4.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 185/1


VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU

Auditoři v oboru i) matematika a statistika, ii) datová věda, digitální audit, analýza dat a sítí, vytěžování dat a textů, automatizace procesů a vytěžování procesů

Dočasní zaměstnanci (platová třída AD 5 – AD 9)

(2020/C 185 A/01)

 

KDO JSME

Evropský účetní dvůr (EÚD) je externí auditor Evropské unie. Byl zřízen v roce 1975 a patří mezi sedm orgánů EU. Sídlí v Lucemburku a zaměstnává přibližně 900 pracovníků v oblasti auditu, podpory a administrativy ze všech členských států EU.

EÚD funguje jako kolektivní orgán složený z 27 členů a každý členský stát EU je zastoupen jedním členem. Naši auditoři kontrolují, zda EU vede řádné účetnictví a správně uplatňuje svá finanční pravidla a zda politiky a programy EU plní zamýšlené cíle a zajišťují optimální zhodnocení prostředků.

Svou prací přispíváme ke zlepšování finančního řízení EU a prosazování odpovědnosti a transparentnosti. Varujeme před riziky, poskytujeme ujištění, poukazujeme na nedostatky i úspěchy a nabízíme tvůrcům politik a právních předpisů EU odbornou pomoc. Svá zjištění a doporučení předkládáme Evropskému parlamentu, Radě EU, vládám a parlamentům členských států a také široké veřejnosti.

Účetní dvůr je rozdělen do auditních senátů. Má organizační strukturu založenou na plnění úkolů. Zaměstnanci jsou součástí sdílené skupiny, avšak administrativně jsou podle priorit přiděleni do jednotlivých senátů.

CO NABÍZÍME

Účetní dvůr se rozhodl vytvořit rezervní seznam auditorů, jimž může být v závislosti na dostupných pracovních místech a provozních potřebách nabídnuta smlouva dočasného zaměstnance orgánu.

Tito auditoři budou najímáni v souladu s článkem 2b pracovního řádu ostatních zaměstnanců EU („pracovní řád“) na čtyřleté období, které je možné jednou prodloužit na maximální dobu dalších dvou let. Na první smlouvu se bude vztahovat zkušební lhůta v délce devíti měsíců.

Nově přijatí auditoři budou zařazeni do integračního programu, jehož součástí bude orientační fáze, v níž probíhají příslušná školení a začlenění do auditních týmů.

Toto výběrové řízení se týká funkční skupiny AD, platových tříd AD 5 až AD 9 a několika oblastí.

Klasifikace úspěšných uchazečů bude stanovena na základě jejich příslušné odborné praxe.

Základní měsíční plat v platové třídě AD 5 (stupeň 1) činí v současné době 4 883,11 EUR a základní měsíční plat v platové třídě AD 9 (stupeň 1) činí v současné době 8 002,30 EUR.

Vedle základního platu, z něhož se odvádí daň EU a který nepodléhá zdanění v členských státech, lze za podmínek stanovených pracovním řádem pobírat některé příspěvky (v závislosti na okolnostech konkrétního pracovníka a na složení jeho domácnosti).

Ustanovení, jimiž se výpočet těchto příspěvků řídí, jsou součástí pracovního řádu ostatních zaměstnanců (1).

Orgány a instituce EU mají svůj vlastní důchodový systém a systém zdravotního pojištění, které jsou založeny na příspěvcích odváděných formou srážky z platu zaměstnanců u zdroje.

Zaměstnanci mají možnost zdarma zapsat své děti do evropské školy.

KOHO HLEDÁME

I.   Kritéria způsobilosti

1.   Právní požadavky

Uchazeči musí v den podání své žádosti o zaměstnání splňovat v souladu s čl. 12 odst. pracovního řádu následující podmínky:

být občanem jednoho z členských států EU,

požívat veškerých občanských práv,

mít splněny veškeré povinnosti uložené zákony týkajícími se vojenské služby,

předložit záruky bezúhonnosti vyžadované pro výkon dané funkce.

