20.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 196/8


Program HERCULE III

Výzva k překládání návrhů – 2017

Odborná příprava a konference k boji proti podvodům v EU

(2017/C 196/06)

1.   Cíle a popis

Toto oznámení o výzvě k předkládání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 250/2014 (1), kterým se zavádí program Hercule III, a zejména z čl. 8 písm. b) („Způsobilé akce“), jakož i z rozhodnutí o financování na rok 2017, kterým se přijímá roční pracovní program (2) pro provádění programu Hercule III v roce 2017, a zejména z oddílu 7.1 (Konference, semináře a odborná příprava v oboru digitální forenzní analýzy). V rozhodnutí o financování na rok 2017 je stanoveno, že má být uspořádána výzva k předkládání návrhů ohledně „Odborné přípravy a konferencí k boji proti podvodům v EU“.

2.   Způsobilí žadatelé

Subjekty způsobilé pro financování v rámci tohoto programu jsou:

celostátní nebo regionální správní orgány členského státu, které podporují posilování opatření na úrovni Unie na ochranu jejích finančních zájmů,

nebo

výzkumné a vzdělávací instituce a neziskové subjekty, pokud byly zřízeny a působí po dobu nejméně jednoho roku v členském státě a podporují posilování opatření na úrovni Unie na ochranu jejích finančních zájmů.

3.   Způsobilé akce

Cílem této výzvy je vybídnout způsobilé kandidáty k podávání žádostí o akce v rámci jednoho ze tří následujících témat:

1.

Rozvoj cílené specializované odborné přípravy na vytvoření sítí a strukturálních platforem mezi členskými státy, kandidátskými zeměmi, dalšími třetími zeměmi a mezinárodními veřejnými organizacemi za účelem podpořit výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů mezi zaměstnanci, které zaměstnávají příjemci. Informace a osvědčené postupy se kromě jiného musí vztahovat k rizikům a slabým místům, kterým jsou vystaveny finanční zájmy Evropské unie, jakož i k postupům šetření nebo preventivní činnosti.

2.

Organizace konferencí na vytvoření sítí a strukturálních platforem mezi členskými státy, kandidátskými zeměmi, dalšími třetími zeměmi a mezinárodními veřejnými organizacemi za účelem podpořit výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů mezi zaměstnanci, které zaměstnávají příjemci. Informace a osvědčené postupy se kromě jiného musí vztahovat k rizikům a slabým místům, kterým jsou vystaveny finanční zájmy Evropské unie, jakož i k postupům šetření nebo preventivní činnosti.

3.

Organizace výměny zaměstnanců mezi celostátními a regionálními orgány (zejména v sousedících členských státech), aby se tak přispělo k dalšímu rozvoji, zlepšení a doplnění dovedností a kompetencí zaměstnanců v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie.

Žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost. Žádost o akci je možné podat pouze v rámci jednoho ze tří témat uvedených výše: žádost o akci v rámci více než jednoho z uvedených témat nebude přijata.

4.   Rozpočet

Orientační rozpočet pro tuto výzvu činí 1 000 000 EUR. Finanční příspěvek bude mít formu grantu. Poskytnutý finanční příspěvek nepřesáhne 80 % způsobilých nákladů.

Minimální práh pro akci v oblasti vzdělávání je 50 000 EUR. Rozpočet akce, pro kterou se grant požaduje, nesmí být nižší než tato prahová hodnota.

Komise si vyhrazuje právo nepřidělit všechny dostupné finanční prostředky.

5.   Lhůta

Žádosti musí být podány nejpozději ve středu 9. srpna 2017 a lze je podat pouze prostřednictvím portálu pro účastníky programu Hercule III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Další informace

Veškerou dokumentaci související s touto výzvou k překládání návrhů lze stáhnout z portálu pro účastníky uvedeného v bodě 5 výše nebo na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Otázky nebo žádosti o dodatečné informace týkající se této výzvy musí být podány prostřednictvím portálu pro účastníky.

Otázky a odpovědi mohou být anonymně zveřejněny v pokynech pro žadatele dostupných na portálu pro účastníky a na internetových stránkách Komise, pokud jsou důležité pro ostatní žadatele.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 250/2014 ze dne 26. února 2014, kterým se zavádí program na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie (program Hercule III) a zrušuje rozhodnutí č. 804/2004/ES (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Rozhodnutí Komise o přijetí ročního pracovního programu a financování programu Hercule III v roce 2017, C(2017) 1120 final ze dne 22. února 2017.