26.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 326/s2


ÚVODNÍ POZNÁMKA

Tato publikace obsahuje konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, včetně jejich příloh a protokolů k nim, v nichž jsou zapracovány změny učiněné Lisabonskou smlouvou podepsanou dne 13. prosince 2007 v Lisabonu, která vstoupila v platnost dnem 1. prosince 2009. Tato publikace rovněž obsahuje prohlášení připojená k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu.

Tato publikace dále obsahuje změnu provedenou Protokolem, kterým se mění Protokol o přechodných ustanoveních, připojený ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Tato publikace obsahuje rovněž Listinu základních práv Evropské unie, vyhlášenou ve Štrasburku dne 12. prosince 2007 Evropským parlamentem, Radou a Komisí (Úř. věst. C 303, 14.12.2007, s. 1). Toto znění přejímá a upravuje listinu vyhlášenou dne 7. prosince 2000 a nahrazuje ji ode dne 1. prosince 2009, dne vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Na základě čl. 6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii má Listina vyhlášená v roce 2007 stejnou právní sílu jako Smlouvy.

Tato publikace je dokumentačním nástrojem a orgány Evropské unie za ni neodpovídají.