29.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 391/1


Oznámení o volném pracovním místě CONS/AD/142/18

(2018/C 391 A/01)

OBECNÉ INFORMACE

Odbor

Právní služba – JUR

Místo výkonu zaměstnání

Brusel

Název pracovního místa

Právní poradce Rady – Generální ředitel/ka právní služby

Funkční skupina a platová třída

AD 15

Požadovaný stupeň bezpečnostní prověrky

SECRET UE / EU SECRET

UZÁVĚRKA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

26. listopadu 2018

Kdo jsme

Generální sekretariát Rady („generální sekretariát“) je nápomocen Evropské radě a Radě Evropské radě („Rada“) a jejich přípravným orgánům ve všech oblastech jejich činnosti. Poskytuje poradenství a podporu členům Evropské rady a Rady a jejich předsedům ve všech oblastech činnosti, mimo jiné poskytuje právní a politické poradenství, zajišťuje koordinaci s dalšími orgány, vypracovává kompromisní návrhy a další texty a zajišťuje veškeré praktické činnosti, které jsou nezbytné pro řádnou přípravu jednání Evropské rady a Rady a jejich fungování.

Právní služba poskytuje právní poradenství Evropské radě a Radě a je Evropské radě, Radě a jejím přípravným orgánům, předsednictví a generálnímu sekretariátu Rady nápomocna při zajišťování legality a redakční kvality aktů. Ve spolupráci s dalšími odděleními Rady přispívá, ve vhodných případech s uplatněním tvůrčího přístupu, k nalezení řešení, která jsou z právního hlediska správná a politicky přijatelná. Za tímto účelem vydává na žádost Rady nebo z vlastního podnětu ústní či písemnou formou zcela nestranná stanoviska k jakýmkoli otázkám právní povahy. Právní služba rovněž zastupuje Evropskou radu a Radu při řízeních před soudy Unie. Stálým cílem právní služby je poskytovat včasné příspěvky, jež se vyznačují důsledným dodržováním práva, nestranností a jednoznačností.

Právní službu tvoří šest tematických ředitelství, která pokrývají všechny oblasti činnosti Unie, a jedno ředitelství odpovědné za kvalitu legislativy.

Jakého pracovníka hledáme

Generální sekretariát obsazuje pozici generálního ředitele právní služby, která vykonává funkci právního poradce Evropské rady a Rady. Jedná se o náročnou pracovní pozici v multikulturním a politicky komplexním prostředí. Hledáme právníka s praxí v oboru na velmi vysoké úrovni s vynikající schopností orientace v politickém prostředí. Uchazeč by měl mít rovněž praxi na pozici vyššího vedoucího pracovníka v právní oblasti. Měl by být schopen poskytovat obecnou strategickou orientaci a zajistit účinné řízení činností a zaměstnanců generálního sekretariátu. Dále by měl být schopen z vlastní iniciativy nebo na základě žádosti poskytovat předsednictví, Radě, předsedovi Evropské rady a generálnímu tajemníkovi poradenství na nejvyšší úrovni. Rovněž by měl mít schopnost navazovat vynikající vztahy a zajišťovat komunikaci s interními i externími partnery na všech úrovních.

Vzhledem k tomu, že generální sekretariát Rady podporuje kulturu mobility svých vedoucích pracovníků, kteří by měli mít rozsáhlé zkušenosti, by uchazeči měli být během svého působení v generálním sekretariátu Rady ochotni a schopni pracovat v různých oblastech činnosti.

Úkolem manažerů v generálním sekretariátu Rady je mimo jiné poskytovat poradenství nadřízeným a příslušným partnerům, vést tým zaměstnanců a zastupovat generální sekretariát Rady. Tyto a další úkoly jsou podrobněji popsány v profilu horizontálního manažera generálního sekretariátu Rady v příloze I.

