9.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 80/19


Oprava výzvy k předkládání návrhů 2021 Jednoduché Programy Granty na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů prováděná na vnitřním trhu a ve třetích zemích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014

( Úřední věstník Evropské unie C 31 ze dne 28. ledna 2021 )

(2021/C 80/07)

Na straně 13, Oddíl 4 „Harmonogram a lhůty“, v tabulce:

místo:

„Uzávěrka pro podání návrhů:

28. dubna 2021 17:00:00 SEČ (bruselského času)

Hodnocení:

duben – září 2021“

má být:

„Uzávěrka pro podání návrhů:

11. května 2021 17:00:00 SEČ (bruselského času)

Hodnocení:

května – září 2021“

Na straně 17, Oddíl 6 „Způsobilost- Způsobilé činnosti“, pod „Návrhy musí“:

místo:

„c)

být v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se dotyčných produktů a jejich uvádění na trh a mít unijní rozměr;“,

má být:

„c)

být v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se dotyčných produktů a jejich uvádění na trh a mít unijní rozměr; a splňují veškerá další ustanovení uvedená v čl. 3 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1829;“.

Na straně 18, Oddíl 6 „Způsobilost - Způsobilé činnosti , pod bodem f):

místo:

„Pro účely posuzování způsobilosti činností musí být předloženy tyto informace:

v případě návrhů týkajících se vnitrostátních režimů jakosti: dokumentace nebo odkaz na veřejně dostupné zdroje, které dokazují, že režim jakosti je oficiálně uznávaný daným členským státem,

v případě návrhů zaměřených na vnitřní trh a zprostředkovávajících sdělení týkající se správných stravovacích návyků nebo zodpovědné konzumace alkoholu: popis toho, jak navrhovaný program a jeho sdělení splňují příslušné vnitrostátní předpisy v oblasti veřejného zdraví v členském státě, ve kterém bude program prováděn (včetně odkazů nebo dokumentace na podporu tohoto tvrzení),

v případě návrhů propagujících udržitelné produkty nebo způsoby: dokumentace nebo odkaz na veřejně dostupné zdroje, které dokazují, že je produkt/způsob certifikován jako udržitelný.“,

má být:

„Pro účely posuzování způsobilosti činností musí být předloženy tyto informace:

v případě návrhů týkajících se vnitrostátních režimů jakosti: dokumentace nebo odkaz na veřejně dostupné zdroje, které dokazují, že režim jakosti je oficiálně uznávaný daným členským státem,

v případě návrhů zaměřených na vnitřní trh a zprostředkovávajících sdělení týkající se správných stravovacích návyků nebo zodpovědné konzumace alkoholu: popis toho, jak navrhovaný program a jeho sdělení splňují příslušné vnitrostátní předpisy v oblasti veřejného zdraví v členském státě, ve kterém bude program prováděn (včetně odkazů nebo dokumentace na podporu tohoto tvrzení).“.

Na straně 23, Oddíl 10 „Právní a finanční uspořádání grantových dohod“, pod bodem „Zvláštní podmínky způsobilosti nákladů pro tuto výzvu – různé“:

místo:

„zahajovací schůze: náklady na zahajovací schůzi pořádanou orgánem poskytujícím grant jsou způsobilé (cestovní náklady pro maximálně dvě osoby, zpáteční jízdenka do Bruselu a ubytování na jednu noc) pouze v případě, že se schůze koná po datu zahájení projektu stanoveném v grantové dohodě; datum zahájení může být v případě potřeby změněno prostřednictvím dodatku,“,

má být:

„zahajovací schůze: náklady na zahajovací schůzi pořádanou orgánem poskytujícím grant jsou způsobilé (cestovní náklady pro maximálně dvě osoby, zpáteční jízdenka a ubytování na jednu noc) pouze v případě, že se schůze koná po datu zahájení projektu stanoveném v grantové dohodě; datum zahájení může být v případě potřeby změněno prostřednictvím dodatku,“.