9.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 90/23


OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ PE/213/S

ŘEDITEL (M/Ž) (funkční skupina AD, platová třída 14)

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LOGISTIKU A TLUMOČENÍ KONFERENCÍ – ŘEDITELSTVÍ PRO ORGANIZACI KONFERENCÍ

(2018/C 090 A/04)

 

1.   Volné místo

Předseda Evropského parlamentu se v souladu s čl. 29 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie (1) (dále jen „služební řád“) rozhodl vyhlásit výběrové řízení s cílem obsadit místo ředitele  (2) (funkční skupina AD, třída 14) na generálním ředitelství pro logistiku a tlumočení konferencí, ředitelství pro organizaci konferencí.

Toto výběrové řízení, jehož účelem je poskytnout orgánu oprávněnému ke jmenování širší výběr uchazečů, proběhne souběžně s vnitřním a interinstitucionálním řízením pro obsazování pracovních míst.

Úspěšný uchazeč bude přijat ve třídě AD 14 (3). Základní plat činí 14 303,51 EUR měsíčně. Vedle základního platu, z něhož se odvádí daň Společenství a který nepodléhá zdanění v členských státech, lze za podmínek stanovených služebním řádem pobírat i některé příspěvky.

Upozorňujeme uchazeče na skutečnost, že na toto pracovní místo se vztahují předpisy o politice mobility přijaté předsednictvem Evropského parlamentu dne pondělí 15. ledna 2018.

Toto pracovní místo vyžaduje ochotu být k dispozici a udržování velkého množství kontaktů v rámci Parlamentu i mimo něj, zejména s poslanci Evropského parlamentu. Ředitel bude muset často vykonávat pracovní cesty do jednotlivých pracovních míst Evropského parlamentu i mimo ně.

2.   Místo výkonu práce

Brusel. Výkon práce může být přesunut i do některého z ostatních pracovních míst Evropského parlamentu.

3.   Rovné příležitosti

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

4.   Náplň práce

Jakožto vysoký úředník bude ředitel v rámci obecných pokynů a rozhodnutí hlavního parlamentního orgánu a příslušného generálního ředitele pověřen těmito úkoly (4):

zajišťovat řádný chod velkého útvaru generálního sekretariátu Evropského parlamentu zahrnujícího několik oddělení v rámci působnosti ředitelství,

vést, řídit, motivovat a koordinovat týmy pracovníků; optimalizovat využívání zdrojů tohoto subjektu zajišťováním kvalitní služby (organizace, řízení lidských a rozpočtových zdrojů, inovace atd.) v oblastech své činnosti,

plánovat činnosti ředitelství (stanovení cílů a strategií); přijímat rozhodnutí nezbytná k dosažení stanovených cílů; hodnotit poskytování služeb s cílem zaručit jejich kvalitu,

poskytovat poradenství generálnímu řediteli, generálnímu sekretariátu a poslancům Evropského parlamentu v oblastech své činnosti,

spolupracovat s jednotlivými ředitelstvími generálního sekretariátu, zastupovat Parlament a sjednávat smlouvy nebo dohody v oblastech své činnosti,

řídit a úspěšně realizovat konkrétní projekty, které mohou zahrnovat převzetí finanční odpovědnosti,

vykonávat funkci dále pověřené schvalující osoby.

5.   Podmínky účasti

Tohoto výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří v poslední den lhůty pro podání přihlášek splňují následující podmínky:

a)   Obecné podmínky

V souladu s článkem 28 služebního řádu musí uchazeč:

být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,

požívat veškerých občanských práv,

mít splněny veškeré zákonem uložené povinnosti týkající se vojenské služby,

prokázat morální způsobilost vyžadovanou pro výkon předpokládaných funkcí.

b)   Specifické podmínky

i)   Dosažené vzdělání a požadovaná praxe

Dokončené studium na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání, osvědčené diplomem, je-li obvyklá délka tohoto studia nejméně čtyři roky,

nebo

dokončené studium na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání, osvědčené diplomem a odpovídající odborná praxe v délce nejméně jednoho roku (5), je-li obvyklá délka tohoto studia nejméně tři roky.