2.   Kvalifikační předpoklady

V souladu s čl. 10 odst. 1 pracovního řádu:

pro platové třídy AD 5 až AD 6 vzdělání na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání v délce alespoň tří let, osvědčené diplomem, v oborech buďto i) matematika nebo statistika, nebo ii) datová věda, digitální audit, analýza dat/sítí, obchodní analýza, vytěžování dat/textů, forenzní účetnictví, automatizace procesů nebo vytěžování procesů,

nebo

pro platové třídy AD 7 až AD 9 vzdělání na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání v délce alespoň čtyř let, osvědčené diplomem, v oborech buďto i) matematika nebo statistika, nebo ii) datová věda, digitální audit, analýza dat/sítí, obchodní analýza, vytěžování dat/textů, forenzní účetnictví, automatizace procesů nebo vytěžování procesů.

Upozorňujeme, že zohledněny budou pouze diplomy, které byly získány v členských státech EU nebo které byly uznány formou osvědčení o rovnocennosti vystaveného orgány v těchto členských státech.

3.   Odborná praxe (viz též příloha)

Před uplynutím lhůty pro podání žádostí v rámci této výzvy musí mít uchazeči rovněž:

nejméně dva (2) roky odpovídající odborné praxe v oboru buďto i) matematika a statistika, nebo ii) datová věda, digitální audit, analýza dat a sítí, vytěžování dat a textů, automatizace procesů a vytěžování procesů pro platovou třídu AD 5, nebo

nejméně čtyři (4) roky odpovídající odborné praxe v oboru buďto i) matematika a statistika, nebo ii) datová věda, digitální audit, analýza dat a sítí, vytěžování dat a textů, automatizace procesů a vytěžování procesů pro platovou třídu AD 6, nebo

nejméně sedm (7) let odpovídající odborné praxe v oboru buďto i) matematika a statistika, nebo ii) datová věda, digitální audit, analýza dat a sítí, vytěžování dat a textů, automatizace procesů a vytěžování procesů pro platovou třídu AD 7, nebo

nejméně deset (10) let odpovídající odborné praxe v oboru buďto i) matematika a statistika, nebo ii) datová věda, digitální audit, analýza dat a sítí, vytěžování dat a textů, automatizace procesů a vytěžování procesů pro platovou třídu AD 8, nebo

nejméně třináct (13) let odpovídající odborné praxe v oboru buďto i) matematika a statistika, nebo ii) datová věda, digitální audit, analýza dat a sítí, vytěžování dat a textů, automatizace procesů a vytěžování procesů pro platovou třídu AD 9.

4.   Jazykové znalosti

Vzhledem k tomu, že oficiálními pracovními jazyky Účetního dvora jsou angličtina a francouzština, vyžaduje se důkladná znalost jednoho z těchto jazyků (minimální úroveň C1 v porozumění, mluvení a písemném projevu).

Znalost dalších jazyků bude považována za výhodu.

Svou úroveň znalosti cizího jazyka si můžete ověřit zde:

http://europass.cedefop.europa.eu/cs/resources/european-language-levels-cefr.

II.   Kritéria výběru

Kromě kvalifikačních předpokladů, odborné praxe a jazykových znalostí uvedených v oddíle I. Kritéria způsobilosti bude v pozdější fázi výběru hodnocena následující odborná způsobilost:

odborná certifikace od renomované mezinárodní organizace či organizací v některém z výše uvedených oborů (například certifikace CISA),

odborná praxe v délce nejméně tří let v oblastech auditu (finančního a výkonnostního auditu, auditu souladu s předpisy), během níž uchazeč používal znalosti získané v některém z výše uvedených oborů,

výborné akademické výsledky – PhD nebo oficiální akademický výzkum v některém z výše uvedených oborů.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Žádosti prověří výběrová komise jmenovaná orgánem oprávněným k uzavírání pracovních smluv výhradně na základě poskytnutých informací.

