3.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 401/7


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.7867 – KKCG/Foxconn/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 401/07)

1.

Komise dne 27. listopadu 2015 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky KKCG PLC („KKCG“, Kypr) a Foxconn Technology CZ s.r.o. (Česká republika), patřící podniku Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. („Hon Hai/Foxconn“, Tchaj-wan), získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 3 čl. 4 nařízení o spojování nákupem podílů v nově založené společnosti vytvářející společný podnik společnou kontrolu nad celým podnikem SafeDX s.r.o. („JV“, Česká republika).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku KKCG: soukromé investice do odvětví ropy a plynu, her a zábavy, cestovního ruchu a kovozpracujícího průmyslu,

podniku Hon Hai/Foxconn: služby v oblasti navrhování, vývoje, výroby, montáže a poprodejního servisu pro celosvětově působící společnosti z odvětví počítačů, komunikací a spotřební elektroniky,

společného podniku (JV): bude poskytovat služby datového centra, především se zaměřením na Českou republiku.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.7867 – KKCG/Foxconn/JV lze Komisi zaslat faxem (č. faxu +32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.