9.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 90/37


OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ PE/215/S

ŘEDITEL (M/Ž) (funkční skupina AD, platová třída 14)

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU – ŘEDITELSTVÍ PRO STRATEGII A ZDROJE

(2018/C 090 A/06)

 

1.   Volné místo

Předseda Evropského parlamentu se v souladu s čl. 29 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie (1) (dále jen „služební řád“) rozhodl vyhlásit výběrové řízení s cílem obsadit místo ředitele  (2) (funkční skupina AD, třída 14) na generálním ředitelství pro bezpečnost a ochranu – ředitelství pro strategii a zdroje.

Toto výběrové řízení, jehož účelem je poskytnout orgánu oprávněnému ke jmenování širší výběr uchazečů, proběhne souběžně s vnitřním a interinstitucionálním řízením pro obsazování pracovních míst.

Úspěšný uchazeč bude přijat ve třídě AD 14 (3). Základní plat činí 14 303,51 EUR měsíčně. Vedle základního platu, z něhož se odvádí daň Společenství a který nepodléhá zdanění v členských státech, lze za podmínek stanovených služebním řádem pobírat i některé příspěvky.

Upozorňujeme uchazeče na skutečnost, že na toto pracovní místo se vztahují předpisy o politice mobility přijaté předsednictvem Evropského parlamentu dne 15. ledna 2018.

Toto pracovní místo vyžaduje ochotu být k dispozici a udržování velkého množství kontaktů v rámci Parlamentu i mimo něj, zejména s poslanci Evropského parlamentu. Ředitel bude muset často vykonávat pracovní cesty do jednotlivých pracovních míst Evropského parlamentu i mimo ně.

2.   Místo výkonu práce

Brusel. Výkon práce může být přesunut i do některého z ostatních pracovních míst Evropského parlamentu.

3.   Rovné příležitosti

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

4.   Náplň práce

Jakožto vysoký úředník bude ředitel v rámci obecných pokynů a rozhodnutí hlavního parlamentního orgánu a příslušného generálního ředitele pověřen těmito úkoly (4):

zajišťovat řádný chod velkého útvaru generálního sekretariátu Evropského parlamentu zahrnujícího několik oddělení v rámci působnosti ředitelství,

vést, řídit, motivovat a koordinovat týmy pracovníků; optimalizovat využívání zdrojů tohoto subjektu a zajišťovat kvalitní služby (organizace, řízení lidských a rozpočtových zdrojů, inovace atd.) v oblastech své činnosti,

plánovat činnosti ředitelství (stanovení cílů a strategií); přijímat rozhodnutí nezbytná k dosažení stanovených cílů; hodnotit poskytování služeb s cílem zaručit jejich kvalitu,

poskytovat poradenství generálnímu řediteli, generálnímu sekretariátu a poslancům Evropského parlamentu v oblastech své činnosti,

spolupracovat s jednotlivými ředitelstvími generálního sekretariátu, zastupovat Parlament a sjednávat smlouvy nebo dohody v oblastech své činnosti,

řídit a úspěšně realizovat konkrétní projekty, které mohou zahrnovat převzetí finanční odpovědnosti,

vykonávat funkce dále pověřené schvalující osoby.

5.   Podmínky účasti

Tohoto výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří v poslední den lhůty pro podání přihlášek splňují následující podmínky:

a)   Obecné podmínky

V souladu s článkem 28 služebního řádu musí uchazeč:

být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,

požívat veškerých občanských práv,

mít splněny veškeré zákonem uložené povinnosti týkající se vojenské služby,

prokázat morální způsobilost vyžadovanou pro výkon předpokládaných funkcí.

b)   Specifické podmínky

i)   Dosažené vzdělání a požadovaná praxe

Dokončené studium na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání, je-li obvyklá délka tohoto studia nejméně čtyři roky, osvědčené diplomem,

nebo

dokončené studium na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání, osvědčené diplomem a odpovídající odborná praxe v délce nejméně jednoho roku (5), je-li obvyklá délka tohoto studia nejméně tři roky.