Praxe v délce nejméně dvanácti let po získání výše uvedené kvalifikace, z toho nejméně šest let působení v řídících funkcích.

ii)   Požadované znalosti

Výborná všeobecná orientace v problematice Evropské unie,

výborné porozumění klíčovému politickému dění v rámci Unie, v členských státech a na mezinárodním poli,

výborná znalost Smluv,

velmi dobré chápání různých kultur zastoupených v evropských orgánech a institucích,

výborná znalost struktury generálního sekretariátu Evropského parlamentu, jeho organizace, jeho prostředí a jeho jednotlivých aktérů,

výborná znalost jednacího řádu Evropského parlamentu, legislativních postupů a vnitřních předpisů a zvyklostí,

výborná znalost služebního řádu úředníků, jeho výkladu a norem, které jsou z něj odvozeny,

výborná znalost finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie a jeho prováděcích pravidel a vnitřních pravidel i dalších souvisejících dokumentů Evropského parlamentu,

velmi dobrý přehled o administrativní práci (z hlediska lidských zdrojů, řízení, rozpočtu, financování, informačních technologií, právních aspektů atd.),

výborná znalost manažerských technik.

iii)   Jazykové znalosti

Požaduje se důkladná znalost jednoho úředního jazyka Evropské unie (6) a velmi dobrá znalost nejméně jednoho dalšího úředního jazyka.

Poradní výbor přihlédne ke znalosti dalších úředních jazyků Evropské unie.

iv)   Požadované dovednosti

Smysl pro strategický přístup,

řídicí schopnosti,

schopnost předvídat,

schopnost pohotově reagovat,

precizní přístup,

komunikační schopnosti.

6.   Postup výběru

S cílem pomoci orgánu oprávněnému ke jmenování při jeho výběru sestaví poradní výbor pro jmenování vysokých úředníků seznam uchazečů a navrhne předsednictvu Evropského parlamentu osoby, které by mělo pozvat k pohovoru. Předsednictvo schválí seznam těchto osob, výbor s nimi uskuteční pohovory a předloží závěrečnou zprávu předsednictvu, které přijme rozhodnutí. V rámci tohoto řízení může předsednictvo uspořádat slyšení uchazečů.

7.   Podání přihlášek

Lhůta pro podání přihlášek je stanovena na

23. března 2018 ve 12:00 (poledne) bruselského času.

Uchazeči jsou vyzváni, aby svůj motivační dopis (k rukám generálního tajemníka Evropského parlamentu, oznámení o výběrovém řízení číslo PE/213/S) a životopis ve formuláři Europass (7) zaslali – výhradně elektronickou poštou, přičemž v předmětu zprávy uvedou referenční číslo oznámení (PE/213/S) – ve formátu pdf na tuto adresu:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

Rozhodující je datum a hodina odeslání elektronické pošty.

Uchazeči se musí ujistit, že naskenované dokumenty jsou čitelné.

Upozorňujeme uchazeče, kteří budou pozváni k pohovoru, že ke dni pohovoru musí předložit doklady o dosaženém vzdělání, praxi a svém současném zaměstnání, a to výhradně v kopiích nebo ve fotokopiích  (8) . Tyto doklady se uchazečům nevracejí.

Osobní údaje, které uchazeči sdělí v rámci tohoto výběrového řízení, budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 (9).


(1)  Veškeré odkazy na osobu mužského pohlaví v tomto oznámení se vztahují rovněž na osobu ženského pohlaví a naopak.

(2)  Viz nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1) pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 723/2004 (Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1) a naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15).

(3)  Úředník bude při přijímání zařazen do platové třídy v souladu s ustanoveními článku 32 služebního řádu.

(4)  Hlavní úkoly viz příloha.

(5)  Tento rok praxe nebude zohledněn při hodnocení požadované odborné praxe v následujícím odstavci.

(6)  Úředními jazyky Evropské unie jsou: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.

