12.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 196/22


VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ 2018 – EAC/A01/2019

Evropský sbor solidarity

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou

(2019/C 196/09)

1.   Úvod/Souvislosti

Tato výzva k podávání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1475 ze dne 2. října 2018, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, nařízení (EU) č. 1293/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU (1), a také z ročního pracovního programu Evropského sboru solidarity na rok 2018. Evropský sbor solidarity zahrnuje období 2018–2020. Obecný cíl a specifické cíle Evropského sboru solidarity jsou uvedeny v článcích 3 a 4 zmíněného nařízení.

2.   Popis

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou jsou rozsáhlé projekty na podporu činností dobrovolnických týmů s cílem provádět krátkodobé intervence s vysokým dopadem, které řeší společenské výzvy v oblastech politiky vymezených na úrovni EU.

3.   Cíle a priority

Evropský sbor solidarity má podporovat solidaritu jako hodnotu, především prostřednictvím dobrovolnictví, zvýšit účast mladých lidí a organizací na dostupných a kvalitních solidárních činnostech, a tím přispět k posílení soudržnosti, solidarity, demokracie a občanství v Evropě, a současně reagovat na společenské výzvy a posilovat společenství, s vynaložením zvláštního úsilí na podporu sociálního začlenění. Evropský sbor solidarity rovněž přispívá k evropské spolupráci, která je relevantní pro mladé lidi.

Cílem dobrovolnických týmů v oblastech s vysokou prioritou je zejména:

řešit jasně definované nenaplněné společenské potřeby,

podporovat solidaritu napříč členskými státy,

umožnit mladým dobrovolníkům osvojit si dovednosti a kompetence užitečné pro jejich osobní, vzdělávací, sociální a profesní rozvoj,

zajistit hmatatelný přínos komunitám, v rámci nichž jsou činnosti prováděny,

oslovovat mladé lidi s omezenými příležitostmi, včetně uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů,

šířit rozmanitost, mezikulturní a mezináboženský dialog, společné hodnoty svobody, tolerance a dodržování lidských práv, i zvyšovat mediální gramotnost, kritické myšlení a smysl pro iniciativu mladých lidí,

posílit kapacitu a mezinárodní rozměr zúčastněných organizací a

zvýšit povědomí a znalostí účastníků, pokud jde o jiné kultury a země, nabízet příležitosti k vytváření sítí mezinárodních kontaktů a k aktivnímu zapojení do společnosti a rozvíjet smysl pro evropské občanství a identitu.

Kromě usilování o výše uvedené cíle se musí návrhy podané v rámci této výzvy zabývat jednou nebo více z uvedených priorit:

evropské kulturní dědictví,

integrace státních příslušníků třetích zemí (včetně žadatelů o azyl a uprchlíků) či

reakce na problémy v oblasti životního prostředí, včetně předcházení katastrofám, připravenosti a obnovy (s vyloučením bezprostřední reakce na katastrofu).

V rámci priority evropského kulturního dědictví by mohly být podpořeny projekty obnovy, včetně např. katedrály Notre-Dame v Paříži.

4.   Způsobilí žadatelé

Způsobilými žadateli jsou veřejné a soukromé organizace, které mají v okamžiku ukončení přijímání žádostí platnou akreditaci pro dobrovolnickou činnost v rámci programu Erasmus+ nebo značku kvality pro dobrovolnictví.

Způsobilé jsou pouze žádosti právnických osob usazených v některém z 28 členských států Evropské unie.

Informace pro britské žadatele: Upozorňujeme, že kritéria způsobilosti musí být dodržena po celou dobu trvání grantu. Jestliže Spojené království během grantového období vystoupí z EU, aniž by s ní uzavřelo dohodu, na základě které budou britští žadatelé i nadále způsobilí, přestanou se vám finanční prostředky z EU vyplácet (přičemž, pokud to bude možné, budete se moci na projektu i nadále podílet) nebo budete muset na základě příslušných ustanovení o ukončení uvedených v grantové dohodě projekt opustit.

5.   Způsobilé činnosti a doba trvání projektu

Způsobilé jsou tyto druhy činností:

dobrovolnickými týmy se rozumí solidární činnosti, které umožňují týmům s účastníky pocházejícími nejméně ze dvou různých zemí vykonávat společně dobrovolnickou činnost po dobu dvou týdnů až dvou měsíců. V rámci dobrovolnických týmů budou dobrovolníci Evropského sboru solidarity plnit úkoly pro daný projekt během krátkého období. Navzdory kratší době trvání budou tyto činnosti cenné jak pro jednotlivce, tak i pro komunity využívající tuto službu,

úvodní plánovací návštěvy jsou plánovací návštěvy před zahájením dobrovolnických činností, jejichž cílem je zajistit vysoce kvalitní činnosti na základě usnadňování a přípravy administrativních opatření, budování důvěry a porozumění a vytvoření pevného partnerství mezi dotčenými organizacemi a lidmi,

doplňkové aktivity představují důležité vedlejší činnosti, které mají zajistit přidanou hodnotu a rozšířit výsledky projektu, jakož i posílit jeho dopad na místní, regionální a/nebo evropské úrovni. Tyto doplňkové aktivity mají zvýšit rovněž informovanost o významu dobrovolnictví pro mladé lidi i komunity a posílit uznávání dovedností a kompetencí, jež si dobrovolníci osvojili.

Doba trvání projektu musí být v rozmezí 3 až 24 měsíců.

6.   Rozpočet

Celkový rozpočet určený na spolufinancování projektů v rámci této výzvy k podávání návrhů činí 1 018 325 EUR a vychází z ročního pracovního programu Evropského sboru solidarity na rok 2018. Finanční příspěvek EU nemůže přesáhnout 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Agentura předpokládá, že finanční prostředky udělí devíti návrhům.

Agentura si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.

7.   Podávání žádostí

Žádosti musí být zaslány za použití online formuláře žádosti o grant (eForm). Tento formulář je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetové adrese http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en a musí být řádně vyplněn v jednom z úředních jazyků EU.

Řádně vyplněná žádost musí být zaslána online nejpozději do 19. září 2019, 12:00 (poledne, středoevropského času).

8.   Úplné informace

Podrobné podmínky této výzvy k podávání návrhů jsou stanoveny v příručce dobrovolnických týmů v oblastech s vysokou prioritou, která je dostupná na adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en

Příručka dobrovolnických týmů v oblastech s vysokou prioritou představuje nedílnou součást této výzvy k podávání návrhů a podmínky pro účast a financování, které jsou v ní popsány, se v plném rozsahu použijí i na tuto výzvu.


(1)  Úř. věst. L 250, 4.10.2018, s. 1.