25.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/45


Program HERCULE III

Výzva k podávání návrhů – 2019

Odborná příprava, konference a výměnné programy pracovníků v roce 2019

(C/2018/8568)

(2019/C 111/11)

1.   Cíle a popis

Toto oznámení o výzvě k podávání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 250/2014 (1), kterým se zavádí program Hercule III, a zejména z čl. 8 písm. b) („Způsobilé akce“), jakož i z rozhodnutí o financování na rok 2019, kterým se přijímá roční pracovní program (2) pro provádění programu Hercule III v roce 2019, a zejména z oddílu 2.2.1 „Akce v oblasti odborné přípravy“, akce 1 až 5. V rozhodnutí o financování na rok 2019 je stanoveno, že má být uspořádána výzva k podávání návrhů ohledně odborné přípravy, konferencí a výměnných programů pracovníků v roce 2019.

2.   Způsobilí žadatelé

Subjekty způsobilé pro financování v rámci tohoto programu jsou:

celostátní nebo regionální správní orgány členského státu, které podporují posilování opatření na úrovni Unie na ochranu jejích finančních zájmů,

nebo:

výzkumné a vzdělávací instituce a neziskové subjekty, pokud byly zřízeny a působí po dobu nejméně jednoho roku v členském státě a podporují posilování opatření na úrovni Unie na ochranu jejích finančních zájmů.

3.   Způsobilé akce

Cílem této výzvy je vybídnout způsobilé kandidáty k podávání žádostí o akce v rámci jednoho ze tří následujících témat:

1.

Cílená specializovaná odborná příprava (téma 1) – vytvoření sítí a strukturálních platforem mezi členskými státy, kandidátskými zeměmi, dalšími třetími zeměmi a mezinárodními veřejnými organizacemi za účelem usnadnění výměny informací, zkušeností a osvědčených postupů mezi zaměstnanci, které zaměstnávají příjemci. Dalším cílem je vytvářet synergie mezi daňovými a celními orgány členských států, úřadem OLAF a jinými příslušnými subjekty EU.

2.

Konference a pracovní setkání (téma 2) – vytvoření sítí a strukturálních platforem mezi členskými státy, kandidátskými zeměmi, dalšími třetími zeměmi a mezinárodními veřejnými organizacemi za účelem usnadnění výměny informací, zkušeností a osvědčených postupů mezi zaměstnanci, které zaměstnávají příjemci. V rámci útvarů členských států zabývajících se bojem proti podvodům má být také usnadněna výměna informací, zjištění potřeb nebo společných projektů pro boj proti podvodům, které poškozují finanční zájmy Unie. Dalším cílem je vytvářet synergie mezi daňovými a celními orgány členských států, úřadem OLAF a jinými příslušnými subjekty EU.

3.

Výměnné programy zaměstnanců (téma 3) – organizace výměny zaměstnanců mezi celostátními a regionálními správními orgány (včetně (potenciálních) kandidátských zemí a sousedních zemí), jejíž cílem je přispět k dalšímu rozvoji, zlepšení a aktualizace dovedností a kompetencí zaměstnanců v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie.

Žadatelé mohou v rámci téže výzvy předložit pro různé projekty více žádostí. Žadatelé musí zvolit jedno hlavní téma a měli by si být vědomi toho, že žádost může obsahovat také prvky jiných témat.

4.   Rozpočet

Orientační rozpočet dostupný pro tuto výzvu činí 1 100 000 EUR. Finanční příspěvek bude mít formu grantu. Poskytnutý finanční příspěvek nepřesáhne 80 % způsobilých nákladů.

Minimální práh pro akci v oblasti odborné přípravy je 40 000 EUR. Rozpočet akce, pro kterou se grant požaduje, nesmí být nižší než tato prahová hodnota.

Komise si vyhrazuje právo nepřidělit všechny dostupné finanční prostředky.

5.   Konečný termín pro podávání žádostí

Žádosti musí být podány nejpozději ve středu 15. května 2019 17:00 SEČ a lze je podat pouze prostřednictvím portálu pro účastníky programu Hercule III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Další informace

Veškerou dokumentaci související s touto výzvou k podávání návrhů lze stáhnout z portálu pro účastníky uvedeného v bodě 5 výše nebo na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Otázky nebo žádosti o dodatečné informace týkající se této výzvy musí být podány prostřednictvím portálu pro účastníky.

Otázky a odpovědi mohou být anonymně zveřejněny v pokynech pro žadatele dostupných na portálu pro účastníky a na internetových stránkách Komise, pokud jsou důležité pro ostatní žadatele.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 250/2014 ze dne 26. února 2014, kterým se zavádí program na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie (program Hercule III) a zrušuje rozhodnutí č. 804/2004/ES (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Rozhodnutí Komise o přijetí ročního pracovního programu a financování programu Hercule III v roce 2019, C(2018) 8568 final ze dne 17. prosince 2018.