3.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 98/1


OZNÁMENÍ O OTEVŘENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

EPSO/AST/131/14 – ASISTENTI (AST 3)

JADERNÁ INSPEKCE

2014/C 098 A/01

 

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá otevřené výběrové řízení na základě kvalifikačních předpokladů a se zkouškami pro sestavení rezervního seznamu uchazečů na pozici asistent (1).

Cílem tohoto výběrového řízení je sestavení rezervního seznamu pro volné pozice úředníků Evropské komise, zejména Generálního ředitelství pro energetiku (GŘ ENER) v Lucemburku a v útvarech Společného výzkumného střediska (JRC), jež působí v oblasti kontroly jaderné bezpečnosti, a to především v rámci Institutu pro transurany (ITU) v Karlsruhe (Německo), Institutu pro energii (IE) v Pettenu (Nizozemsko) a ředitelství pro správu lokality Ispra (ISD) v Ispře (Itálie).

Před podáním přihlášky si pečlivě přečtěte Obecná pravidla platná pro otevřená výběrová řízení, která byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie C 60 A ze dne 1. března 2014 a na internetové stránce úřadu EPSO.

Tento dokument je nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení a pomůže Vám porozumět pravidlům upravujícím postupy a způsoby přihlašování.

OBSAH

I.

OBECNÝ RÁMEC

II.

NÁPLŇ PRÁCE

III.

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IV.

VSTUPNÍ TESTY

V.

PŘIJETÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A VÝBĚR NA ZÁKLADĚ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

VI.

OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

VII.

REZERVNÍ SEZNAM

VIII.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

I.   OBECNÝ RÁMEC

Počet úspěšných uchazečů: 32

II.   NÁPLŇ PRÁCE

Posláním GŘ pro energetiku v oblasti kontroly jaderné bezpečnosti je zajistit, aby byly plněny úkoly a povinnosti týkající se nezneužití jaderných materiálů, jak jsou popsány v kapitole 7 Smlouvy o Euratomu, kterou se zřizuje systém záruk Euratomu.

Posláním Společného výzkumného střediska je poskytovat vědeckou a technickou podporu zaměřenou na zákazníka, pokud jde o tvorbu, vývoj, provádění a sledování politik Evropské unie. Jakožto útvar Evropské komise slouží JRC jako referenční středisko vědy a techniky pro Unii.

Jaderní inspektoři jsou povinni ověřovat správnost prohlášení a zpráv provozovatelů jaderných zařízení, provádět fyzické ověření jaderného materiálu a připravovat návrhy zpráv o svých zjištěních. Pod dohledem nadřízených rovněž zajišťují odpovídající komunikaci s provozovateli, vnitrostátními zúčastněnými stranami a mezinárodními organizacemi. Dále se od nich může požadovat, aby pomáhali při vývoji, instalaci a údržbě bezpečnostního vybavení.

Náplň práce jaderných inspektorů může zahrnovat zejména:

inspekce v jaderných zařízeních zahrnující všechny fáze jaderného palivového cyklu (tj. těžba štěpného materiálu, konverze, obohacování, výroba jaderného paliva, provozování jaderných reaktorů, opětovné zpracování vyhořelého jaderného paliva, zpracování odpadu a jeho konečné uložení) s cílem ověřit technické charakteristiky těchto zařízení, dokumentaci pro prohlášení o evidenci, která byla předložena provozovatelem, a zda tato dokumentace odpovídá fyzické skutečnosti. Ověřování zahrnuje provedení kvantitativních a kvalitativních měření, odběr vzorků, jakož i vyhodnocení dat z měření, údajů z kamerových monitorovacích systémů a pečetních dat,

ověřování souladu a koherence prohlášení o evidenci jaderného materiálu, která předložili provozovatelé jaderných zařízení. Patří sem nahrávání údajů do počítačového účetního systému, analýza anomálií nahlášených systémem a následné sledování těchto anomálií s daným provozovatelem jaderných zařízení,

