování, plánování, poradenství ohledně přípravy rozpočtu pro různá řešení, specifikace, zadávací řízení, dohled nad pracemi, zadávání a přebírání prací).

6.

Průběžné sledování a aktualizace environmentálních povolení, zajišťování souladu budov s právními předpisy, certifikace budov z hlediska vlivu na životní prostředí a využívání energie, systém EMAS pro environmentální řízení podniků a audit a vypracovávání specifikací pro zelené veřejné zakázky.

7.

Provádění poradenských a dozorčích činností souvisejících s otázkami bezpečnosti, ochrany zdraví a prevence.

8.

Koordinace a sledování výkonných a dozorčích činností souvisejících s údržbou zařízení a údržbou budov v areálu.

9.

Udržování vztahů s příslušnými útvary a/nebo dalšími orgány a/nebo externími poskytovateli služeb, pokud jde o výše uvedené oblasti činnosti.

10.

Provádění výkonných a dozorčích činností v oblasti logistiky spojené se všemi výše uvedenými činnostmi.

Obor 3: Laboratorní technici

Laboratorní technici v oblasti infrastruktury jsou odpovědní za navrhování, instalaci, správu a údržbu technických zařízení a laboratoří.

Náplň práce může zahrnovat:

1.

koordinaci a organizaci laboratorní nebo dílenské infrastruktury, včetně přípravy nákresů a/nebo návrhů infrastruktury pro experimenty na žádost koncových uživatelů;

2.

vypracovávání technických zpráv v oblasti související s daným oborem tohoto výběrového řízení;

3.

vypracovávání technických dokumentů týkajících se údržby laboratoří a technického vybavení;

4.

vypracovávání technických specifikací pro nákup laboratorního materiálu a porovnávání různých zkušebních zařízení za účelem výběru nejvhodnějších zařízení;

5.

kontrolu následných činností prováděných smluvními dodavateli laboratoří za účelem ověření, zda odpovídají objednávce či specifikacím;

6.

kontrolu uspořádání laboratoří z hlediska dodržování příslušných bezpečnostních předpisů.

EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorní pomocní pracovníci

Laboratorní pomocní pracovníci pomáhají laboratorním technikům, a to zejména tím, že provádějí provozní a manuální činnosti týkající se navrhování, instalace, správy a údržby technických zařízení a laboratoří.

Náplň práce může zahrnovat:

1.

provádění podpůrných činností v oblasti infrastruktury, dílen a laboratoří;

2.

fyzickou realizaci schematických nákresů;

3.

provádění skladových činností včetně distribuce materiálu, kontroly skladových zásob a nákupu;

4.

provádění technické údržby budov, dílen a laboratoří a příslušných oprav.

Konec PŘÍLOHY I, kliknutím sem se vrátíte k hlavnímu textu.


PŘÍLOHA II

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA

EPSO/AST/150/21

Obor 1: Audiovizuální a konferenční technici

Při výběru na základě kvalifikačních předpokladů vezme výběrová komise v úvahu následující kritéria:

1.

odbornou praxi v oblasti navrhování, konfigurace a/nebo montáže konferenčních a audiovizuálních zařízení, jak je uvedeno v příloze I „Náplň práce“ v bodě 1;

2.

odbornou praxi v oblasti údržby a/nebo řešení problémů konferenčních a audiovizuálních zařízení;

3.

odbornou praxi v oblasti programování audiovizuálních automatizovaných a ovládacích systémů pro zasedací a konferenční místnosti, učebny nebo prostory sloužící pro audiovizuální přenosy;

4.

odbornou praxi v oblasti navrhování, programování, konfigurace a/nebo řešení problémů zvukových a/nebo obrazových zařízení (jako jsou například kamery, obrazovky, projektory, mikrofony, mobilní stojany);

5.

odbornou praxi v oblasti koordinace týmů (např. na pozici vedoucího projektu) a/nebo v oblasti dohledu nad týmy (např. subdodavateli) v audiovizuálním sektoru a/nebo na konferencích;

6.

odbornou praxi v oblasti používání, instalace, konfigurace a odstraňování problémů sítí audiovizuálních zařízení a služeb, jak je uvedeno v příloze I „Náplň práce“ v bodě 5.