Praxe v délce nejméně dvanácti let po získání výše uvedené kvalifikace, z toho nejméně šest let působení v řídících funkcích.

ii)   Požadované znalosti

Výborná všeobecná orientace v problematice Evropské unie,

výborné porozumění klíčovému politickému dění v rámci Unie, v členských státech a na mezinárodním poli,

výborná znalost Smluv,

velmi dobré chápání různých kultur zastoupených v evropských orgánech a institucích,

výborná znalost struktury generálního sekretariátu Evropského parlamentu, jeho organizace, jeho prostředí a jeho jednotlivých aktérů,

výborná znalost jednacího řádu Evropského parlamentu, legislativních postupů a vnitřních předpisů a zvyklostí,

výborná znalost služebního řádu úředníků, jeho výkladu a norem, které jsou z něj odvozeny,

výborná znalost finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie a jeho prováděcích pravidel a vnitřních pravidel i dalších souvisejících dokumentů Evropského parlamentu,

výborná znalost administrativní práce (z hlediska lidských zdrojů, řízení, rozpočtu, financování, informačních technologií, právních aspektů atd.),

výborná znalost manažerských technik.

iii)   Jazykové znalosti

Požaduje se důkladná znalost jednoho úředního jazyka Evropské unie (6) a velmi dobrá znalost nejméně jednoho dalšího úředního jazyka.

Poradní výbor přihlédne ke znalosti dalších úředních jazyků Evropské unie.

iv)   Požadované dovednosti

Smysl pro strategický přístup,

řídicí schopnosti,

schopnost předvídat,

schopnost pohotově reagovat,

precizní přístup,

komunikační schopnosti.

6.   Postup výběru

S cílem pomoci orgánu oprávněnému ke jmenování při jeho výběru sestaví poradní výbor pro jmenování vysokých úředníků seznam uchazečů a navrhne předsednictvu Evropského parlamentu osoby, které by mělo pozvat k pohovoru. Předsednictvo schválí seznam těchto osob, výbor s nimi uskuteční pohovory a předloží závěrečnou zprávu předsednictvu, které přijme rozhodnutí. V rámci tohoto řízení může předsednictvo uspořádat slyšení uchazečů.

7.   Podání přihlášek

Lhůta pro podání přihlášek je stanovena na

23. března 2018 ve 12:00 (poledne) bruselského času.

Uchazeči jsou vyzváni, aby svůj motivační dopis a životopis na formuláři Europass (7) zaslali ve formátu pdf výhradně elektronickou poštou (k rukám generálního tajemníka Evropského parlamentu, oznámení o výběrovém řízení číslo PE/215/S), přičemž v předmětu zprávy uvedou referenční číslo oznámení (PE/215/S), na tuto adresu:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

Rozhodující je datum a hodina odeslání elektronické pošty.

Uchazeči se musí ujistit, že naskenované dokumenty jsou čitelné.

Upozorňujeme uchazeče, kteří budou pozváni k pohovoru, že ke dni pohovoru musí předložit doklady o dosaženém vzdělání, praxi a svém současném zaměstnání, a to výhradně v kopiích nebo ve fotokopiích  (8) . Tyto doklady se uchazečům nevracejí.

Osobní údaje, které uchazeči sdělí v rámci tohoto výběrového řízení, budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 (9).


(1)  Veškeré odkazy na osobu mužského pohlaví v tomto oznámení se vztahují rovněž na osobu ženského pohlaví a naopak.

(2)  Viz nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1) pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 723/2004 (Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1) a naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15).

(3)  Úředník bude při přijímání zařazen do platové třídy v souladu s ustanoveními článku 32 služebního řádu.

(4)  Hlavní úkoly viz příloha.

(5)  Tento rok praxe nebude zohledněn při hodnocení požadované odborné praxe v následujícím odstavci.

(6)  Úředními jazyky Evropské unie jsou: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.

(7)  http://europass.cedefop.europa.eu/

(8)  Tato povinnost se nevztahuje na uchazeče, kteří jsou v poslední den lhůty pro podání přihlášek pracovníky Evropského parlamentu.