účast na vypracování opatření bezpečnostní kontroly pro jednotlivá jaderná zařízení, zastupování Komise při setkáních s provozovateli, vnitrostátními orgány a mezinárodními organizacemi, jako je např. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), a příprava návrhů ucelených zpráv,

analýza vzorků jaderného materiálu a vzorků odebraných stěrem prováděná buď v laboratořích na místě, nebo v laboratořích Evropské komise. Patří sem kalibrace a zkoušky technické způsobilosti zařízení pro analýzu a manipulace s radioaktivními vzorky v kontrolovaném prostředí,

vývoj, příprava a kalibrace vybavení a nástrojů pro použití při inspekčních činnostech na místě, instalace a údržba měřících a monitorovacích zařízení včetně systému bezpečnostních videokamer a elektronických systémů zapečetění v jaderných zařízeních.

Za jednotlivé výše zmíněné úkoly mohou zodpovídat různé týmy. Přestože uchazeč může být odborníkem v jedné nebo více skupinách úkolů, bude považováno za výhodu, pokud bude mít pluridisciplinární dovednosti ve všech uvedených oblastech. Jaderní inspektoři jsou podněcováni k tomu, aby v průběhu let vystřídali více týmů.

Tyto činnosti upravuje Smlouva o Euratomu a sekundární právní předpisy přijaté podle této smlouvy, jakož i mezinárodní dohody, jichž je Evropské společenství pro atomovou energii stranou. Zahrnují časté mise a vyžadují přístup do kontrolovaných oblastí jaderných zařízení. Vzhledem k tomu, že se jaderná zařízení často nacházejí v odlehlých oblastech, požaduje se, aby jaderní inspektoři měli řidičský průkaz.

Jaderní inspektoři se podrobují bezpečnostní prověrce.

III.   PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Ke dni uzávěrky elektronického zápisu musí uchazeč splňovat následující obecné a specifické podmínky:

1.

Obecné podmínky

a)

být občanem jednoho z členských států Evropské unie;

b)

požívat svých občanských práv;

c)

splňovat veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby;

d)

poskytovat morální záruky vyžadované pro výkon výše uvedených pracovních činností.

2.

Specifické podmínky

2.1

Tituly a diplomy

Dosažená úroveň vzdělání, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání, doložená diplomem o ukončení studia buď v technické oblasti, nebo v oboru přírodních či aplikovaných věd, např.: jaderné fyzice, jaderné chemii, radiační ochraně, radiobiologii, fyzice, chemii, inženýrství.

NEBO

dosažená úroveň obecného nebo technického středoškolského vzdělání ukončená diplomem umožňujícím vysokoškolské studium a následná minimálně tříletá odborná praxe v související oblasti.

Poznámka: Tyto tři roky nelze započíst do níže požadované doby trvání odborné praxe.

2.2

Odborná praxe

Minimálně tříletá odborná praxe, z toho dva roky v činnosti související s jadernou fyzikou, jadernou chemií, radiační ochranou, radiobiologií, fyzikou, chemií, inženýrstvím nebo jinou příslušnou disciplínou v technické oblasti nebo v oblasti aplikovaných věd, získaná v jaderném průmyslu, středisku pro jaderný výzkum, vnitrostátní nebo mezinárodní veřejné organizaci nebo v jiné související oblasti.

Další vzdělávání související s požadovanou specializací, kterého se uchazeč účastnil po získání požadovaného diplomu, může být započteno do praxe v maximální délce jednoho roku.

Tato odborná praxe je brána v potaz, pouze pokud byla získána po obdržení diplomu, který je vyžadován pro účast v tomto výběrovém řízení.

2.3

Jazykové znalosti  (2)

Jazyk 1

Hlavní jazyk

důkladná znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie

Jazyk 2

Druhý jazyk (musí být odlišný od prvního jazyka)

uspokojivá znalost němčiny, angličtiny nebo francouzštiny

Vzhledem k rozsudku vydanému Soudním dvorem Evropské unie (velkým senátem) ve věci Italská republika v. Komise, C-566/10 P, si orgány Unie přejí uvést důvody pro omezení výběru druhého jazyka v tomto výběrovém řízení pouze na určitý počet úředních jazyků Unie.