Obor 2: Stavební technici

Při výběru na základě kvalifikačních předpokladů vezme výběrová komise v úvahu následující kritéria:

1.

další odbornou praxi, která přímo souvisí s tímto oborem a náplní práce uvedenou v příloze I „Náplň práce“ a která není zahrnuta do odborné praxe, jež je podmínkou účasti ve výběrovém řízení;

2.

odbornou praxi v oblasti používání specializovaného softwaru pro obor výstavby, projektování a/nebo údržby budov;

3.

další diplom(y) kromě diplomu, jenž je podmínkou účasti ve výběrovém řízení, nebo další odbornou přípravu, přičemž diplomy i odborná příprava musejí souviset s daným oborem;

4.

odbornou praxi a/nebo odbornou přípravu v řízení projektů v oblasti výstavby budov;

5.

odbornou praxi a/nebo odbornou přípravu v uplatňování metod řízení kvality na stavební práce;

6.

odbornou praxi a/nebo odbornou přípravu v zadávání veřejných zakázek a/nebo v řízení nebo sledování smluv v rámci stavebních prací;

7.

odbornou praxi a/nebo odbornou přípravu v oblasti systémů environmentálního řízení;

8.

odbornou praxi a/nebo formální odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, prevence a řízení rizik.

Obor 3: Laboratorní technici

Při výběru na základě kvalifikačních předpokladů vezme výběrová komise v úvahu následující kritéria:

1.

odbornou praxi v oblasti navrhování, instalace, organizace, provozu a údržby laboratoří a příslušných technických zařízení;

2.

odbornou praxi (praktické zkušenosti) v oblasti provádění chemických a/nebo biologických a/nebo mechanických a/nebo materiálově-vědeckých a/nebo elektrotechnických či elektronických experimentů;

3.

odbornou praxi v oblasti vypracovávání a zavádění standardních provozních postupů pro laboratoře;

4.

odbornou praxi v oblasti vypracovávání zpráv a/nebo dokumentů shrnujících technické výsledky provedených experimentů, které souvisejí s oborem výběrového řízení;

5.

odbornou praxi v oblasti kalibrace zařízení podle předem stanoveného postupu a plánu údržby;

6.

odbornou praxi v oblasti vypracovávání technických specifikací pro výběr a nákup laboratorního materiálu a zkušebních zařízení;

7.

odbornou praxi v oblasti navrhování a realizace prvků, jež jsou potřebné pro výrobu, úpravu či modernizaci laboratorního zařízení a infrastruktury k provádění experimentů;

8.

odbornou praxi v oblasti kontroly infrastruktury a laboratorních zařízení z hlediska dodržování příslušných bezpečnostních předpisů a norem zajišťování jakosti.

EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorní pomocní pracovníci

Při výběru na základě kvalifikačních předpokladů vezme výběrová komise v úvahu následující kritéria:

1.

odbornou praxi v oblasti provádění praktických podpůrných činností, jež se týkají fyzické realizace technických zařízení na základě daného návrhu a specifikací;

2.

odbornou praxi v oblasti vykonávání praktických podpůrných činností, jež se týkají provádění experimentů;

3.

odbornou praxi v oblasti úprav, modernizace a uzpůsobování fyzických zařízení;

4.

odbornou praxi v oblasti praktické výroby a údržby mechanických součástí a/nebo v oblasti technologií montáže a svařování;

5.

odbornou praxi v oblasti používání obráběcích strojů a/nebo manipulátorů;

6.

odbornou praxi v oblasti praktického sestavování nebo údržby elektrických či elektronických obvodů pro specifické potřeby (organizace a plánování údržby, kontrola údržby, správa náhradních součástí);

7.

odbornou praxi v oblasti provádění praktických podpůrných činností při realizaci hydraulických nebo ventilačních infrastruktur na základě návrhu a specifikace systému;

8.

odbornou praxi v oblasti dodržování bezpečnostních protokolů a norem kvality.

Konec PŘÍLOHY II, kliknutím sem se vrátíte k hlavnímu textu.


