17.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 101/6


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA/14/2016

Iniciativa Humanitární dobrovolníci EU: Projekty pro vysílání zkušených i začínajících humanitárních dobrovolníků EU na podporu a pro doplnění humanitární pomoci ve třetích zemích se zaměřením na budování kapacity a zvyšování odolnosti zranitelných a katastrofami zasažených komunit a provádějících organizací

(2016/C 101/04)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“) (1) (dále jen „iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“) a související právní předpisy (2) stanoví rámec pro společný příspěvek evropských dobrovolníků na podporu a pro doplnění humanitární pomoci ve třetích zemích.

Tato výzva k předkládání návrhů poskytne financování na podporu opatření, jejichž cílem je vysílání humanitárních dobrovolníků EU na podporu a pro doplnění humanitární pomoci ve třetích zemích v rámci projektů, které se zaměřují na snižování rizika katastrof, připravenost na katastrofy a propojení pomoci, obnovy a rozvoje.

1.   Cíle

Cílem této výzvy je financovat projekty zahrnující vysílání humanitárních dobrovolníků EU. Uvedené projekty přispějí k posilování kapacity Unie poskytovat humanitární pomoc založenou na potřebách, zaměřenou na budování kapacity a zvyšování odolnosti zranitelných nebo katastrofami zasažených komunit ve třetích zemích, a to zejména zaměřením na připravenost na katastrofy, snižování rizika katastrof a těsnější propojení pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD). Dále mohou tyto projekty také posílit kapacitu provádějících vysílajících a přijímajících organizací, které se podílejí nebo hodlají podílet na iniciativě Humanitární dobrovolníci EU, a to i v oblasti nástrojů a způsobů včasného varování před katastrofami.

Evropská komise a Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (dále jen „EACEA“) očekávají, že výzva přinese tyto výsledky:

350 začínajících/zkušených dobrovolníků vyslaných v rámci projektů zaměřených na zvyšování odolnosti a řízení rizik souvisejících s katastrofami ve zranitelných, nestabilních nebo katastrofami zasažených zemích a u opomíjených krizí ve třetích zemích,

pro 100 začátečníků: možnost před vysláním absolvovat stáže v Evropě,

příležitosti pro dobrovolníky spolupracující přes Internet na podporu nebo pro doplnění projektových činností,

projekty financované v rámci této výzvy zajišťují synergie a komplementárnost operací financovaných EU v oblasti humanitární pomoci nebo civilní ochrany v příslušných zemích/regionech.

2.   Dostupný rozpočet

Celkový odhadovaný rozpočet vyčleněný na spolufinancování projektů v rámci této výzvy k předkládání návrhů je 8 400 000 EUR.

V prvním kole (projekty předložené do 17. května 2016) se počítá s vyčerpáním 50 % dostupných finančních prostředků (4 200 000 EUR).

50 % (4 200 000 EUR) bude k dispozici pro druhé kolo (projekty předložené do 1. září 2016).

Maximální výše grantu bude činit 1 400 000 EUR. Žádosti o částku nižší než 100 000 EUR nebudou posuzovány. Agentura EACEA předpokládá, že bude financovat 8 návrhů.

Agentura EACEA si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky v každém kole.

3.   Způsobilé subjekty

Všechny organizace podílející se na projektu budou dále označovány jako „konsorcium“.

Všechny organizace (žadatel a partneři) účastnící se této výzvy a jednající buď jako vysílající, nebo přijímající organizace, musí být akreditované v rámci iniciativy Humanitární dobrovolníci EU. Podrobné informace o akreditačním postupu naleznete na adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en

Žadatel (hlavní partner) musí být vysílající organizace EU akreditovaná v rámci iniciativy Humanitární dobrovolníci EU.

Ostatní partneři v konsorciu jsou buď vysílající, nebo přijímající organizace akreditované v rámci iniciativy Humanitární dobrovolníci EU.

Návrhy projektů, do nichž jsou zapojené vysílající i přijímající organizace, které požádaly o akreditaci před uzávěrkou pro podání žádostí (oddíl 8), budou zahrnuty do fáze kontroly způsobilosti a hodnocení. Výběr těchto návrhů projektů však závisí na výsledku procesu akreditace.

Do projektu musí být zapojeny minimálně dvě akreditované vysílající organizace ze dvou různých zemí a dvě akreditované přijímající organizace.

Je možné zapojit neakreditované organizace, které se zaměřují na oblasti související s cíli nebo aktivitami projektu, aby přispěly se svými specifickými odbornými znalostmi (čl. 8 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1398/2014). Uvedené organizace musí splňovat kritéria, která stanoví čl. 10 odst. 3 nebo 4 nařízení (EU) č. 375/2014.

