12.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 10/2


Nová národní strana euromincí určených k peněžnímu oběhu

2012/C 10/02

Image

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydané Německem

Euromince určené k peněžnímu oběhu mají v rámci celé eurozóny status zákonného platidla. Za účelem informování široké veřejnosti a všech, kdo v rámci své profesní činnosti přicházejí s těmito mincemi do styku, zveřejňuje Komise popis vzorů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu se Společenstvím, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k peněžnímu oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají tytéž technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní vzor, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající stát: Německo

Zobrazený motiv: Bavorsko ze série „Lander“

Popis vzoru: Pamětní mince „Bavorsko“ navržená Erichem Ottem znázorňuje nejznámější pohled na zámek Neuschwanstein. Vzor znázorňuje pohled z východu, který se skýtá návštěvníkům během výstupu na zámek, se strážnicí v popředí a s věžemi a vížkami ve středověkém stylu. Mince věrně zachycuje horské panorama rozkládající se za zámkem a také umístění zámku na ostrohu, ze kterého je výhled na romantickou soutěsku Pöllatschlucht. Název „BAYERN“ spojuje vyobrazenou stavbu „zámek Neuschwanstein“ se spolkovou zemí. Mincovní značka příslušné mincovny (A, D, F, G nebo J) se nachází ve vnitřní části mince vpravo a iniciály umělce ve vnitřní části mince vlevo.

Vnější obvod mince lemuje dvanáct hvězd vlajky Evropské unie. Mezi hvězdami ve spodní části mince je uveden rok „2012“ a v horní části označení vydávající země „D“.

Objem emise: 30 milionů

Datum emise: leden 2012


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).