2.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 344/15


Výzva k předkládání návrhů 2015 – EAC/A04/2014

Program Erasmus+

2014/C 344/10

1.   Úvod a cíle

Tato výzva k předkládání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, jakož i z ročního pracovního programu Erasmus+ na rok 2014 – Mezinárodní rozměr vysokoškolského vzdělávání (položka 4) – a ročního pracovního programu Erasmus+ na rok 2015. Program Erasmus+ se vztahuje na období 2014–2020. Specifické cíle programu Erasmus+ jsou uvedeny v článcích 5, 11 a 16 zmíněného nařízení.

2.   Akce

Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto akcí programu Erasmus+:

Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů

strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

znalostní aliance

aliance odvětvových dovedností

budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

budování kapacit v oblasti mládeže

Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky

strukturovaný dialog: schůzky mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže

Program Jean Monnet

katedry programu Jean Monnet

moduly programu Jean Monnet

centra excelence programu Jean Monnet

podpora programu Jean Monnet pro instituce a sdružení

sítě programu Jean Monnet

projekty programu Jean Monnet

Sport

partnerství pro spolupráci v oblasti sportu

neziskové evropské sportovní akce

3.   Způsobilost

O finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, ale nikoli nutně v rámci mládežnické organizace, požádat o finanční prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže.

Program Erasmus+ je otevřen účasti těchto zemí (1):

Všech akcí programu Erasmus+ se mohou plně účastnit tyto země:

28 členských států Evropské unie

země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko a Norsko

kandidátské země EU: Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Kromě toho mohou být některé akce programu Erasmus+ otevřeny organizacím z partnerských zemí.

Pro další podrobnosti ohledně podmínek účasti konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

4.   Rozpočet a doba trvání projektů

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů se odhaduje na 1 736,4 milionu EUR.

Vzdělávání a odborná příprava

:

1 536,5 milionu EUR (2)

Mládež

:

171,7 milionu EUR

Jean Monnet

:

11,4 milionu EUR

Sport

:

16,8 milionu EUR

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů a jeho rozdělení je orientační a může být upraven na základě změny ročních pracovních programů Erasmus+. Případní zájemci se vyzývají, aby pravidelně sledovali internetové stránky

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

kde jsou zveřejňovány roční pracovní programy Erasmus+ a jejich změny, pokud jde o rozpočet dostupný pro každou akci, jíž se tato výzva týká.

Výše udělených grantů a doba trvání projektů se liší v závislosti na různých faktorech, jako je druh projektu a počet zapojených partnerů.

5.   Uzávěrka pro předkládání žádostí

Všechny lhůty pro předkládání žádostí uvedené níže vyprší ve 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

Klíčová akce 1

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

4. února 2015

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

4. března 2015

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

30. dubna 2015

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

1. října 2015

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

4. března 2015

rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

3. dubna 2015

Klíčová akce 2

strategická partnerství v oblasti mládeže

4. února 2015

strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

30. dubna 2015

strategická partnerství v oblasti mládeže

1. října 2015

znalostní aliance, aliance odvětvových dovedností

26. února 2015

budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

10. února 2015

budování kapacit v oblasti mládeže

3. dubna 2015

2. září 2015

Klíčová akce 3

setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže

4. února 2015

30. dubna 2015

1. října 2015

Akce programu Jean Monnet

katedry, moduly, centra excelence, podpora pro instituce a sdružení, sítě, projekty

26. února 2015

Akce v oblasti sportu

partnerství pro spolupráci v oblasti sportu týkající se pouze Evropského týdne sportu 2015

22. ledna 2015

partnerství pro spolupráci v oblasti sportu netýkající se Evropského týdne sportu 2015

14. května 2015

neziskové evropské sportovní akce týkající se pouze Evropského týdne sportu 2015

22. ledna 2015

neziskové evropské sportovní akce netýkající se Evropského týdne sportu 2015

14. května 2015

Pro další podrobné instrukce ohledně předkládání žádostí konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

6.   Úplné informace

Podrobné podmínky této výzvy k předkládání návrhů, včetně priorit, lze nalézt v průvodci programem Erasmus+ na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Průvodce programem Erasmus+ představuje nedílnou součást této výzvy k předkládání návrhů a podmínky pro účast a financování, které jsou v něm popsány, se v plném rozsahu použijí i na tuto výzvu.


(1)  S výjimkou programu Jean Monnet, který je otevřen vysokoškolským institucím z celého světa.

(2)  Tato částka zahrnuje prostředky na mezinárodní rozměr vysokoškolského vzdělávání (267,7 milionu EUR celkem).