Partneři musí předložit pověření podepsané osobami oprávněnými uzavírat právně závazné závazky, čímž žadateli umožní, aby jednal jménem partnerů.

Součástí konsorcia mohou být i jiné specializované organizace, které přispívají k cílům projektu a hrají v dané činnosti skutečnou úlohu, jako přidružení partneři. Nemusí splňovat kritéria způsobilosti uvedená v tomto oddíle. Přidružení partneři nejsou ve smluvním vztahu s agenturou EACEA, ale musí být uvedeni v elektronickém formuláři. Může se jednat například o soukromé ziskové společnosti nebo univerzity.

4.   Způsobilé činnosti

Činnosti podporované v rámci této výzvy musí zahrnovat:

vysílání zkušených a začínajících humanitárních dobrovolníků EU v rámci projektů humanitární pomoci v oblasti snižování rizika katastrof, připravenosti a LRRD ve třetích zemích na základě zjištěných potřeb. To zahrnuje výběr, nábor a přípravu humanitárních dobrovolníků EU a komunikační činnosti v souladu s plánem komunikace iniciativy Humanitární dobrovolníci EU.

Činnosti na podporu provádění hlavní akce mohou zahrnovat:

stáže pro začínající dobrovolníky ve vysílajících organizacích EU,

budování kapacity zranitelných, katastrofami zasažených komunit a místních organizací,

budování kapacity přijímajících organizací,

technickou pomoc pro vysílající organizace,

činnosti na podporu zapojení online dobrovolníků i dobrovolníků z řad zaměstnanců s cílem podpořit aktivity Humanitárních dobrovolníků EU.

Projektové činnosti mohou zahrnovat:

poskytování informací, komunikaci a veřejnou osvětu,

analýzu nebezpečí a rizik a včasné varování,

plánování pro nepředvídatelné události a připravenost reagovat,

ochranu živobytí, majetku a práce menšího rozsahu na zmírňování následků.

Činnosti v oblasti budování kapacity a technické pomoci mohou zahrnovat:

kurzy odborné přípravy/odbornou přípravu školitelům,

činnosti zaměřené na posilování a podporu budování partnerství,

studium/návštěvy za účelem analýzy rozsahu působnosti s cílem upřesnit a dokončit posouzení potřeb akce,

semináře a workshopy,

učení se od kolegů,

dohody o partnerství a výměna zaměstnanců,

výměnu osvědčených postupů,

studijní návštěvy,

(pouze u technické pomoci) koučink a mentoring klíčových placených zaměstnanců a dobrovolníků vysílající organizace,

(pouze u budování kapacity) studijní návštěvy v délce až tři měsíce pro klíčové placené zaměstnance nebo dobrovolníky ze třetích zemí v organizaci evropského žadatele/partnera.

Činnosti zaměřené na budování kapacity by měli provádět zkušení dobrovolníci nebo začínající dobrovolníci s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti budování kapacity pod dohledem zkušeného odborníka.

Dobrovolnické činnosti prováděné přes Internet by se měly týkat projektu a měly by být prováděny prostřednictvím platformy pro humanitární dobrovolníky EU, kterou vytvořila Komise.

5.   Způsobilí zájemci o dobrovolnickou činnost

Vysílající a přijímající organizace musejí dodržovat normy a postupy týkající se zájemců o dobrovolnickou činnost a humanitárních dobrovolníků EU stanovené v nařízení (EU) č. 375/2014, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1398/2014 a prováděcím nařízení (EU) č. 1244/2014.

Jako zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou přihlásit tyto osoby starší 18 let:

občané Evropské unie a

státní příslušníci třetích zemí, kteří dlouhodobě žijí v členském státě EU.

Zájemci o dobrovolnickou činnost mohou být:

začátečníci, zejména čerství absolventi, kteří mají méně než pět let odborné praxe a méně než pět let zkušeností v oblasti humanitární činnosti,

a

zkušení odborníci, kteří mají více než pět let odborné praxe v odpovědných funkcích nebo na odborné pozici.

Výběr zájemců o dobrovolnickou činnost provádí vysílající a přijímající organizace v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 1244/2014 (kapitolou 2). Vybraní zájemci o dobrovolnickou činnost musí absolvovat povinný program odborné přípravy poskytovaný v rámci iniciativy Humanitární dobrovolníci EU (3). Zájemci, kteří úspěšně absolvují tuto odbornou přípravu a hodnocení, budou způsobilí k vyslání jako humanitární dobrovolníci EU.