PŘÍLOHA III

OBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO OTEVŘENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

OBECNÉ INFORMACE

Každým výrazem, kterým se v rámci výběrových řízení pořádaných úřadem EPSO odkazuje na osobu určitého pohlaví, se odkazuje rovněž na osobu jakéhokoli jiného pohlaví.

V případě, že se v kterékoli fázi výběrového řízení na posledním postupujícím místě umístí více uchazečů se stejným počtem bodů, postoupí do další fáze výběrového řízení všichni tito uchazeči. Do další fáze budou pozváni také všichni uchazeči, kteří byli na základě úspěšného odvolání znovu připuštěni do výběrového řízení.

Pokud se na rezervním seznamu na posledním dostupném místě umístí více uchazečů se stejným počtem bodů, budou na rezervní seznam zapsáni všichni tito uchazeči. Na rezervní seznam budou zapsáni také všichni uchazeči, kteří byli na základě úspěšného odvolání znovu připuštěni do této fáze výběrového řízení.

1.   KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT

1.1   Obecné a zvláštní podmínky

Obecné a zvláštní podmínky (včetně jazykových znalostí) pro každý obor či profil jsou uvedeny v oddíle „Splňuji požadavky pro podání přihlášky?“.

Zvláštní podmínky týkající se kvalifikačních předpokladů, odborné praxe a jazykových znalostí se liší v závislosti na požadovaném profilu. V přihlášce uveďte co nejpodrobnější informace o svých kvalifikačních předpokladech a odborné praxi (je-li vyžadována) podle popisu v oddíle „Splňuji požadavky pro podání přihlášky?“ tohoto oznámení, jež jsou relevantní vzhledem k dané náplni práce .

a)

Diplomy a/nebo potvrzení: diplomy, ať už vydané v EU, či v zemích mimo EU, musejí být uznány úředním subjektem některého členského státu EU, např. ministerstvem školství členského státu EU. Výběrová komise zohlední rozdíly mezi vzdělávacími systémy.

U postsekundárního vzdělání a technického, odborného či specializačního vzdělání uveďte studované předměty a délku studia a upřesněte, zda se jednalo o denní studium, kombinované studium nebo večerní kurz.

b)

Odborná praxe (je-li vyžadována) bude zohledněna, pouze pokud je relevantní vzhledem k požadované náplni práce a:

jde o skutečný a efektivní pracovní výkon,

je za ni vyplácena odměna,

zahrnuje vztah podřízenosti nebo poskytování služby a

s výhradou těchto podmínek:

dobrovolná práce: je-li vykonávána za odměnu a obnáší týdenní pracovní dobu a dobu trvání obdobné běžnému zaměstnání,

odborné stáže: je-li při nich vyplácena odměna,

povinná vojenská služba: splněná před získáním požadovaného diplomu nebo po něm, v délce nepřesahující zákonnou dobu trvání ve vašem členském státě,

mateřská dovolená / otcovská dovolená / dovolená při adopci dítěte: pokud se na ni vztahuje pracovní smlouva,

doktorské studium: v délce maximálně tří let, pokud bylo studium úspěšně dokončeno, a to bez ohledu na to, zda při něm byla vyplácena odměna, a

částečný pracovní úvazek: započte se poměrně podle odpracovaných hodin, např. poloviční úvazek v délce šesti měsíců by se počítal jako tříměsíční odborná praxe.

1.2   Doklady

V různých fázích výběrového řízení budete muset předložit úřední dokument (např. cestovní pas nebo občanský průkaz), který dokládá vaše občanství a je platný v den uzávěrky pro podání přihlášky (v den uzávěrky pro podání první části přihlášky v případě přihlášek, jež mají dvě části).

Všechna období odborné praxe musí být doložena originály nebo ověřenými kopiemi těchto dokladů:

dokumentů od bývalých a současných zaměstnavatelů uvádějících datum začátku a konce plnění pracovních povinností a jejich povahu a úroveň, vyhotovených na hlavičkovém papíře a opatřených razítkem společnosti a jménem a podpisem odpovědné osoby, nebo

pracovní smlouvy (smluv) a první a poslední výplatní pásky spolu s podrobným popisem pracovních povinností,

(v případě samostatně výdělečné činnosti, např. živnosti či svobodných povolání) faktur nebo objednávek, které podrobně popisují vykonanou práci, nebo jakýchkoli jiných relevantních úředních dokladů,

(v případě konferenčních tlumočníků, u kterých se požaduje odborná praxe) dokumentů osvědčujících počet dnů tlumočení a jazyky, z nichž a do nichž se tlumočilo, a to přímo pro konferenční tlumočení.

