11.4.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 135/1


Výběrové řízení na místo evropského inspektora ochrany údajů

COM/2019/20036

(2019/C 135 A/01)

 

Kdo jsme (souvislosti)

Funkce evropského inspektora ochrany údajů je upravena článkem 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (1). Toto nařízení stanoví zásady, práva a povinnosti, podle nichž orgány, instituce a jiné subjekty Evropské unie zpracovávají osobní údaje tak, aby bylo zajištěno dodržování základních práv a svobod fyzických osob, zejména jejich právo na ochranu osobních údajů a soukromí. Evropský inspektor ochrany údajů (dále jen „inspektor“) vede nezávislý orgán dohledu, který dbá na správné používání ustanovení výše uvedeného nařízení. Při výkonu svých povinností jedná zcela nezávisle.

V souhrnném rozpočtu Evropské unie na rok 2019 byl pro tento orgán dohledu vyčleněn rozpočet v celkové výši zhruba 16,6 milionu EUR a bylo mu přiřazeno přibližně 100 zaměstnanců.

Inspektor bude jmenován na funkční období pěti let, které lze jednou o stejnou dobu prodloužit.

Pravidla a obecné podmínky, jimiž se řídí výkon funkce inspektora, včetně mzdy, příspěvků a všech dalších náhrad poskytovaných jako odměna, upravuje článek 54 nařízení (EU) 2018/1725. V tomto ohledu má inspektor stejné postavení jako soudce Soudního dvora Evropské unie (2).

Sídlo inspektora je v Bruselu.

Co nabízíme (popis pracovní pozice)

Inspektor sleduje a vymáhá uplatňování nařízení (EU) 2018/1725 a za tímto účelem vykonává povinnosti a pravomoci, které mu jsou tímto nařízením svěřeny. Kromě toho poskytuje poradenství orgánům a institucím Evropské unie a subjektům údajů v záležitostech, které se týkají zpracování osobních údajů.

V obecné rovině inspektor odpovídá za to, že orgány, instituce a jiné subjekty Evropské unie při zpracování osobních údajů dodržují základní práva a svobody fyzických osob, zejména jejich právo na ochranu osobních údajů a soukromí. Inspektor sleduje a zajišťuje uplatňování ustanovení uvedeného nařízení a jakéhokoliv jiného aktu Evropské unie, který se týká ochrany základních práv a svobod fyzických osob při zpracování osobních údajů jakýmkoliv orgánem, institucí nebo jiným subjektem Evropské unie.

Úkoly inspektora lze popsat následujícím způsobem:

monitoruje a vymáhá uplatňování nařízení (EU) 2018/1725 orgány a subjekty Unie, s výjimkou zpracování osobních údajů Soudním dvorem jednajícím v rámci svých soudních pravomocí,

podporuje informovanost veřejnosti a chápání rizik, pravidel, záruk a práv souvisejících se zpracováním údajů (zvláštní pozornost má být věnována činnostem zaměřeným speciálně na děti),

podporuje informovanost správců a zpracovatelů o povinnostech, které jim ukládá nařízení (EU) 2018/1725,

na požádání poskytuje všem subjektům údajů informace ohledně výkonu jejich práv podle nařízení (EU) 2018/1725 a, je-li to vhodné, spolupracuje za tímto účelem s vnitrostátními orgány dohledu,

zabývá se stížnostmi, které mu podá subjekt údajů nebo subjekt, organizace či sdružení na základě nařízení (EU) 2018/1725, a ve vhodné míře prošetřuje předmět stížnosti a v přiměřené lhůtě informuje stěžovatele o vývoji a výsledku šetření, zejména v případech, kdy je zapotřebí další šetření nebo koordinace s jiným orgánem dohledu,

provádí šetření o uplatňování nařízení (EU) 2018/1725, mimo jiné na základě informací obdržených od jiného orgánu dohledu nebo jiného orgánu veřejné moci,

z vlastního podnětu nebo na požádání poskytuje poradenství všem orgánům a subjektům Unie o legislativních a správních opatřeních týkajících se ochrany práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů,

sleduje vývoj v relevantních oblastech, který má vliv na ochranu osobních údajů, zejména vývoj informačních a komunikačních technologií,

přijímá standardní smluvní doložky uvedené v nařízení (EU) 2018/1725,

připravuje a vede seznam v souvislosti s požadavkem provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725,

účastní se činností Evropského sboru pro ochranu osobních údajů,

poskytuje služby sekretariátu pro Evropský sbor pro ochranu osobních údajů v souladu s článkem 75 nařízení (EU) 2016/679,

poskytuje poradenství ohledně zpracování údajů uvedené v čl. 40 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1725,

povoluje smluvní doložky a ustanovení podle nařízení (EU) 2018/1725,

vede interní záznamy o porušení nařízení (EU) 2018/1725 a o přijatých opatřeních,

plní veškeré další úkoly související s ochranou osobních údajů,

stanoví svůj jednací řád.