Obecný popis pracovního místa

poskytovat písemnou či ústní formou právní poradenství na vysoké úrovni v oblastech působnosti právní služby;

řídit generální ředitelství pod vedením generálního tajemníka;

Úkoly

z vlastní iniciativy nebo na základě žádosti poskytovat poradenství na vysoké úrovni a písemná či ústní stanoviska generálnímu tajemníkovi, Radě, rotujícímu předsednictví a případně předsedovi Evropské rady k právním aspektům projednávaných spisů s cílem přispět k nalezení řešení, která jsou z právního hlediska správná a pro dotčenou instanci přijatelná;

zajišťovat motivovanost a angažovaný přístup vedoucích pracovníků a zaměstnanců právní služby při plnění vytyčených cílů;

ve spolupráci s řediteli řídit a koordinovat činnost jednotlivých ředitelství;

připravovat a provádět strategii a pracovní program generálního ředitelství;

vymezovat cíle generálního ředitelství a zajišťovat jejich plnění v požadovaných lhůtách a kvalitě;

různými způsoby přispívat ke komplexnímu organizačnímu řízení a rozvoji v rámci generálního sekretariátu;

zastupovat generální ředitelství na úrovni generálního ředitele v rámci generálního sekretariátu Rady i navenek, zejména pokud jde o vztahy s rotujícím předsednictvím a s ostatními orgány a subjekty;

podporovat kulturu efektivní komunikace a spolupráce v rámci překladatelské služby i s dalšími útvary generálního sekretariátu Rady a usnadňovat komunikaci právní služby s interními i externími subjekty generálního ředitelství;

napomáhat Evropské radě a Radě v právních sporech a v těchto sporech je zastupovat, případně tyto orgány zastupovat ve věcech projednávaných soudy EU.

Pracovní prostředí

pracoviště: Brusel, budova Justus Lipsius

Konkrétní schopnosti

Odborná způsobilost

s ohledem na skutečnost, že pro komunikaci v rámci generálního sekretariátu Rady i s dalšími orgány se ve velké míře používá francouzština a angličtina, je požadována výborná znalost jednoho a dobrá znalost druhého z těchto jazyků. Znalost dalších úředních jazyků EU je výhodou;

rozsáhlá znalost práva EU (základní předpoklad);

rozsáhlá znalost fungování a postupů EU;

obeznámenost s úlohou Evropské rady a Rady a jejími rozhodovacími procesy;

dobrá schopnost rozhodování, dobrý úsudek v kritických situacích a schopnost souběžně řešit více úkolů;

Plnění svěřených úkolů a dosahování konkrétních výsledků

stanovení vysokých standardů kvality práce (základní předpoklad);

Osobnostní předpoklady

schopnost a vůle vyvíjet kreativní a efektivní řešení;

vynikající smysl pro odpovědnost;

schopnost přizpůsobovat se změnám v pracovním prostředí, prioritách a pracovních postupech;

Řízení mezilidských vztahů

vynikající schopnost orientace v politickém prostředí, vynikající komunikační a vyjednávací schopnosti a schopnost prezentace;

schopnost vybudovat pracovní vztahy založené na vzájemné důvěře s vysoce postavenými představiteli příslušných interních a externích subjektů;

schopnost řídit a motivovat velké multikulturní, multidisciplinární týmy;

Manažerské schopnosti

schopnost plnit úkoly stanovené pro manažery v profilu manažera generálního sekretariátu.

Kdo se může přihlásit

Uchazeči musejí již v okamžiku podání přihlášky splňovat tyto podmínky pro přijetí:

a)   Obecné podmínky

být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie;

požívat plných občanských práv;

splňovat veškeré zákonem stanovené povinnosti týkající se vojenské služby.

b)   Zvláštní podmínky

mít ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru práva opravňující k doktorským studiím v oboru práva nebo rovnocennou odbornou kvalifikaci (1);

mít alespoň 15 let odborné praxe v oboru právního poradenství ve spojení s vysokým stupněm odpovědnosti;

mít bohaté manažerské zkušenosti, z toho alespoň 3 roky na pozici vyššího vedoucího pracovníka v oboru práva;

Poznámky

Generální sekretariát uplatňuje jako zaměstnavatel politiku rovných příležitostí (viz příloha II) a velmi vítá přihlášky všech způsobilých uchazečů z různých prostředí a z členských států EU na co nejširším zeměpisném základě.

V zájmu prosazování rovnosti žen a mužů generální sekretariát vybízí k účasti ve výběrovém řízení ženy, neboť míra jejich zastoupení ve vyšších vedoucích pozicích je v současné době nedostatečná.

Ředitelství pro lidské zdroje může během výběrového řízení poskytnout pomoc uchazečům se zdravotním postižením. Zaměstnancům se zdravotním postižením lze zajistit přiměřené úpravy na pracovišti.

Generální sekretariát Rady rovněž nabízí mnoho opatření umožňujících sladění pracovního a soukromého života.