Výběrová komise sestaví rezervní seznam uchazečů splňujících kritéria způsobilosti v abecedním pořádku.

Uchazeči na rezervním seznamu mohou být pozváni k pohovoru. Budou vybrání podle kvality svých profilů a s ohledem na služební požadavky a odbornou způsobilost uvedené v oddíle II. Kritéria výběru tohoto oznámení.

Účelem pohovoru je zjistit, zda uchazeči skutečně splňují požadavky související s pracovními činnostmi, které mají vykonávat.

Může se od nich rovněž vyžadovat složení dalších zvláštních testů k posouzení jejich dovedností a odborné způsobilosti.

Po pohovorech předá výběrová komise orgánu oprávněnému k uzavírání pracovních smluv navrhovaný seznam uchazečů, kteří splňují požadavky související s pracovními činnostmi, které mají vykonávat.

Na jeho základě pak orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv může jednomu nebo více vybraným uchazečům učinit nabídku pracovního místa.

Zařazení uchazečů na seznam předložený orgánu oprávněnému k uzavírání pracovních smluv v žádném případě nezakládá nárok na přijetí.

ŽÁDOSTI

Lhůta pro podání žádostí je poledne 2. 7. 2020 (SEČ).

Přihlášky musí být vypracovány v angličtině nebo francouzštině a podány výhradně prostřednictvím internetového formuláře v dolní části výzvy (EN nebo FR), která je zveřejněna na stránce EÚD věnované pracovním příležitostem („Neobsazená pracovní místa“):

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search---index---lang---cs_US.

Přihláška musí obsahovat tyto dokumenty:

motivační dopis (max. dvě strany),

aktuální životopis (max. pět stran), který musí být ve formátu „Europass“ (viz http://europass.cedefop.europa.eu).

Uchazeči musí v žádosti jasně uvést zvolený obor: i) matematika a statistika, nebo ii) datová věda, digitální audit, analýza dat a sítí, vytěžování dat a textů, automatizace procesů a vytěžování procesů.

Vezměte prosím na vědomí, že při hodnocení vaší žádosti se budou zohledňovat pouze informace poskytnuté v životopisu a motivačním dopise.

Údaje uvedené v přihlášce se považují za pravdivé a správné, a jsou tedy pro uchazeče závazné.

Bude-li se to považovat za nutné, musí být uchazeči schopni na požádání předložit písemné doklady o své kvalifikaci, odborné praxi a současné funkci.

Uchazeči, kteří mají o pracovní místo zájem, by měli vyplnit formulář přihlášky včas. Uchazečům doporučujeme, aby se zasláním přihlášky nečekali do posledních hodin před vypršením lhůty. Zkušenosti ukazují, že s tím, jak se blíží lhůta pro předložení přihlášek, může dojít k přetížení systému. Může být proto obtížné předložit přihlášku včas.

Žádosti, které nebudou přesně splňovat tyto pokyny, budou zamítnuty.

POLITIKA PRO NAJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

V souladu se svou politikou rovných příležitostí a článkem 1d služebního řádu podporuje Účetní dvůr rozmanitost a rovné příležitosti. Účetní dvůr při přijímání žádostí nikoho nediskriminuje a činí taková opatření, aby byli zaměstnanci najímáni vyváženě z řad můžu i žen v souladu s článkem 23 Listiny základních práv Evropské unie. Účetní dvůr také provádí opatření ke sladění pracovního a rodinného života.

Máte-li zvláštní požadavky (z důvodů zdravotního postižení či omezení) pro účast na tomto výběrovém řízení, zašlete prosím včas e-mail na adresu ECA-Recrutement@eca.europa.eu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účetní dvůr se zavazuje k tomu, že osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (2).

Více informací naleznete ve zvláštním prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s volnými pracovními místy, které je k dispozici zde:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_CS.PDF.