Obecně nejsou požadovány žádné doklady prokazující znalost jazyků, s výjimkou některých lingvistických nebo specializovaných profilů.

V kterémkoli stadiu řízení můžete být požádáni o další informace nebo doklady. Úřad EPSO vás bude informovat, jaké doklady je třeba předložit a kdy.

1.3   Rovné příležitosti a zvláštní opatření

Pokud vaše zdravotní postižení nebo zdravotní stav mohou být překážkou pro vaši účast v testech, uveďte to v přihlášce a informujte nás o druhu zvláštních opatření, která potřebujete. Pokud se zdravotní postižení nebo omezení objeví po potvrzení přihlášky, musíte úřad EPSO bezodkladně informovat s využitím níže uvedených kontaktních údajů.

Vezměte na vědomí, že k tomu, aby mohl být váš požadavek zohledněn, budete muset úřadu EPSO zaslat potvrzení od vnitrostátního orgánu vaší země nebo lékařské osvědčení. Vaše doklady budou přezkoumány, aby bylo možné v případě potřeby zajistit přiměřená opatření.

V případě problémů týkajících se přístupnosti, nebo pokud byste potřebovali více informací, můžete se obrátit na tým úřadu EPSO pro přístupnost, a to:

e-mailem (EPSO-accessibility@ec.europa.eu) nebo

poštou:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

L107 02/DCS

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGI

2.   KDO MĚ BUDE HODNOTIT?

Výběrová komise je jmenována, aby porovnala uchazeče a na základě jejich kompetencí, schopností a kvalifikací s ohledem na požadavky stanovené v tomto oznámení o výběrovém řízení vybrala ty nejlepší z nich. Její členové také určují úroveň obtížnosti testů ve výběrovém řízení a schvalují jejich obsah na základě návrhů úřadu EPSO.

Aby byla zajištěna nezávislost výběrové komise, uchazečům a všem osobám, které nejsou členy výběrové komise, se přísně zakazuje pokoušet se o kontakt s kterýmkoli z jejích členů, s výjimkou testů, které vyžadují přímou interakci mezi uchazeči a výběrovou komisí.

Uchazeči, kteří chtějí přednést své argumenty či uplatnit svá práva, tak musí učinit písemně a korespondenci adresovat úřadu EPSO, který ji výběrové komisi předá. Jakýkoli přímý či nepřímý kontakt ze strany uchazečů, který není v souladu s tímto postupem, je zakázán a může vést k diskvalifikaci z výběrového řízení.

Ke střetu zájmů vede zejména existence rodinné vazby nebo vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi uchazečem a členem výběrové komise. Výběrové komise se žádají, aby o veškerých takových situacích uvědomily úřad EPSO, jakmile se o nich dozví. Úřad EPSO posoudí každý případ individuálně a přijme patřičná opatření. Nedodržením výše uvedených pravidel se členové výběrových komisí mohou vystavit disciplinárním sankcím a pro uchazeče může být výsledkem diskvalifikace z výběrového řízení (viz oddíl 4.4).

Jména členů výběrové komise se zveřejní na internetových stránkách úřadu EPSO (www.eu-careers.eu) před začátkem testů hodnotícího centra / hodnotící fáze.

3.   KOMUNIKACE

3.1   Komunikace s úřadem EPSO

Svůj účet EPSO byste měli nejméně dvakrát týdně kontrolovat, abyste mohli sledovat svůj postup výběrovým řízením. Pokud vám v tom brání technické potíže na straně úřadu EPSO, jste povinni to úřadu EPSO ihned oznámit, a to výhradně prostřednictvím jeho internetových stránek (https://epso.europa.eu/help_cs).