Pro další informace o uplatňování zásady rovných příležitostí v generálním sekretariátu se prosím obraťte na oddělení pro rovné příležitosti (egalite-des-chances@consilium.europa.eu).

Toto pracovní místo vyžaduje bezpečnostní prověrku umožňující přístup k utajovaným dokumentům (stupeň utajení SECRET EU/EU SECRET). Uchazeči o pracovní místo musí být připraveni se této prověrce podrobit podle rozhodnutí Rady 2013/488/EU (2). Vybraný uchazeč bude do funkce jmenován pouze za podmínky, že získá platné osvědčení o bezpečnostní prověrce. Vybranému uchazeči, který není držitelem osvědčení o bezpečnostní prověrce, bude nabídnuta dočasná smlouva až do doby, kdy bude vydáno rozhodnutí o výsledku bezpečnostní prověrky.

Úspěšný uchazeč musí být připraven v případě potřeby absolvovat školicí program pro vedoucí pracovníky generálního sekretariátu Rady.

Pracovní místo je zveřejněno v souladu s čl. 29 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie (pracovní místo vyššího vedoucího pracovníka).

Nabídka tohoto pracovního místa byla rovněž zveřejněna v ostatních orgánech Evropské unie.

Při výběru úspěšného uchazeče je orgánu oprávněnému ke jmenování nápomocna poradní výběrová komise. Poradní výběrová komise využívá podpory hodnotícího centra. Zprávy vypracované hodnotícím centrem pozbudou platnosti dva roky ode dne, kdy došlo k příslušnému řízení, nebo ke dni ukončení platnosti rámcové smlouvy mezi generálním sekretariátem Rady a dotyčným hodnotícím centrem – podle toho, co nastane dříve.

Poradní výběrová komise nejprve na základě přihlášek všech uchazečů vyhodnotí jejich kvalifikační předpoklady, praxi a motivaci a provede srovnání. Na základě tohoto srovnávacího posouzení sestaví poradní výběrová komise seznam uchazečů, které považuje za nejvhodnější, a pozve je do prvního kola pohovorů. První fáze výběru je založena na srovnávacím posouzení přihlášek, přičemž skutečnost, že uchazeč splňuje všechny požadavky uvedené v tomto oznámení o volném pracovním místě, nezaručuje, že bude do prvního kola pohovorů pozván. Poté, co pozvaní uchazeči toto první kolo pohovorů absolvují, provede poradní výběrová komise předběžný výběr uchazečů, kteří absolvují testy v hodnotícím centru, jež vedou externí konzultanti pro nábor nových zaměstnanců, a druhé kolo pohovorů s poradní výběrovou komisí.

Výběrové řízení je předběžně naplánováno takto:

uchazeči vybraní k pohovorům by měli být informováni počátkem prosince 2018;

první kolo pohovorů je naplánováno na první polovinu ledna 2019;

testy v hodnotícím centru jsou naplánovány na konec ledna 2019;

druhé kolo pohovorů je naplánováno na začátek února 2019.

Jak se přihlásit

Datum uzávěrky pro podání přihlášek je pondělí 26. listopadu 2018 ve 23:59 hodin bruselského času.

Přihlášky musí odeslány e-mailem na adresu:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu (3) a musí být doručeny do výše uvedeného data a hodiny uzávěrky. K opožděným přihláškám nebude přihlíženo.

E-mailová adresa uvedená výše musí být použita pro veškerou korespondenci týkající se výběrového řízení (v předmětu e-mailu musí být uvedeno: CONS/AD/142/18 Legal Service)

Před předložením své žádosti by měli uchazeči důkladně ověřit, zda splňují všechna kritéria způsobilosti, aby se vyhnuli automatickému vyloučení z výběrového řízení.

Za způsobilé budou považovány pouze přihlášky obsahující tyto náležitosti:

a)

řádně vyplněný a datem opatřený formulář přihlášky (příloha V); formulář přihlášky v elektronické podobě je k dispozici na internetových stránkách Rady pod tímto odkazem: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/

b)

podrobný životopis (4) s přiloženým motivačním dopisem, v angličtině nebo francouzštině, nejlépe ve formátu Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), který bude zahrnovat celou profesní dráhu uchazeče a uvádět mimo jiné získanou kvalifikaci uchazeče, jeho jazykové znalosti, praxi a v současnosti vykonávané funkce a

c)

naskenované diplomy dokládající vzdělání a naskenované dokumenty a osvědčení týkající se odborné praxe. Podpůrné dokumenty musejí být vystaveny třetí stranou. Nepostačuje zaslat pouze životopis uvedený v písmeni b).