V případě, že je v oznámení o volném pracovním místě nebo ve výzvě k vyjádření zájmu stanoveno, že má být sestaven rezervní seznam, bude rezervní seznam se jmény úspěšných uchazečů zveřejněn na internetových stránkách EÚD (intranetu/internetu). Seznam zůstane na našich internetových stránkách až do doby, kdy již nebude platný. Máte právo požádat, aby vaše jméno nebylo na zveřejněném rezervním seznamu uvedeno. Můžete o to požádat zasláním emailu na adresu ECA-recrutement@eca.europa.eu.

ŽÁDOSTI O PŘEZKUM – STÍŽNOSTI A ODVOLÁNÍ – STÍŽNOSTI K EVROPSKÉMU VEŘEJNÉMU OCHRÁNCI PRÁV

Pokud v kterékoliv fázi výběrového řízení usoudíte, že se vás určité rozhodnutí nepříznivě dotýká, můžete uplatnit následující prostředky:

I.   Žádost, aby výběrová komise přezkoumala své rozhodnutí

Můžete písemně požádat o přezkoumání rozhodnutí komise s odůvodněním své žádosti. Žádost musí být zaslána na následující adresu do deseti dní ode dne, kdy vám bylo sděleno rozhodnutí: ECA-Recours@eca.europa.eu.

II.   Stížnosti

V souladu s čl. 90 odst. 2 služebního řádu můžete do tří měsíců ode dne, kdy vám bylo oznámeno rozhodnutí Účetního dvora o zamítnutí vaší žádosti, podat stížnost proti tomuto rozhodnutí na následující adresu:

Generální tajemník

Evropský účetní dvůr

12, rue Alcide De Gasperi,

L-1615 Lucemburk

III.   Soudní odvolání

V souladu s článkem 91 služebního řádu můžete v případě, že je vaše stížnost zamítnuta a toto rozhodnutí se vás nepříznivě dotýká, podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Žaloba musí být podána do tří měsíců od oznámení rozhodnutí o zamítnutí stížnosti.

IV.   Stížnosti k evropskému veřejnému ochránci práv

Pokud se domníváte, že při zpracování vaší žádosti Účetní dvůr postupoval nesprávně, máte právo podat stížnost k evropskému veřejnému ochránci práv za předpokladu, že jste předtím kontaktovali Účetní dvůr s cílem spor urovnat. Svou stížnost musíte předložit písemně do dvou let od zjištění příslušných skutečností. Na internetové stránce evropského veřejného ochránce práv je k dispozici elektronický formulář stížností. Stížnost k evropskému veřejnému ochránci práv nemá odkladný účinek na výše uvedené lhůty pro podání odvolání a žaloby.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20200101&from=EN.

(2)  Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39.


PŘÍLOHA

ODBORNÁ PRAXE

Odborná praxe vyžadovaná pro výše uvedené výběrové řízení mohla být například získána v soukromých společnostech, mezinárodních organizacích anebo subjektech, orgánech, institucích a subjektech EU, národních anebo regionálních správních orgánech, na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, průmyslu, nevládních organizacích nebo v rámci samostatné výdělečné činnosti a bude zohledněna pouze pokud:

představuje opravdovou a skutečnou práci,

je placená,

je předmětem vztahu podřízenosti nebo spočívá v poskytování služby,

splňuje tyto podmínky:

stáže: jsou-li placené,

povinná vojenská služba: dokončena před požadovaným diplomem nebo po něm v délce nepřesahující zákonem stanovenou dobu ve vašem členském státě,

mateřská/otcovská dovolená, dovolená v případě osvojení: vztahuje-li se na ni pracovní smlouva,

doktorát: v maximální délce tří let, pokud byl doktorát skutečně získán a bez ohledu na to, zda byla práce placená či nikoli,

práce na částečný úvazek: poměrně přepočtena na základě odpracovaných hodin; například poloviční úvazek na šest měsíců by se počítal jako tři měsíce.