Úřad EPSO si vyhrazuje právo nepodávat informace, které jsou již jasně uvedeny v tomto oznámení o výběrovém řízení a jeho přílohách či na internetových stránkách úřadu EPSO, též v části „Časté dotazy“.

Ve veškeré korespondenci, která se týká konkrétní přihlášky, prosím uvádějte své jméno (tak, jak je uvedeno ve vašem účtu EPSO), číslo své přihlášky a referenční číslo výběrového řízení.

Úřad EPSO se řídí zásadami Kodexu řádného úředního chování (zveřejněn v Úředním věstníku a je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_cs). V souladu s těmito zásadami si úřad EPSO vyhrazuje právo ukončit jakoukoli nepatřičnou (tj. opakující se, urážlivou a/nebo irelevantní) korespondenci.

3.2   Přístup k informacím

Uchazeči mají zvláštní práva na přístup k určitým údajům, jež se jich osobně týkají. Tato práva jim jsou přiznána s ohledem na povinnost uvést důvody, aby bylo možné se odvolat proti zamítavým rozhodnutím.

Povinnost uvést důvody musí být v rovnováze s požadavkem na důvěrnost jednání výběrové komise, což zajišťuje nezávislost komise a objektivitu řízení. Kvůli požadavku na důvěrnost nelze sdělovat postoje jednotlivých členů výběrových komisí týkající se hodnocení dané osoby či srovnávacího hodnocení uchazečů.

Tato práva na přístup jsou specifická pro uchazeče v otevřeném výběrovém řízení a z právních předpisů o přístupu veřejnosti k dokumentům pro ně neplynou jiná práva, než jaká jsou stanovena v tomto oddíle.

3.2.1   Automatické sdělování

Prostřednictvím svého účtu EPSO po každém stadiu výběrového řízení pořádaného v daném případě automaticky obdržíte tyto informace:

testy s otázkami s výběrem odpovědí: vaše výsledky a tabulku s vašimi odpověďmi a správnými odpověďmi podle čísel/písmen. Přístup ke znění otázek a odpovědí je výslovně vyloučen,

podmínky účasti: zda byla vaše přihláška přijata; pokud přijata nebyla, nesplněné podmínky účasti,

Talent Screener: vaše výsledky a tabulku s váhami otázek, body udělenými za vaše odpovědi a vaším celkovým počtem bodů,

předběžné testy: vaše výsledky,

postupové testy: vaše výsledky, pokud nepatříte mezi uchazeče pozvané do další fáze,

hodnotící centrum / fáze: nejste-li diskvalifikováni, váš kompetenční pas s celkovými známkami za jednotlivé kompetence a s komentáři výběrové komise, jež poskytují kvantitativní a kvalitativní zpětnou vazbu k vašemu výkonu v hodnotícím centru / hodnotící fázi.

Úřad EPSO zásadně uchazečům nesděluje znění výchozích textů nebo zadání úloh, neboť se tato mohou znovu použít v budoucích výběrových řízeních. U některých testů však úřad může výjimečně zveřejnit výchozí texty nebo zadání na svých internetových stránkách, pokud:

testy byly dokončeny,

výsledky byly stanoveny a sděleny uchazečům a

výchozí texty / zadání nejsou určeny k opětovnému použití v budoucích výběrových řízeních.

3.2.2   Informace poskytované na žádost

Můžete požádat o neopravenou kopii svých odpovědí v písemných testech, pokud jejich obsah není určen k opětovnému použití v budoucích výběrových řízeních. Tím jsou výslovně vyloučeny odpovědi v testech práce s elektronickou poštou a v případových studiích.

Na vaše opravené testy s odpověďmi, a zejména na podrobnosti o známkování, se vztahuje důvěrnost jednání výběrové komise, a proto nebudou sdělovány.

Úřad EPSO se snaží zpřístupnit uchazečům co možná nejvíce informací s ohledem na povinnost uvést důvody, důvěrnou povahu jednání výběrové komise a pravidla o ochraně osobních údajů. Všechny žádosti o informace budou posuzovány z hlediska těchto povinností.