Koho hledáme (kritéria výběru)

Uchazeč by měl mít:

prokázanou praxi v oblasti ochrany údajů, a to buď jako člen orgánu dohledu nad ochranou údajů, nebo ve velké soukromé nebo veřejné organizaci,

dobré znalosti a zkušenosti v oblasti politik ochrany údajů v Evropské unii,

praktické zkušenosti s prováděním pravidel ochrany údajů a zajišťováním souladu s těmito pravidly, přednostně nabyté ve velké soukromé nebo veřejné organizaci,

zkušenosti při posuzování dopadu politik Evropské unie v oblasti ochrany údajů na evropské občany, podniky a veřejnou správu,

schopnost vytvořit a vysvětlit vizi úřadu, uvažovat o systémech a procesech v globální perspektivě a navrhovat konkrétní doporučení a realizovatelná řešení,

zkušenosti z vysoké manažerské pozice a vůdčí schopnosti nutné k řízení velmi specializovaného týmu odborníků na ochranu údajů a jeho rozpočtu a ke spolupráci s nejrůznějšími zúčastněnými stranami,

schopnost jednat s požadovanou úrovní nezávislosti,

zkušenosti v oblasti komunikace a práce v sítích, umožňující zastupovat úřad evropského inspektora ochrany údajů na nejvyšší úrovni a rozvíjet a udržovat efektivní vztahy se zúčastněnými stranami v jiných orgánech Evropské unie, členských státech, třetích zemích a jiných mezinárodních organizacích.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Uchazeči postoupí do fáze výběru na základě následujících formálních podmínek účasti, které musí být splněny ke dni uzávěrky pro podání přihlášek:

Státní příslušnost: uchazeči musí být občany některého z členských států Evropské unie.

Vysokoškolské vzdělání nebo diplom: uchazeči musí mít:

buď vzdělání na úrovni, která odpovídá dokončenému vysokoškolskému vzdělání, doložené diplomem, je-li obvyklá délka vysokoškolského studia nejméně čtyři roky,

nebo vzdělání na úrovni, která odpovídá dokončenému vysokoškolskému vzdělání, doložené diplomem a odpovídající odbornou praxi v délce nejméně jednoho roku, je-li obvyklá délka vysokoškolského studia nejméně tři roky (tento jeden rok odborné praxe nelze započíst do doby trvání odborné praxe požadované po ukončení vysokoškolského vzdělání, jak je uvedeno níže).

Odborná praxe: uchazeči musí mít nejméně patnáct let odborné praxe získané po dokončení vysokoškolského vzdělání, a to na úrovni odpovídající výše uvedené kvalifikaci. Alespoň pět let této odborné praxe musí být získáno v oblasti, která je relevantní pro činnost inspektora.

Praxe v oblasti řízení: nejméně pět let odborné praxe získané po dokončení vysokoškolského vzdělání musí být získáno ve vysoké řídicí funkci (3) v oboru, který je pro tuto pozici relevantní.

Jazyky: uchazeči musí mít důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie (4) a uspokojivou znalost dalšího z těchto úředních jazyků.

Pravidla pro nábor pracovníků

Evropská unie uplatňuje politiku rovných příležitostí a nediskriminace.

Výběr a jmenování

Evropský parlament a Rada po vzájemné dohodě jmenují na funkční období pěti let evropského inspektora ochrany údajů ze seznamu sestaveného Evropskou komisí v návaznosti na veřejnou výzvu k přihlášení uchazečů.

Evropská komise vypracuje tento seznam v souladu s postupy pro výběr a nábor svých zaměstnanců (viz též dokument k politice týkající se vyšších úředníků – Compilation Document on Senior Officials Policy (5)). Za tímto účelem zřídí komisi pro předběžný výběr, která posoudí všechny přihlášky podle výše uvedených podmínek účasti a vybere uchazeče, jejichž kvalifikace nejlépe vyhovuje kritériím pro výběr uchazeče na pozici inspektora. Tyto uchazeče si komise pro předběžný výběr může pozvat k pohovoru.

Po dokončení pohovorů vypracuje komise pro předběžný výběr příslušné závěry a navrhne seznam uchazečů pro další pohovory s Poradním výborem Evropské komise pro jmenování (CCA). S ohledem na závěry komise pro předběžný výběr rozhodne CCA o uchazečích, kteří budou pozváni k pohovoru.