Informujeme proto uchazeče, že možnosti výběru druhého jazyka jsou v tomto výběrovém řízení vymezeny v souladu se služebním zájmem, který vyžaduje, aby se noví kolegové přijatí do služebního poměru mohli okamžitě zapojit do pracovního procesu a byli ve své každodenní práci schopni efektivní komunikace. V opačném případě by mohlo být efektivní fungování orgánů vážně narušeno.

Na základě dlouhodobé praxe orgánů Unie, pokud jde o jazyky používané pro interní komunikaci, a při současném zohlednění potřeb útvarů v oblasti externí komunikace a zpracovávání spisů jsou nejčastěji používanými jazyky nadále angličtina, francouzština a němčina. Tyto tři jazyky jsou navíc v Evropské unii nejrozšířenějšími druhými jazyky a jsou nejčastěji studované jako druhé jazyky. Tím je dána úroveň vzdělání a odborné způsobilosti, kterou lze od uchazeče o pracovní místa v orgánech Evropské unie v současné době očekávat, tj. znalost alespoň jednoho z těchto jazyků. Při zvažování služebního zájmu a schopností uchazečů a při současném zohlednění konkrétní oblasti tohoto výběrového řízení je tudíž oprávněné uspořádat zkoušky v těchto třech jazycích, a zajistit tak, aby všichni uchazeči ovládali alespoň jeden z těchto tří úředních jazyků na pracovní úrovni, ať je jejich první úřední jazyk jakýkoli. Tento způsob posouzení specifických schopností umožní orgánům Unie, aby u uchazečů vyhodnotily, zda jsou schopni podat okamžitý pracovní výkon v prostředí, které se podobá situaci na daném pracovním místě.

Ze stejných důvodů je vhodné omezit jazyk pro komunikaci mezi uchazečem a orgánem, včetně jazyka, v němž mají být sepsány přihlášky. Tento požadavek ostatně zajišťuje, že údaje uchazečů na jejich vlastních přihláškách mohou být lépe porovnány a zkontrolovány.

Všichni uchazeči, včetně těch, jejichž první úřední jazyk patří mezi uvedené tři jazyky, musí navíc – v zájmu rovného zacházení se všemi uchazeči – absolvovat některé zkoušky ve svém druhém jazyce, který je jedním ze tří uvedených.

Tím není dotčena pozdější jazyková příprava k získání schopnosti pracovat ve třetím jazyce v souladu s čl. 45 odst. 2 služebního řádu.

IV.   VSTUPNÍ TESTY

Vstupní testy se provádějí na počítači a jsou pořádány úřadem EPSO. Výběrová komise stanoví úroveň obtížnosti testů a schválí jejich znění na základě návrhů úřadu EPSO.

Vstupní testy se budou konat pouze v případě, že počet přihlášených uchazečů překročí určitý limit. Tento limit určí ředitel úřadu EPSO, jakožto orgánu oprávněného ke jmenování, po uzávěrce přihlášek a budete o něm informováni prostřednictvím Vašeho účtu EPSO.

V opačném případě budou zkoušky schopností v oblasti uvažování uspořádány v hodnotícím centru (viz oddíl VI, bod 2).

1.

Pozvání

K testům budete pozváni, pokud přihlášku potvrdíte ve stanovené lhůtě (viz oddíl VIII).

Upozornění:

1.

Potvrzením přihlášky prohlašujete, že splňujete obecné i specifické podmínky uvedené v oddílu III.

2.

Pro účast na testech je nutné si rezervovat konkrétní datum testů. Tato rezervace musí být bezpodmínečně provedena ve lhůtě, která Vám bude sdělena prostřednictvím účtu EPSO.

2.

