21.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 356/4


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2019/C 356/04)

Image 1

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydávané Portugalskem

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země: Portugalsko

Pamětní motiv: 500 let od první výpravy, která poprvé obeplula celou zeměkouli a kterou vedl portugalský objevitel a mořeplavec Fernão De Magalhães

Popis návrhu: Španělská výprava do tehdejší Nizozemské Indie začala v roce 1519 a skončila v roce 1522 a byla první platbou kolem celé zeměkoule.

Na návrhu je vyobrazen Fernão De Magalhães. Na pravé straně je v půlkruhu nápis „CIRCUM NAVEGAÇÃO“ (plavba kolem zeměkoule) a pod ním je uveden nápis „1519 FERNÃO DE MAGALHÃES“. Na levé straně je v půlkruhu uveden rok emise „2019“ a název vydávající země „PORTUGAL“.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Odhadovaný objem emise: 750 000

Datum emise: Druhá polovina roku 2019


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).