13.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 363/7


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2013/C 363/08)

Image

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydávané Finskem

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země: Finsko

Pamětní motiv: 150. výročí parlamentu z roku 1863, kdy byla ve Finsku zahájena pravidelná parlamentní zasedání

Popis návrhu: Na této dvoueurové oběžné pamětní minci je zobrazen letopočet 1863, z něhož raší výhonek symbolizující počátky demokracie a rozvoje Finska. Ve spodní části je do půlkruhu vyryt název vydávající země „SUOMI FINLAND“, mezi oběma slovy se nachází značka mincovny a po nich následuje letopočet „2013“.

Ustavení sněmovny v roce 1863 zahájilo osvícené období. Ve Finsku je rok 1863 považován za počátek skutečné demokracie, transparentního fungování tisku a práva na používání finského jazyka. Jakmile byla zahájena pravidelná zasedání sněmovny, získali Finové více než kdy předtím možnost ovlivňovat dění ve své vlastní zemi. Tento rok znamenal pro finskou demokracii počátek osvíceného vývoje.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: září 2013


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).