Podoba a hodnocení testů

Série testů spočívajících v otázkách s výběrem odpovědí, na jejichž základě se vyhodnotí Vaše schopnosti v těchto oblastech uvažování:

Test a)

verbální

hodnocení: 0 až 20 bodů

požadované minimum: 10 bodů

Test b)

numerické

hodnocení: 0 až 10 bodů

Test c)

abstraktní

hodnocení: 0 až 10 bodů

 

součet bodů za testy b) a c) musí být nejméně 10

3.

Jazyk testů

Jazyk 1

V.   PŘIJETÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A VÝBĚR NA ZÁKLADĚ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

1.   Postup

Hodnocení obecných i specifických podmínek a výběr na základě kvalifikačních předpokladů se provádí nejprve na základě informací, které jste uvedli v přihlášce.

a)

Vaše odpovědi na otázky ohledně obecných i specifických podmínek budou zpracovány a stanoví se, zda budete zařazeni do seznamu uchazečů, kteří splňují všechny podmínky přijetí do výběrového řízení.

Pokud se nejprve uspořádají vstupní testy, provede se hodnocení obecných i specifických podmínek v sestupném pořadí podle počtu bodů získaných ve vstupních testech, dokud nebude dosažen cílový počet uchazečů stanovený orgánem oprávněným ke jmenování  (3) , kteří:

dosáhli požadovaného minimálního počtu bodů a zároveň ve vstupních testech získali nejlepší známky a

splňují podmínky přijetí do výběrového řízení.

Pokud na posledním místě skončí více uchazečů se stejnou známkou, všichni tito uchazeči postoupí do fáze výběru na základě kvalifikačních předpokladů. Formuláře elektronických přihlášek uchazečů, kteří se umístí pod tímto bodovým limitem, nebudou posuzovány.

b)

Mezi uchazeči, kteří splňují podmínky přijetí do výběrového řízení, poté provede porota výběr na základě kvalifikačních předpokladů, a určí tak uchazeče, jejichž kvalifikace (zejména diplomy a odborná praxe) nejlépe odpovídá náplni práce a kritériím výběru uvedeným v tomto oznámení o výběrovém řízení. Tento výběr se provádí výhradně na základě Vašich prohlášení uvedených v záložce „hodnotitel dovedností“ na základě hodnocení podle následujícího postupu:

porota přidělí každému kritériu výběru hodnotu 1 až 3 podle významu, který mu přikládá,

porota ověří odpovědi uchazečů a přidělí každé odpovědi známku 0 až 4 podle kvalifikace daného uchazeče. Součet známek vynásobených hodnotou váhy přiznané každé otázce tvoří celkovou známku.

Porota podle těchto celkových známek následně sestaví pořadí uchazečů. Počet uchazečů pozvaných (4) do hodnotícího centra odpovídá maximálně trojnásobku počtu úspěšných uchazečů. Tento počet bude zveřejněn na internetových stránkách úřadu EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Ověření prohlášení uchazečů

Po testování v hodnotícím centru a na základě jeho výsledků úřad EPSO ověří prohlášení uchazečů učiněná v elektronické přihlášce, pokud jde o splnění obecných podmínek, a porota ověří splnění specifických podmínek na základě dokladů předložených uchazeči. Co se týče hodnocení kvalifikačních předpokladů, doklady budou zohledněny pouze pro potvrzení odpovědí uvedených v záložce „hodnotitel dovedností“. Pokud z tohoto ověření vyplyne, že uvedená prohlášení (5) nejsou podložena příslušnými doklady, dotyční uchazeči budou z výběrového řízení vyloučeni.

Ověření se provádí v sestupném pořadí na základě výkonu u uchazečů, kteří dosáhli požadovaného minimálního počtu bodů a získali jednu z nejlepších souhrnných známek za testy d), e), f) a g) v hodnotícím centru (viz oddíl VI bod 2). Případně museli tito uchazeči rovněž dosáhnout požadovaného minimálního počtu bodů v testech schopností v oblasti uvažování a), b) a c). Toto ověření se provádí až do dosažení počtu uchazečů, kteří mohou být zapsáni na rezervní seznam a kteří skutečně splňují všechny podmínky přijetí. Po dosažení tohoto počtu se doklady ostatních uchazečů zkoumat nebudou.

3.   Kritéria výběru

V rámci výběru na základě kvalifikačních předpokladů porota vezme v úvahu tyto prvky:

1.

odborná praxe v oblasti vývoje pokusných metod v jaderné fyzice, jaderné chemii, radiační ochraně, radiobiologii, fyzice, chemii, inženýrství nebo jiné příslušné disciplíně v technické oblasti nebo v oblasti aplikovaných věd, včetně provádění, analýzy a hodnocení pokusů;

2.

odborná praxe v oblasti aplikace pokusných metod v jaderné fyzice, jaderné chemii, radiační ochraně, radiobiologii, fyzice, chemii, inženýrství nebo jiné příslušné disciplíně v technické oblasti nebo v oblasti aplikovaných věd, včetně provádění, analýzy a hodnocení pokusů;

3.

odborná praxe v oblasti vývoje měřicích metod v jaderné fyzice, jaderné chemii, radiační ochraně, radiobiologii, fyzice, chemii, inženýrství nebo jiné příslušné disciplíně v technické oblasti nebo v oblasti aplikovaných věd;

4.

odborná praxe v oblasti aplikace měřicích metod v jaderné fyzice, jaderné chemii, radiační ochraně, radiobiologii, fyzice, chemii, inženýrství nebo jiné příslušné disciplíně v technické oblasti nebo v oblasti aplikovaných věd;

5.

odborná praxe v oblasti informatiky související s vývojem či aplikací pokusných nebo měřicích metod v jaderné fyzice, jaderné chemii, radiační ochraně, radiobiologii, fyzice, chemii, inženýrství nebo jiné příslušné disciplíně v technické oblasti nebo v oblasti aplikovaných věd;

6.

odborná praxe v oblasti informatiky související se správou databází a účetních aplikací;

7.

odborná praxe související s právními aspekty jaderné oblasti;

8.

odborná praxe s evidencí jaderného materiálu;

9.

mezinárodní odborná praxe v alespoň jedné z výše uvedených oblastí (kritéria 1 až 8), včetně praxe nabyté prostřednictvím spolupráce s příslušnými mezinárodními organizacemi;

10.

zkušenost s vyjednáváním se třetími stranami, např. orgány členských států, zástupci provozovatelů zařízení nebo společností.

VI.   OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

1.

Pozvání

Pokud jste jedním z uchazečů, kteří (6)

podle svého prohlášení při elektronickém zápisu splňují obecné i specifické podmínky přijetí požadované v oddílu III

a

získali jednu z nejlepších známek ve fázi výběru na základě kvalifikačních předpokladů,

budete pozváni na testování do hodnotícího centra, které se koná obvykle v Bruselu (7) během jednoho nebo dvou dnů.

2.

Hodnotící centrum

Budete podrobeni trojímu typu testování, jehož náplň potvrzuje porota:

schopnosti v oblasti uvažování (pokud ovšem tyto schopnosti již nebyly předem ověřovány při vstupních testech) hodnocené prostřednictvím těchto testů:

a)

test ověřující verbální uvažování

b)

test ověřující numerické uvažování

c)

test ověřující abstraktní uvažování

specifické schopnosti hodnocené prostřednictvím této zkoušky:

d)

strukturovaný pohovor o dovednostech v oboru na základě odpovědí uvedených v záložce „hodnotitel dovedností“ ve formuláři přihlášky;

obecné schopnosti  (8) hodnocené prostřednictvím těchto zkoušek:

e)

případová studie

f)

cvičení ve skupině

g)

strukturovaný pohovor o obecných schopnostech

Každá z těchto obecných schopností bude testována podle následujícího schématu:

 

Případová studie

Cvičení ve skupině

Strukturovaný pohovor

Analýza a řešení problémů

x

x

 

Komunikace

x

 

x

Orientace na kvalitu a výsledky

x

 

x

Vzdělávání a rozvoj

 

x

x

Stanovování priorit a organizace práce

x

x

 

Odolnost

 

x

x

Práce v kolektivu

 

x

x


3.

Jazyky v hodnotícím centru

Jazyk 1 pro testy a), b) a c)

Jazyk 2 pro testy d), e), f) a g)

4.

Hodnocení a váha

Schopnosti v oblasti uvažování

a)

verbální: 0 až 20 bodů

požadované minimum: 10 bodů

b)

numerické: 0 až 10 bodů

c)

abstraktní: 0 až 10 bodů

požadované minimum za testy b) a c) celkem: 10 bodů

Testy a), b) a c) jsou vyřazovací, body získané v těchto testech však nebudou připočteny k výsledkům ostatních částí hodnocených v hodnotícím centru.

Specifické schopnosti (zkouška d))

0 až 100 bodů

požadované minimum: 50 bodů

váha: 55 % celkového hodnocení

Obecné schopnosti (zkoušky e), f) a g))

0 až 10 bodů za každou obecnou schopnost

požadované minimum:

3 body za každou schopnost

a

35 bodů ze 70 za všech 7 obecných schopností

váha: 45 % celkového hodnocení

VII.   REZERVNÍ SEZNAM

1.

Zápis

Výběrová komise zapíše Vaše jméno na rezervní seznam:

pokud patříte mezi uchazeče (9), kteří získali požadovaný minimální počet bodů za všechny zkoušky a) až g) a jednu z nejlepších souhrnných známek za zkoušky v hodnotícím centru d), e), f) a g) (viz počet úspěšných uchazečů v oddílu I bodě 1),

a pokud na základě posouzení dokladů splňujete všechny podmínky přijetí do výběrového řízení.

2.

Pořadí

Uchazeči jsou na seznamech seřazeni podle abecedy.

VIII.   PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

1.

Elektronický zápis

Zapsat se musíte elektronicky podle pokynů uvedených na internetových stránkách úřadu EPSO, konkrétně v návodu pro zápis.

Lhůta (včetně potvrzení): 6. května 2014 do 12:00 hodin (poledne) bruselského času

2.

Spis uchazeče

Pokud jste mezi uchazeči pozvanými do hodnotícího centra, budete při příchodu do hodnotícího centra vyzváni, abyste předložili (10) úplnou dokumentaci k přihlášce (podepsaný formulář elektronické přihlášky a doklady).

Podmínky: viz bod 2.1.7 Obecných pravidel platných pro výběrová řízení.


(1)  Každým výrazem, kterým se v tomto oznámení odkazuje na osobu mužského pohlaví, se odkazuje rovněž na osobu ženského pohlaví.

(2)  Viz společný evropský referenční rámec pro jazyky (CECR) – požadovaná úroveň: první jazyk = C1, druhý jazyk = B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/cs/resources/european-language-levels-cefr)

(3)  Tento počet odpovídá limitu uvedenému v druhém odstavci části IV.

(4)  Kandidáti, kteří nebyli pozváni do hodnotícího centra, obdrží výsledky svého hodnocení, jakož i váhu, kterou každé otázce přidělila porota.

(5)  Tyto informace se ověří na základě předložených dokladů před sestavením rezervního seznamu (viz oddíl VII bod 1 a oddíl VIII bod 2).

(6)  V případě, že by se na posledním místě nacházelo několik uchazečů se stejným hodnocením, budou do hodnotícího centra pozváni všichni tito uchazeči.

(7)  Z organizačních důvodů se testy schopností v oblasti uvažování mohou konat v testovacích centrech v členských státech nezávisle na ostatních prvcích hodnocených v hodnotícím centru.

(8)  Definice těchto schopností jsou uvedeny v bodě 1.2 Obecných pravidel platných pro otevřená výběrová řízení.

(9)  V případě, že by na posledním místě skončilo několik uchazečů se stejným hodnocením, budou na rezervní seznam zapsáni všichni tito uchazeči.

(10)  Datum Vašeho testování v hodnotícím centru Vám bude včas sděleno prostřednictvím Vašeho účtu EPSO.