22.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 374/3


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2014/C 374/03)

Image

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země : Lotyšsko

Pamětní motiv : Lotyšské předsednictví Rady EU

Popis návrhu : Návrh zobrazuje oficiální logo lotyšského předsednictví Rady Evropské unie. Logo je doplněno slovy LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ („LOTYŠSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ RADY EU“) a internetovou stránkou předsednictví „EU2015.LV“.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise : 2 miliony

Přibližné datum emise : leden 2015


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).