14.9.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 265/10


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

2013/C 265/05

Image

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydávané Vatikánským městským státem

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země: Vatikánský městský stát

Pamětní motiv: 28. světový den mládeže pořádaný v červenci 2013 v Rio de Janeiru

Popis návrhu: Návrh zobrazuje nejznámější památku Rio de Janeira, sochu Krista Spasitele, obklopenou skupinou mladých lidí. Nad ní je nápis „XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013“. Na pravé straně je mincovní značka „R“ a jméno umělce „P DANIELE“.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise:

Datum emise: říjen 2013


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).