Veškeré žádosti o informace je třeba podávat prostřednictvím internetových stránek úřadu EPSO (https://epso.europa.eu/help_cs), a to do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy byly vaše výsledky zpřístupněny ve vašem účtu EPSO.

4.   STÍŽNOSTI A PROBLÉMY

4.1   Technické a organizační záležitosti

Pokud v kterékoli fázi výběrového řízení narazíte na závažný technický nebo organizační problém, informujte úřad EPSO výhradně prostřednictvím jeho internetových stránek (https://epso.europa.eu/help_cs), abychom mohli záležitost vyšetřit a přijmout nápravná opatření.

Ve veškeré korespondenci prosím uvádějte své jméno (tak, jak je uvedeno ve vašem účtu EPSO), číslo své přihlášky a referenční číslo výběrového řízení.

Pokud problém nastane v testovacím centru:

okamžitě uvědomte osoby provádějící dozor, aby bylo možné hledat řešení přímo v centru. V každém případě tyto osoby požádejte, aby vaši stížnost zapsaly, a

nejpozději do tří kalendářních dnů po testech o problému stručně informujte úřad EPSO prostřednictvím jeho internetových stránek (https://epso.europa.eu/help_cs).

Pokud problém nastane mimo testovací centra (např. zejména během rezervace testů), postupujte podle pokynů ve svém účtu EPSO a na internetových stránkách úřadu EPSO nebo se ihned obraťte na úřad EPSO prostřednictvím jeho internetových stránek (https://epso.europa.eu/help_cs).

V případě problémů s přihláškou se musíte na úřad EPSO obrátit okamžitě a v každém případě před uplynutím lhůty pro podání přihlášek, a to prostřednictvím jeho internetových stránek (https://epso.europa.eu/help_cs). Dotazy zaslané méně než pět pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání přihlášek nemusí být v této lhůtě zodpovězeny.

4.2   Postupy vnitřního přezkumu

4.2.1   Chyba v obsahu testů na počítači s otázkami s výběrem odpovědí

Databáze otázek s výběrem odpovědí podléhá stálé a pečlivé kontrole kvality ze strany úřadu EPSO a výběrových komisí.

Domníváte-li se, že chyba v jedné či několika otázkách s výběrem odpovědí ovlivnila vaši možnost odpovědět, máte právo požádat, aby výběrová komise tyto otázky přezkoumala (v rámci postupu zrušení otázky).

V rámci tohoto postupu může výběrová komise rozhodnout o zrušení otázky s chybou a přerozdělení bodů mezi zbývající otázky testu. Přepočet se dotkne pouze uchazečů, kterým byla tato otázka položena. Způsob hodnocení testů uvedený v příslušných oddílech tohoto oznámení o výběrovém řízení zůstává beze změn.

Jak podat stížnost ohledně testů na počítači s otázkami s výběrem odpovědí:

postup: obraťte se na úřad EPSO, a to výhradně prostřednictvím jeho internetových stránek (https://epso.europa.eu/help_cs),

jazyk: v jazyce 2, který jste si vybrali pro dotčené výběrové řízení,

lhůta: do tří kalendářních dnů ode dne konání vašich testů na počítači,

další informace: popište, čeho se otázka týkala (její náplň), aby bylo možné dotčené otázky identifikovat, a co nejsrozumitelněji vysvětlete domnělou chybu.

Na žádosti, které byly obdrženy po stanovené lhůtě nebo které jasně nepopisují zpochybněné otázky a domnělou chybu, nebude brán zřetel.

Zohledněny nebudou zejména stížnosti, které pouze poukazují na domnělé problémy s překladem a neupřesňují jasně daný problém.

Stejný postup přezkumu platí pro chyby v testu práce s elektronickou poštou.

4.2.2   Žádosti o přezkum

Můžete požádat o přezkum kteréhokoli rozhodnutí přijatého výběrovou komisí nebo úřadem EPSO, které stanoví vaše výsledky a/nebo které určuje, zda můžete postoupit do dalšího stadia výběrového řízení, nebo zda jste z něj vyloučeni.

Žádosti o přezkum mohou být založeny na:

věcné nesrovnalosti v procesu výběrového řízení a/nebo

nedodržení služebního řádu, oznámení o výběrovém řízení a jeho příloh nebo judikatury ze strany výběrové komise nebo úřadu EPSO.