Veškeré podpůrné dokumenty přiložené k přihlášce musejí být ve formátu textového souboru, pdf či jpg, pojmenovány (v angličtině nebo ve francouzštině) a posloupně očíslovány (příloha 1, 2 atd.). Je třeba rovněž přiložit seznam všech příloh. Přihlášky zaslané prostřednictvím cloudových úložišť nebo platforem pro sdílení souborů se nebudou posuzovat.

Úspěšní uchazeči budou požádáni o originály výše uvedených dokumentů.

Po obdržení vaší přihlášky vám bude zaslán potvrzující e-mail. Pokud jste do jednoho týdne od uzávěrky pro žádosti potvrzující e-mail neobdrželi, prosím kontaktujte Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu.

Přezkum přihlášek

Postupy týkající se žádostí o přezkum, odvolání a postoupení věci evropskému veřejnému ochránci práv jsou uvedeny v příloze III tohoto oznámení o volném pracovním místě.

Ochrana údajů

Pravidla pro zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto výběrovým řízením jsou uvedena v příloze IV tohoto oznámení o volném pracovním místě.


(1)  V čl. 5 odst. 3 písm. c) služebního řádu úředníků Evropské unie (služební řád) se pro uchazeče stanoví tyto minimální požadavky:

i)

vzdělání na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání, doložené diplomem, je-li obvyklá délka vysokoškolského vzdělání nejméně čtyři roky, nebo

ii)

vzdělání na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání, doložené diplomem, a odpovídající odborná praxe v délce nejméně jednoho roku, je-li obvyklá délka vysokoškolského vzdělání nejméně tři roky.

(2)  Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1.

(3)  Tato e-mailová adresa je napojena na funkční e-mailovou schránku a může zpracovávat zprávy pouze s nastavením citlivosti na stupeň „normální“; zprávy s jiným nastavením citlivosti (např. „osobní“, „soukromé“, „důvěrné“) nelze zpracovat. Zvolte proto prosím v možnostech citlivosti zprávy „normální“.

(4)  Žádáme uchazeče, aby předkládali životopisy bez fotografie.


PŘÍLOHA I

Profil horizontálního manažera generálního sekretariátu Rady

Jako vedoucí pracovník generálního sekretariátu vytváříte přidanou hodnotu tím, že působíte současně jako poradce i manažer a vždy jako zástupce generálního sekretariátu.

Očekává se, že při plnění těchto úloh budete:

Jako zástupce

Jednat čestně, a to v rámci generálního sekretariátu i navenek.

Jednat v zájmu Evropské rady a Rady, jakož i v zájmu Unie jako celku. Dbát na odhalení a vyřešení případných nesrovnalostí.

Vytvářet pracovní vztahy založené na důvěře a otevřenosti a aktivně navazovat kontakty („networking“).

Orientovat svou činnost na výsledky a uplatňovat svůj vliv a současně jednat s úctou vůči druhým a se smyslem pro službu.

Jako poradce

Přispívat k rozvoji Unie. Uplatňovat proaktivní a tvůrčí přístup. Předvídat a plánovat budoucí vývoj. Navrhovat řešení.

Poskytovat příslušným partnerům poradenství, které jim pomůže dosáhnout vytyčených cílů, a jednat přitom v zájmu obou našich orgánů. Uplatňovat objektivní a spravedlivý přístup.

Zohledňovat interakci mezi rozhodovacím procesem a veřejnou debatou. Dbát na to, aby vaše poradenství zohledňovalo politickou situaci našich partnerů a rovněž aspekty týkající se komunikace.

Usnadňovat legitimní rozhodovací procesy prostřednictvím spolupráce, dobrých pracovních vztahů a kompromisů mezi členskými státy a s orgány i s dalšími zúčastněnými partnery.

Pozorně sledovat vývoj v oblasti vaší působnosti, a to i nad rámec aktuálně probíhající činnosti Evropské rady a Rady. Mít vždy na paměti celkový kontext.

Jako manažer

Svěřovat zaměstnancům odpovědnost za plnění úkolů, delegovat a důvěřovat, podporovat a motivovat, poskytovat zpětnou vazbu a vedení, vybízet k iniciativnímu a inovativnímu přístupu; omezovat hierarchický přístup a kontrolu na minimum a současně zachovávat kvalitu.