(7)  http://europass.cedefop.europa.eu/

(8)  Tato povinnost se nevztahuje na uchazeče, kteří jsou v poslední den lhůty pro podání přihlášek pracovníky Evropského parlamentu.

(9)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LOGISTIKU A TLUMOČENÍ

KONFERENCÍ

ŘEDITELSTVÍ PRO ORGANIZACI KONFERENCÍ

HLAVNÍ ÚKOLY

(Útvar se skládá ze 139 pracovníků: 97 úředníků, 2 dočasní zaměstnanci a 40 smluvních zaměstnanců)

zajišťovat řízení, koordinaci a vedení oddělení a útvarů ředitelství pro organizaci konferencí,

zajišťovat správu zasedacích místností Evropského parlamentu, organizaci schůzí mimo tři pracovní místa orgánu a technickou pomoc pro orgány generálního sekretariátu a politických skupin,

účastnit se práce různých výborů nebo pracovních skupin v rámci GŘ i mezi různými GŘ a interinstitucionálních jednání a zastupovat na nich ředitelství, popřípadě generální ředitelství atd.,

vykonávat funkci dále pověřené schvalující osoby.

ODDĚLENÍ KONFERENČNÍCH TECHNIKŮ

zajišťovat technickou pomoc při všech schůzích Evropského parlamentu a pořizovat záznam schůzí,

zajišťovat údržbu technických instalací ve třech pracovních místech orgánu,

starat se o modernizaci instalací ve třech pracovních místech orgánu,

spravovat zásoby specifického vybavení,

zajišťovat ozvučení prostor mimo zasedací místnosti a při cestách „mimo tři pracovní místa“,

koordinovat přidělování konferenčních techniků,

vypracovávat zadávací podmínky a provádět veškeré administrativní postupy pro nákup vybavení a služby externích firem.

ODDĚLENÍ PRO KONFERENČNÍ SLUŽBU

zajišťovat službu v sále při všech schůzích orgánů EP, včetně plenárních zasedání,

zajišťovat praktickou pomoc při protokolárních a jiných akcích a poskytovat specifickou či krátkodobou pomoc,

zajišťovat řízení oddělení a koordinovat služby pracovníků konferenční služby,

zajišťovat vyvěšování úředních plakátů, ohraničení prostor a různé značení,

organizovat akce třetích osob v Parlamentu.

ODDĚLENÍ PRO SCHŮZE A KONFERENCE

zajišťovat správu zasedacích místností a zadávat termíny všech schůzí orgánů EP, politických skupin, GŘ a jiných institucí do aplikace Pericles, sledovat postupné zavádění aplikace MRS pro tyto činnosti,

s předstihem organizovat a na místě zajišťovat schůze orgánů generálního sekretariátu a politických skupin mimo tři pracovní místa,

zajišťovat vyřizování žádostí o tlumočení v rámci rozhodnutí předsednictva ze dne 12. prosince 2011 týkajícího se efektivního využívání zdrojů na tlumočení v interakci s odborem pro harmonogram schůzí, sledovat postupné zavádění aplikace MRS pro tyto činnosti,

zajišťovat vyřizování žádostí externích subjektů o využívání prostor Evropského parlamentu a další postup ve věci těchto žádostí, včetně přípravy odpovědí k podpisu generálnímu tajemníkovi, popřípadě generálnímu řediteli,

zajišťovat kontakty s politickými skupinami, s plánovacím oddělením a s oddělením pro nábor pomocných konferenčních tlumočníků ve věci toho, zda je technicky možné vyhovět žádostem o tlumočení nebo zda jsou v souladu s pravidly pro mnohojazyčnost, řešit případy změn ve složení jazyků k tlumočení na poslední chvíli podle toho, zda jsou k dispozici tlumočníci,

zajišťovat správu finančních prostředků na činnosti útvaru, a to ve spolupráci s oddělením pro rozpočet,

připravovat technická stanoviska k nestandardním žádostem o tlumočení a k žádostem od správních orgánů Parlamentu.