Začínající humanitární dobrovolníci EU, kterým vysílající a přijímající organizace uložily povinnost absolvovat stáž, ji musí úspěšně absolvovat.

6.   Způsobilé místo činnosti a lhůta

Stáže před vysláním (pouze pro začínající dobrovolníky) se musí uskutečnit v jedné z vysílajících organizací zapojených do projektu, pokud možno v jiném státě než v zemi původu, a nesmí překročit 6 měsíců.

Dobrovolníci mohou být vysíláni na období od 1 do 18 měsíců.

Seznam třetích zemí pro vyslání a budování kapacity v roce 2016 byl sestaven před vyhlášením výzvy podle metodiky pro posuzování potřeb podobné metodice pro akce humanitární pomoci, avšak nezahrnuje oblasti, kde probíhá ozbrojený konflikt. Seznam a podrobné informace o metodice naleznete na této adrese: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en.

Projektové činnosti mohou probíhat mimo partnerské země, pokud se dotčené země rovněž nacházejí na výše uvedeném seznamu zemí.

Projekty předložené do první uzávěrky dne 17. května 2016 musí začínat v období od 1. října 2016 do 31. ledna 2017 a trvat maximálně 24 měsíců.

Projekty předložené do druhé uzávěrky dne 1. září 2016 musí začínat v období od 1. února 2017 do 31. května 2017 a trvat maximálně 24 měsíců.

Žádosti týkající se projektů naplánovaných na delší období, než je uvedeno v této výzvě k předkládání návrhů, nebudou přijaty.

Prodloužení období způsobilosti nad rámec maximální doby trvání projektů nebude povoleno.

Krátce po zahájení projektu se v Bruselu uskuteční zasedání svolané Komisí/EACEA, na kterém bude projekt představen a které umožní setkání vysílajících organizací. Vysílající organizace by na uvedeném zasedání měl zastupovat nanejvýš jeden účastník. Cestovní náklady spojené s tímto jednodenním zasedáním v Bruselu jsou způsobilé náklady a je třeba je zohlednit.

7.   Kritéria pro udělení grantu

Způsobilost žádostí bude posouzena na základě těchto kritérií:

význam projektu (maximálně 30 bodů),

kvalita návrhu a realizace projektu (maximálně 30 bodů),

kvalita a relevantnost dohody o partnerství a spolupráci (maximálně 20 bodů),

dopad a šíření (maximálně 20 bodů).

Projekty, které získají celkem méně než 60 bodů, nebudou do posuzování pro udělení finanční podpory zařazeny.

8.   Uzávěrka pro podání žádostí

Žádosti o grant musí být vyhotoveny v jednom z úředních jazyků EU a na elektronickém formuláři žádosti (e-Form) zvlášť určeném k tomuto účelu. Elektronický formulář je k dispozici na této adrese: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en.

Řádně vyplněný elektronický formulář žádosti musí být zaslán do 12:00 (poledne bruselského času) dne 17. května 2016 v případě prvního kola a dne 1. září 2016 v případě druhého kola.

Po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů již nelze žádost nijak upravovat. Je-li však nutné objasnit některé aspekty nebo opravit administrativní chyby, může agentura EACEA žadatele za tímto účelem během hodnotícího procesu kontaktovat.

Žádosti zaslané poštou, faxem nebo e-mailem nebudou přijaty.

Upozorňujeme, že v rámci této výzvy k předkládání návrhů nesmí v jednom kole tentýž žadatel předložit více než jeden návrh projektu.

Všichni uchazeči budou o výsledcích výběrového řízení vyrozuměni písemně.

9.   Další informace

Žádosti musí být vypracovány v souladu s pokyny pro podávání žádostí – výzva k předkládání návrhů EACEA/14/2016, předloženy na elektronickém formuláři žádosti (e-Form), který je zvlášť určený k tomuto účelu, a musí obsahovat příslušné přílohy.

Uvedené dokumenty lze nalézt na této adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

Případné dotazy zasílejte na adresu: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu


(1)  Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1244/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“) (Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 52) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1398/2014 ze dne 24. října 2014, kterým se stanoví normy a postupy týkající se zájemců o dobrovolnickou činnost a humanitárních dobrovolníků EU (Úř. věst. L 373, 31.12.2014, s. 8).

(3)  Více informací naleznete ve výzvě k předkládání návrhů Iniciativa Humanitární dobrovolníci EU: program odborné přípravy a odborná příprava zájemců o dobrovolnickou činnost, 2015/S 069-122685.