22.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/35


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2012/C 398/07

1.

Komise dne 13. prosince 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, USA) a TPG Lundy Co L.P. („TPG“, Kajmanské ostrovy), v konečném důsledku ovládané podniky TPG group of Funds („TPG Funds“, USA) a Barclays plc („Barclays“, Spojené království), získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem Kew Green Holdings Limited („Kew Green“, Spojené království).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Goldman Sachs: globální investiční společnost nabízející klientům různého druhu širokou škálu služeb po celém světě,

podniku TPG: globální investiční společnost nabízející klientům různého druhu širokou škálu služeb po celém světě,

podniku TPG Funds: portfolio spočívající v slučování různých fondů kontrolovaných podnikem TPG a jejich řízení,

podniku Barclays: významný poskytovatel finančních služeb po celém světě, který působí ve všech bankovních odvětvích,

podniku Kew Green: vlastní a provozuje hotely ve Spojeném království.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).