Uchazeči pozvaní na pohovor s CCA se zúčastní celodenních testů pro vedoucí pracovníky v hodnotícím centru („assessment centre“) vedeném externími konzultanty pro nábor nových zaměstnanců.

Na základě závěrů komise pro předběžný výběr a výsledků pohovorů s Poradním výborem pro jmenování sestaví Evropská komise seznam, na němž budou uvedeni nejméně tři uchazeči. Seznam uchazečů je veřejný a předá se Evropskému parlamentu a Radě. Tyto orgány se mohou rozhodnout pozvat uchazeče, jejichž jména jsou uvedena na seznamu, k dalším pohovorům. Zahrnutí na seznam nezaručuje jmenování do funkce.

Upozorňujeme, že z praktických důvodů a za účelem dokončení výběrového řízení co nejrychleji v zájmu uchazečů, jakož i v zájmu orgánů, bude výběrové řízení probíhat pouze v angličtině a/nebo ve francouzštině (6).

Postup podání přihlášky

Před podáním přihlášky si pečlivě zkontrolujte, zda splňujete všechny podmínky účasti (uvedené v oddíle „Podmínky účasti ve výběrovém řízení“), zejména pokud jde o požadovaný typ vzdělání, odbornou praxi ve vysoké funkci a jazykové schopnosti. Uchazeči, kteří některou z podmínek účasti nesplňují, budou z výběrového řízení automaticky vyloučeni.

Chcete-li se přihlásit, musíte se zaregistrovat přes internet na následující stránce a řídit se pokyny k jednotlivým fázím výběrového řízení:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Musíte mít platnou e-mailovou adresu. Tato adresa bude použita pro potvrzení vaší registrace i pro kontakt s vámi v různých fázích řízení. Jakoukoli změnu e-mailové adresy proto Evropské komisi oznamte.

Ke své přihlášce přiložte životopis ve formátu PDF a on-line vyplňte motivační dopis (maximálně 8 000 znaků). Životopis a motivační dopis můžete předložit v kterémkoli úředním jazyce Evropské unie.

Po dokončení on-line registrace obdržíte e-mail s potvrzením o zaregistrování vaší přihlášky. Pokud e-mail s potvrzením neobdržíte, vaše přihláška zaregistrována nebyla!

Chtěli bychom vás upozornit, že postup zpracování vaší přihlášky nelze sledovat on-line. O stavu přihlášky vás bude informovat přímo Evropská komise.

Pro vyžádání dalších informací a/nebo v případě technických problémů zašlete e-mail na adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Datum uzávěrky

Datum uzávěrky registrací je 16. května 2019, 12:00 (poledne) bruselského času. Poté již registrace nebude možná.

Za včasnou registraci on-line odpovídají uchazeči. Důrazně vám doporučujeme, abyste přihlášení neodkládali na poslední chvíli, neboť přetížení internetu či porucha internetového připojení by mohly způsobit přerušení elektronické registrace dříve, než ji dokončíte, čímž byste byli nuceni celý proces opakovat. Po uplynutí lhůty pro registraci již nebude možné zadávat žádné údaje. Pozdě provedené registrace se nepřijímají.

Důležité informace pro uchazeče

Připomínáme uchazečům, že činnost jednotlivých výběrových komisí má důvěrný charakter. Jakýkoli přímý či nepřímý kontakt s jednotlivými členy výběrových komisí je uchazečům nebo osobám jednajícím jejich jménem zakázán. Veškeré dotazy je třeba zaslat sekretariátu příslušné komise.

Ochrana osobních údajů

Komise zajistí, aby osobní údaje uchazečů byly zpracovány v souladu s požadavky nařízení (EU) 2018/1725. To se týká zejména důvěrnosti a zabezpečení těchto údajů.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(2)  Základní měsíční plat se rovná částce, která je výsledkem použití následujících procentních sazeb na základní plat úředníka Evropské unie ve třetím stupni platové třídy 16: Soudce: 112,5 %.

(3)  Ve svém životopise by uchazeči měli pro každý rok, v jehož průběhu byla získána praxe v řídicí funkci, jasně uvést: 1) názvy zastávaných vedoucích funkcí a úkoly s nimi spojené; 2) počty podřízených pracovníků v daných funkcích; 3) výši spravovaných rozpočtů; 4) počet úrovní v organizační struktuře, jež byly dané funkci nadřízeny a podřízeny; a 5) počet pracovníků stejného postavení.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=CS

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Výběrová komise zajistí, aby rodilí mluvčí těchto jazyků nebyli nepatřičným způsobem zvýhodněni.