11.11.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 382/23


Výzva k předkládání návrhů 2020 – EAC/A03/2019

Evropský sbor solidarity

(2019/C 382/08)

1.   Úvod a cíle

Tato výzva k předkládání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1475 ze dne 2. října 2018, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, nařízení (EU) č. 1293/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU (1), a také z ročního pracovního programu Evropského sboru solidarity na rok 2020. Evropský sbor solidarity zahrnuje období 2018–2020. Obecný cíl a specifické cíle Evropského sboru solidarity jsou uvedeny v článcích 3 a 4 zmíněného nařízení.

2.   Akce

Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto akcí Evropského sboru solidarity:

dobrovolnické projekty

dobrovolnická partnerství (zvláštní dohody na rok 2020 podle rámcové dohody o partnerství 2018–2020) (2)

dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou

stáže a pracovní místa

solidární projekty

značka kvality

3.   Způsobilost

O finanční prostředky v rámci Evropského sboru solidarity může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt (3). Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, jež se zaregistrují na portálu Evropského sboru solidarity, požádat o finanční prostředky na projekty v oblasti solidarity.

Evropského sboru solidarity se mohou účastnit tyto země:

Všech akcí Evropského sboru solidarity se může plně účastnit všech 28 členských států Evropské unie.

Kromě toho jsou některé akce Evropského sboru solidarity otevřeny účasti organizací:

ze zemí ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko a Norsko,

ze zemí kandidujících na vstup do EU: Turecko, Srbsko a Republika Severní Makedonie,

z partnerských zemí.

Pro další podrobnosti ohledně podmínek účasti konzultujte prosím průvodce Evropským sborem solidarity na rok 2020.

Informace pro britské žadatele: Upozorňujeme, že kritéria způsobilosti musí být dodržena po celou dobu trvání grantu. Jestliže Spojené království během grantového období vystoupí z EU, aniž by s ní uzavřelo dohodu, na základě které budou britští žadatelé i nadále způsobilí, přestanou se vám finanční prostředky z EU vyplácet (přičemž, pokud to bude možné, budete se moci na projektu i nadále podílet) nebo budete muset na základě příslušných ustanovení o ukončení uvedených v grantové dohodě projekt opustit.

4.   Rozpočet a doba trvání projektů

Provádění této výzvy k předkládání návrhů závisí na dostupnosti prostředků stanovených v rozpočtu na rok 2020 po jeho přijetí rozpočtovým orgánem nebo, pokud rozpočet není přijat, podle systému prozatímních dvanáctin.

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů se odhaduje na 117 650 000 EUR a vychází z ročního pracovního programu Evropského sboru solidarity na rok 2020.

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů a jeho rozdělení je orientační a může být upraven na základě změny ročního pracovního programu Evropského sboru solidarity na rok 2020. Případní zájemci se vyzývají, aby pravidelně sledovali tyto internetové stránky, na nichž je zveřejněn roční pracovní program Evropského sboru solidarity na rok 2020 a jeho změny, pokud jde o rozpočet na jednotlivé akce zahrnuté ve výzvě:

 

[https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en].

Výše udělených grantů a doba trvání projektů se liší v závislosti na různých faktorech, jako je druh projektu a počet zapojených partnerů.

5.   Uzávěrka pro předkládání žádostí

Všechny lhůty pro předkládání žádostí uvedené níže vyprší ve 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

Dobrovolnické projekty

5. února 2020

30. dubna 2020

1. října 2020

Dobrovolnická partnerství (zvláštní dohody na rok 2020 podle rámcové dohody o partnerství 2018–2020)

30. dubna 2020

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou

17. září 2020

Stáže a pracovní místa

5. února 2020

30. dubna 2020

1. října 2020

Solidární projekty

5. února 2020

30. dubna 2020

1. října 2020

Žádosti o značku kvality je možné předkládat průběžně.

Pro další podrobné instrukce ohledně předkládání žádostí konzultujte prosím průvodce Evropským sborem solidarity.

6.   Úplné informace

Podrobné podmínky této výzvy k předkládání návrhů, včetně priorit, lze nalézt v průvodci Evropským sborem solidarity na rok 2020 na této internetové adrese:

 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Průvodce Evropským sborem solidarity na rok 2020 představuje nedílnou součást této výzvy k předkládání návrhů a podmínky pro účast a financování, které jsou v něm popsány, se v plném rozsahu použijí i na tuto výzvu.


(1)  Úř. věst. L 250, 4.10.2018, s. 1.

(2)  K podání návrhu v rámci této akce jsou způsobilé pouze zúčastněné organizace, jež podepsaly rámcovou dohodu o partnerství na období 2018–2020.

(3)  Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky způsobilosti platné pro jednotlivé akce, jež jsou zahrnuty v této výzvě.