Jasně informovat o cílech a očekáváních a zajišťovat plynulý tok informací směrem k podřízeným, od nich i mezi nimi navzájem, jakož i výměnu informací s ostatními generálními ředitelstvími, ředitelstvími a odděleními.

Jednat vždy v zájmu generálního sekretariátu Rady jako celku, nikoliv pouze v zájmu svého generálního ředitelství, ředitelství nebo oddělení, a dbát na plnění úkolů ve vztahu k našim partnerům. Bořit překážky bránící komunikaci.

Mít odvahu včas řešit konflikty, nedostatečné pracovní výsledky a další obtížné situace; dbát na dobré pracovní podmínky a rozvoj zaměstnanců a věnovat jim náležitou pozornost a péči.

Zapojovat zaměstnance do procesu iniciování a usnadňování změn s cílem zajistit, aby generální sekretariát Rady držel krok s vývojem a byl dynamičtější, flexibilnější a více kooperativní. Proměňovat slova v činy.

Odpovědně přispívat k optimálnímu využívání lidských a finančních zdrojů generálního sekretariátu Rady.


PŘÍLOHA II

Rovné příležitosti v generálním sekretariátu Rady

Generální sekretariát Rady je jako zaměstnavatel odpovědný za zajištění rovných příležitostí žen a mužů a za zákaz všech forem diskriminace. Mezi hlavní cíle politiky rovných příležitostí patří:

zajištění toho, aby politiky generálního sekretariátu v oblasti lidských zdrojů a personálního řízení dodržovaly zásady rovnosti a nediskriminace;

dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů, zejména v řídících funkcích;

zlepšení situace osob se zdravotním postižením, pokud jde o přístup do jeho budov a pracovní prostředí, které je inkluzivní a přizpůsobené potřebám těchto osob:

Úpravy pro osoby se zdravotním postižením („přiměřené úpravy“) mohou zahrnovat novou úpravu úkolů a povinností, poskytnutí technické pomoci a další úpravy pracovního prostředí. Tato opatření se přijmou, pokud nepředstavují nepřiměřenou zátěž pro zdroje orgánu.

ochrana zaměstnanců před obtěžováním na pracovišti;

zohlednění potřeb zaměstnanců, pokud jde o zajištění rovnováhy mezi jejich pracovními a rodinnými závazky, poskytnutím vhodného balíčku opatření příznivých pro rodinný život, včetně flexibilní pracovní doby, práce z domova a sdílení pracovních míst.

Opatření pro dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

V generálním sekretariátu Rady funguje systém flexibilní pracovní doby, jehož základem je pracovní týden v délce 40 hodin, přičemž pro zaměstnance, kteří nezastávají řídící funkce, existuje možnost čerpat tzv. „flexileave“. U řady pracovních pozic lze schválit individuální pracovní dobu v rámci od 7:00 do 20:00 hodin. Lze poskytnout částečný pracovní úvazek, např. v případě péče o vyživované dítě do věku 12 let a v případě rodiče samoživitele až do věku 14 let.

Zákonná mateřská dovolená trvá dvacet týdnů a po návratu do zaměstnání lze ženám poskytnout až dvě hodiny denně na kojení. Otcové mají nárok na desetidenní placenou otcovskou dovolenou. Na každé dítě lze poskytnout rodičovskou dovolenou v délce až šesti měsíců, během níž je vyplácen paušální příspěvek. V případě závažné choroby nebo postižení dítěte je mateřská, otcovská a rodičovská dovolená delší. V případě vážného onemocnění nebo postižení člena rodiny existuje rovněž nárok na pracovní volno z rodinných důvodů spolu s paušálním příspěvkem. Mimořádné volno se poskytuje v případech sňatku, narození nebo adopce dítěte a úmrtí nebo závažného onemocnění člena rodiny. Za výjimečných okolností lze poskytnout neplacené pracovní volno z osobních důvodů.

V závislosti na úkolech a pracovním prostředí lze umožnit práci z domova podle standardního schématu pro tento druh práce (2 dny v kanceláři a 3 dny doma) nebo podle schématu pro příležitostnou práci z domova (až 60 dní za rok).

Pro zaměstnance s dětmi a v závislosti na prioritních kritériích jsou k dispozici zařízení péče o děti:

jesle generálního sekretariátu Rady pro děti od 0 do 4 let, mimoškolní péče a služby během školních prázdnin organizované Evropskou komisí a mimoškolní činnosti v rámci evropských škol.