(9)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU

ŘEDITELSTVÍ PRO STRATEGII A ZDROJE

HLAVNÍ ÚKOLY

(Útvar se skládá ze 195 pracovníků: 60 úředníků, 0 dočasných zaměstnanců a 135 smluvních zaměstnanců)

Zajišťovat řízení, koordinaci, výměnu informací a vedení útvarů ředitelství;

vykonávat funkce dále pověřené schvalující osoby;

přispívat ke stanovení cílů a strategií v oblasti bezpečnosti a k jejich provádění příslušnými útvary;

zajišťovat a provádět specifickou politiku personálního řízení přizpůsobenou potřebám GŘ a optimalizovat lidské zdroje v jednotlivých oblastech činnosti, úvodní školení a další vzdělávání zaměstnanců, správu plánování služeb pracovníků ostrahy a akreditace;

soustavně přispívat vhodnými návrhy k řešení požadavků v oblasti bezpečnosti prostřednictvím prevence a dálkového monitorování budov a technických zařízení;

zajišťovat rozpočtové a finanční řízení smluv, programování a veřejných zakázek GŘ;

zajišťovat instalaci, fungování a údržbu systémů fyzické ochrany Parlamentu ve třech pracovních místech – připravit pro Parlament koncepci a moderní technologie v oblasti bezpečnosti a zajistit jejich nepřetržité fungování (iPACS – Integrated Parliament Access Control);

zavádět rozhodnutí předsednictva týkající se posílení úrovně ochrany všech budov Parlamentu ve všech třech pracovních místech a vytvoření vnějšího bezpečnostního pásma okolo těchto budov;

hodnotit, přizpůsobovat a harmonizovat bezpečnostní opatření týkající se kontaktních kanceláří Evropského parlamentu v členských státech;

zajišťovat sekretariát Řídícího výboru pro zajištění bezpečnosti (Security Management Steering Committee) a řízení sítě bezpečnostních korespondentů (Network of Security Correspondants).

ODDĚLENÍ DISPEČINKU

Zajišťovat nepřetržitý provoz, monitorovat všechny otázky týkající se bezpečnosti obecně a protipožární ochrany a zajišťovat zpětnou vazbu, a to se stejnou mírou konzistentnosti ve všech třech pracovních místech Evropského parlamentu;

poskytovat asistenci poslancům, zaměstnancům, delegacím a návštěvníkům při spolupráci s bezpečnostními a preventivními útvary v pracovní době;

zajišťovat služby obecné bezpečnosti a protipožární ochrany mimo pracovní dobu (v noci, o víkendech, ve sváteční dny) v Bruselu a ve Štrasburku; řídit internalizaci v Lucemburku a zajišťovat kontrolu práce firmy zajišťující ostrahu;

zajišťovat kvalitní komunikaci a aktivní interakci s ředitelstvími A a B GŘ SAFE a různými dotčenými útvary Parlamentu (protokol, zdravotní služba, infrastruktura atd.);

přizpůsobovat v reálném čase v případě jakékoli krizové situace dotýkající se řádného fungování útvarů Evropského parlamentu bezpečnostní systémy Parlamentu, zajišťovat efektivní spojení mezi útvary, jichž se situace týká, a komunikaci s vnitrostátními záchrannými a bezpečnostními útvary;

shromažďovat, zpracovávat a třídit informace; nalézat vhodná řešení, koordinovat činnost a zajišťovat dohled; poskytovat zpětnou vazbu dotčeným útvarům;

pomáhat při řešení incidentů nebo konfliktních situací v budovách Evropského parlamentu prostřednictvím kontrolního a velícího stanoviště.

ODDĚLENÍ PRO PERSONÁL A PLÁNOVÁNÍ

Zajišťovat roční plánování pro více než 700 kolegů v GŘ SAFE a rozvíjet synergie s operačními útvary, zejména s jednotkou „Need to Know“ s cílem pokrývat všechny bezpečnostní potřeby Parlamentu v závislosti na parlamentní činnosti a zajišťovat sladění soukromého a pracovního života pracovníků; rozvíjet IT nástroje plánování s cílem reagovat na požadavky Parlamentu, pokud jde o kapacitu, flexibilitu a transparentnost;

