16.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/3


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2017/C 386/03)

Image

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z národního nebo evropského hlediska vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země : Malta

Pamětní motiv : Solidarita a mír

Popis návrhu : Tématem mince je solidarita a mír. Návrh je dílem studenta a zobrazuje dvě děti, které drží vlajku Malty, nad nimi letí holubice míru. Na zadní straně je název vydávající země „Malta“ a v pravé části je rok vydání „2017“.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise : 380 000 mincí

Datum emise : listopad 2017


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).