28.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 225/53


Výzvy k předkládání návrhů podle pracovního programu pro granty v oblasti transevropských telekomunikačních sítí v rámci Nástroje pro propojení Evropy na období 2014–2020

(prováděcí rozhodnutí Komise C(2018) 568)

(2018/C 225/06)

Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie, zveřejňuje tyto čtyři výzvy k předkládání návrhů s cílem poskytnout granty na projekty v souladu s prioritami a cíli definovanými v pracovním programu pro rok 2018 v oblasti transevropských telekomunikačních sítí v rámci Nástroje pro propojení Evropy na období 2014–2020.

Návrhy lze předkládat v rámci těchto čtyř výzev:

 

CEF-TC-2018-4: Elektronické zdravotnictví

 

CEF-TC-2018-4: Elektronické zadávání veřejných zakázek

 

CEF-TC-2018-4: Portál evropské e-justice

 

CEF-TC-2018-4: Řešení sporů on-line

Na návrhy vybrané v rámci těchto čtyř výzev je orientačně vyčleněno společně celkem 12,4 milionu EUR.

Uzávěrka pro předkládání návrhů k těmto čtyřem výzvám je 22. listopadu 2018.

Dokumentace k jednotlivým výzvám je k dispozici na internetových stránkách CEF Telecom:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals