14.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 366/10


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2013/C 366/05)

Image

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydávané Finskem

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodus Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země: Finsko

Pamětní motiv: 125. výročí narození nositele Nobelovy ceny za literaturu F. E. SILLANPÄÄHO

Popis návrhu: Na vnitřní části mince je vyobrazen portrét spisovatele Sillanpääho. V horní části jsou v půlkruhu vyražena slova „F. E. SILLANPÄÄ“. Na levé straně se nachází letopočet „1888“ a značka mincovny. Na pravé straně se nachází letopočet „1964“, označení vydávající země „FI“ a letopočet emise „2013“.

Jedná se o zvláštní minci k oslavě otce celého finského národa. F. E. SILLANPÄÄ byl mistrem stylu a vnesl do finské literatury zasvěcený pohled na vztah lidí a přírody. Nobelova cena za literaturu mu byla udělena v roce 1939, zejména za díla Zbožná bída a Umírala mladičká. K národní proslulosti tohoto vynikajícího spisovatele významně přispěla jeho populární rozhlasová vystoupení a nezapomenutelné vánoční fejetony. Po skončení druhé světové války získal slavný spisovatel s dlouhým plnovousem postupně přízvisko „Taata“ a stal se neoficiálním otcem vlasti. Z jeho vzpomínek na Vánoce prožívané v dětství se zrodila oblíbená tradice, kdy se celý národ oddaně scházel u rádia, aby poslouchal dědečkovo pohodové vánoční „povídání“.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1,5 milionu mincí

Datum emise: listopad 2013


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).