definovat a zavádět novou politiku personálního řízení GŘ SAFE; zajišťovat řízení lidských zdrojů GŘ: profesní růst úředníků a dalších zaměstnanců (výběrová řízení, nábor, hodnocení, mobilita, externí činnost, rezignace, odchody do důchodu, příspěvky atd.), pracovní podmínky, plán pracovních míst (přesuny pracovních míst, přesuny zaměstnanců – Ringbook atd.) a rozpočtové příděly GŘ (služební cesty, smluvní zaměstnanci, dočasní zaměstnanci, vzdělávání);

rozvíjet program profesionalizace bezpečnostních zaměstnanců a vyhledávání talentů se zaměřením na potřeby GŘ SAFE; zavést nástroj pro integrovanou správu rozvíjení kompetencí; definovat vzdělávací potřeby GŘ s cílem zajistit osvojení nových kompetencí a technik v oblasti bezpečnosti a reagovat na bezpečnostní požadavky Evropského parlamentu; vypracovat plán vzdělávání v GŘ a dohlížet na jeho řádné provádění s cílem dosáhnout cílů vzdělávání;

zavést politiku dobrých pracovních podmínek v GŘ SAFE a zajistit jeho pracovníkům co nejlepší pracovní podmínky při dodržení platných předpisů; dokončit celkový plán rozmístění kanceláří GŘ SAFE, zajistit správu nemovitostí, vybavení a každoroční přidělování pracovních uniforem a ochranných obleků pro 700 pracovníků a koordinátory.

ODDĚLENÍ PRO ROZPOČET

Zajišťovat rozpočtové řízení, tzn. koordinaci, pomoc, poradenství a asistenci útvarům s cílem zajistit přípravu a plnění rozpočtu GŘ SAFE; zajišťovat rozpočtovou kontrolu provádění smluv nebo objednávek (příprava a kontrola dokumentace týkající se závazků a plateb a správa dotčených příjmů); provádění vyúčtování výdajů na bezpečnost Evropských domů; zajišťovat kontakty a korespondenci se smluvními partnery; vypracovávat platební příkazy a výjimky z DPH;

zajišťovat řízení veřejných zakázek a smluv, tzn. koordinaci, pomoc, poradenství a asistenci všem operačním útvarům GŘ SAFE s cílem zajistit dobré roční plánování výzev k podávání nabídek GŘ a jeho kontrolu; vypracovávat dokumentaci k výzvám k podávání nabídek, zahajovat postupy (včetně eTendering), zajišťovat řízení a kontrolu veřejných zakázek až po přidělení zakázky; zajišťovat kontrolu plnění smluv a připravovat dodatky;

zajišťovat ex-ante kontrolu výběrových řízení a všech rozpočtových aktů, řádné vedení inventárního soupisu (ELS) a uchovávání všech rozpočtových aktů a příslušných dokladů a dokumentů týkajících se přidělení zakázek;

vypracovávat periodické a roční zprávy o činnosti, reakce na rozpočtová usnesení a na dotazníky Parlamentu (výbory BUDG a CONT) a odpovědi kontrolním orgánům (interní auditor, Účetní dvůr atd.); zajišťovat kontrolu „minimálních standardů vnitřní kontroly“, včetně citlivých funkcí a rejstříku rizik;

zajišťovat rozpočtovou kontrolu a plnění možných nákladů vzniklých v důsledku Memoranda o porozumění u všech smluv Evropského parlamentu, zastupovat GŘ SAFE v pracovních skupinách FMP, meziútvarové řídící skupiny generálních ředitelství pro finance a EMAS (včetně pracovní skupiny pro GPP (Zelené veřejné zakázky) a Waste Committee), GIDOC, řídícího výboru GEDA, FMS.

ODDĚLENÍ PRO TECHNOLOGIE A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Zajišťovat instalaci, fungování a údržbu systémů fyzické bezpečnosti na třech pracovních místech (Brusel, Štrasburk, Lucemburk);

zajišťovat operace IKT, IT podporu a rozvoj informačních systémů;

zajišťovat provádění a plánování veřejných zakázek a provádění rozpočtu pro technologické systémy a fyzickou bezpečnost;

zajišťovat kontrolu zařízení a systémů fyzické bezpečnost v kontaktních kancelářích EP ve spolupráci s ostatními dotčenými útvary;

zajišťovat vypracování, řízení a kontrolu zavádění politiky informační bezpečnosti.