Upozorňujeme, že nelze napadnout platnost hodnocení výběrové komise, pokud jde o kvalitu vašeho výkonu v některém testu nebo relevanci vašich kvalifikací a odborné praxe. Toto hodnocení je úsudkem výběrové komise a váš nesouhlas s hodnocením vašich testů, odborné praxe a/nebo kvalifikací nedokazuje, že se komise dopustila chyby. Žádosti o přezkum podané na tomto základě nepovedou ke kladnému výsledku.

Jak podat žádost o přezkum:

postup: obraťte se na úřad EPSO výhradně prostřednictvím jeho internetových stránek https://epso.europa.eu/help_cs),

jazyk: v jazyce 2, který jste si vybrali pro dotčené výběrové řízení,

lhůta: do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy bylo napadené rozhodnutí zveřejněno ve vašem účtu EPSO,

další informace: jasně uveďte, které rozhodnutí chcete napadnout a na základě jakých důvodů.

Na žádosti, které byly obdrženy po stanovené lhůtě, nebude brán zřetel.

Do patnácti pracovních dnů vám bude zasláno potvrzení o přijetí. Subjekt, který přijal napadené rozhodnutí (výběrová komise, nebo úřad EPSO), vaši žádost přezkoumá a vydá příslušné rozhodnutí. Odůvodněnou odpověď obdržíte co nejdříve.

Bude-li výsledek kladný, budete znovu zařazeni do výběrového řízení ve stadiu, v němž jste byli vyloučeni, a to bez ohledu na to, jak dalece mezitím výběrové řízení pokročilo.

4.3   Další možnosti napadení rozhodnutí

4.3.1   Správní stížnosti

Jako uchazeč v otevřeném výběrovém řízení máte právo obrátit se na ředitele úřadu EPSO, který vykonává pravomoc orgánu oprávněného ke jmenování, se správní stížností.

Stížností můžete napadnout rozhodnutí nebo skutečnost, že rozhodnutí nebylo učiněno, pokud je tím přímo a bezprostředně ovlivněn váš právní status uchazeče a pouze pokud došlo k zjevnému porušení pravidel výběrového řízení. Ředitel úřadu EPSO nemůže zvrátit úsudek výběrové komise (viz oddíl 4.2.2).

Jak podat správní stížnost:

postup: obraťte se na úřad EPSO výhradně prostřednictvím jeho internetových stránek https://epso.europa.eu/help_cs),

jazyk: v jazyce 2, který jste si vybrali pro dotčené výběrové řízení,

lhůta: do tří měsíců ode dne oznámení napadeného rozhodnutí nebo ode dne, kdy mělo být rozhodnutí učiněno,

další informace: jasně uveďte, které rozhodnutí chcete napadnout a na základě jakých důvodů.

Na žádosti, které byly obdrženy po stanovené lhůtě, nebude brán zřetel.

4.3.2   Žaloba k soudu

Jako uchazeč v otevřeném výběrovém řízení máte právo podat žalobu k Tribunálu podle článku 270 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 91 služebního řádu.

Vezměte prosím na vědomí, že žaloba podaná proti rozhodnutí úřadu EPSO, a nikoli proti rozhodnutí výběrové komise, nebude u Tribunálu přípustná, pokud jste nejprve nepodali správní stížnost podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu (viz oddíl 4.3.1). Jedná se především o rozhodnutí týkající se obecných podmínek účasti ve výběrovém řízení, která přijímá úřad EPSO, nikoli výběrová komise.

Jak podat žalobu:

postup: viz internetové stránky Tribunálu (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3   Evropský veřejný ochránce práv

Všichni občané Evropské unie a osoby v EU trvale pobývající mohou podávat stížnosti k evropskému veřejnému ochránci práv.

Před podáním stížnosti k veřejnému ochránci práv musíte nejprve využít příslušné správní postupy u dotčených orgánů a institucí (viz oddíly 4.1–4.3).

Podáním stížnosti k veřejnému ochránci práv se neprodlužují lhůty pro podání správních stížností nebo žalob k soudu.