O další informace lze požádat e-mailem na adrese: egalite-des-chances@consilium.europa.eu.


PŘÍLOHA III

Žádost o přezkum – Postupy pro odvolání – Stížnosti podávané evropskému veřejnému ochránci práv

Pokud se uchazeči v kterékoli fázi výběrového řízení domnívají, že se jich nepříznivě dotýká určité rozhodnutí, mohou využít těchto prostředků:

Žádost o přezkum rozhodnutí poradní výběrové komise

Ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne uvedeného v dopise, kterým bylo oznámeno rozhodnutí poradní výběrové komise, mohou uchazeči podat písemnou žádost o jeho přezkum, v níž uvedou důvody své žádosti, na tuto adresu:

Council of the European Union

Selection of Officials Office

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: Selection.of.officials@consilium.europa.eu

Postup odvolání

na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie mohou uchazeči proti rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování podat do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí stížnost na tuto adresu:

Council of the European Union

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG.1.F

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: unite.conseillers.dga1@consilium.europa.eu

uchazeči mohou podat žalobu na základě článku 91 služebního řádu na tuto adresu:

General Court of the European Union

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

Stížnosti předložené evropskému veřejnému ochránci práv

Stejně jako všichni občané Unie mohou uchazeči podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv na tuto adresu:

European Ombudsman

1 avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

podle čl. 228 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. března 1994 o pravidlech a všeobecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv, zveřejněném v  Úředním věstníku Evropských společenství L 113 ze dne 4. května 1994.

Upozorňujeme uchazeče, že stížnosti podané evropskému veřejnému ochránci práv nemají odkladný účinek, pokud jde o lhůtu stanovenou v čl. 90 odst. 2 a článku 91 služebního řádu pro podávání stížností nebo opravných prostředků u Soudního dvora Evropské unie podle článku 270 Smlouvy o fungování Evropské unie.


PŘÍLOHA IV

Ochrana údajů

Generální sekretariát Rady jako orgán odpovědný za organizaci výběrového řízení zajišťuje, aby osobní údaje uchazečů byly zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (1).

Právním základem pro výběrové řízení je služební řád úředníků Evropské unie a rozhodnutí Rady ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (2013/488/EU). Vedením výběrového řízení je pověřeno ředitelství pro lidské zdroje (GŘ ORG.1), konkrétně jeho oddělení personalistiky a mobility, jehož vedoucí je správcem údajů. K informacím poskytnutým uchazeči budou mít přístup pracovníci oddělení pro výběr úředníků a jejich nadřízení, členové poradní výběrové komise a v případě potřeby i členové oddělení právních poradců. Administrativní údaje umožňující identifikaci uchazeče nebo praktickou organizaci výběrového řízení budou v případě potřeby předány hodnotícímu centru.

Účelem zpracování je shromáždit údaje umožňující jednak identifikovat všechny uchazeče o určité pracovní místo v generálním sekretariátu Rady, jednak provést výběr z těchto uchazečů.

Zpracovávány jsou tyto údaje:

osobní údaje, které umožňují určit totožnost uchazečů (příjmení, jméno, datum narození, pohlaví, státní příslušnost);

informace poskytnuté uchazeči, které umožňují organizaci výběrového řízení (poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo);

informace poskytnuté uchazeči, které umožňují posoudit, zda splňují podmínky pro přijetí stanovené v oznámení o volném pracovním místě (státní příslušnost; jazyky; dosažené vzdělání a rok ukončení studia, druh diplomu / vysokoškolského titulu, název instituce, která diplom či titul udělila, odborná praxe);

případně informace o typu a době platnosti osvědčení o bezpečnostní prověrce uchazečů;

výsledky testů, které uchazeči v rámci výběrového řízení absolvují, včetně hodnocení vypracovaných poradci z hodnotícího centra pro potřeby výběrové komise.

Zpracování údajů začíná v den přijetí přihlášky. Přihlášky jsou ukládány a uchovávány v archivu po dobu dvou let.

Všichni uchazeči mohou uplatnit právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Odůvodněné žádosti je třeba zaslat e-mailem oddělení pro výběr úředníků na adresu: selection.of.officials@consilium.europa.eu.

Uchazeči se mohou kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů: edps@edps.europa.eu.


(1)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


PŘÍLOHA V

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image