Jak podat stížnost k veřejnému ochránci práv:

postup: viz internetové stránky evropského veřejného ochránce práv (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4   Diskvalifikace z výběrového řízení

V kterékoli fázi výběrového řízení můžete být diskvalifikováni, pokud úřad EPSO zjistí některou z těchto skutečností:

vytvořili jste si více než jeden účet EPSO,

přihlásili jste se na neslučitelné obory nebo profesní profily,

nesplňujete všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení,

učinili jste nepravdivé prohlášení nebo prohlášení nepodložené příslušnými dokumenty,

nezarezervovali jste si termín jednoho nebo několika testů nebo jste se jich nezúčastnili,

při testech jste podváděli,

v přihlášce jste neuvedli jazyky požadované v tomto oznámení o výběrovém řízení nebo jste pro ně neuvedli požadovanou minimální úroveň,

pokusili jste se nedovoleným způsobem kontaktovat člena výběrové komise,

neinformovali jste úřad EPSO o možném střetu zájmů s členem výběrové komise,

podali jste přihlášku v jiném jazyce, než stanoví toto oznámení o výběrovém řízení (použití jiného jazyka může být přípustné v případě vlastních jmen, oficiálních titulů a názvů pracovních pozic, jak jsou uvedeny v dokladech nebo v označeních/názvech diplomů) a/nebo

podepsali jste nebo jste jinak označili anonymně hodnocený písemný či praktický test.

Uchazeči o místo v orgánech EU musí prokázat maximální bezúhonnost. Podvod nebo pokus o podvod může vést k uložení sankcí a může být překážkou účasti v budoucích výběrových řízeních.

5.   BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKA PRO NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ KOMISE

V souladu s čl. 10 odst. 2 rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 (1) musí mít všichni zaměstnanci Evropské komise, kteří nakládají s citlivými a utajovanými informacemi vyžadujícími vysoký stupeň utajení („utajované informace EU“), odpovídající stupeň bezpečnostního oprávnění („EU SECRET“).

Uchazeči, kteří uspějí ve výběrovém řízení, proto mohou být jako předpoklad pro přijetí na určité pozice v Evropské komisi vyzváni, aby se podrobili bezpečnostní prověrce stanovené v uvedeném rozhodnutí. Tento předpoklad bude jasně uveden v oznámení o výběrovém řízení na dané pracovní místo. Úspěšní uchazeči musí být ochotni podstoupit bezpečnostní prověrku, kterou provádí příslušný vnitrostátní orgán členského státu, jehož jsou státními příslušníky. Uchazečům se doporučuje, aby se předtím, než se do výběrového řízení přihlásí, o příslušné prověrce informovali.

Konec PŘÍLOHY III, kliknutím sem se vrátíte k hlavnímu textu.


(1)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53)


PŘÍLOHA IV

PŘÍKLADY MINIMÁLNÍCH KVALIFIKACÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH A VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ PODLE PLATOVÝCH TŘÍD, KTERÉ V ZÁSADĚ ODPOVÍDAJÍ KVALIFIKAČNÍM PŘEDPOKLADŮM POŽADOVANÝM V OZNÁMENÍCH O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Kliknutím sem se dostanete ke snadno čitelné verzi těchto příkladů.

ZEMĚ

AST-SC 1 až AST-SC 6

AST 1 až AST 7

AST 3 až AST 11

AD 5 až AD 16

Středoškolské vzdělání (umožňující přístup k postsekundárnímu vzdělání)

Postsekundární vzdělání (nevysokoškolské vzdělání nebo kratší vysokoškolské vzdělání v zákonem stanovené délce minimálně dva roky)

Vysokoškolské vzdělání (nejméně tříleté)

Vysokoškolské vzdělání (v délce čtyři roky nebo více)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česko

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

NOTE:

UK diplomas awarded in 2020 (until 31 December 2020) are accepted without an equivalence. UK diplomas awarded as from 1 January 2021 must be accompanied by an equivalence issued by a competent authority of an EU Member State.

Konec PŘÍLOHY IV, kliknutím sem se vrátíte k hlavnímu textu.