23.9.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 279/36


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6348 – Arla Foods/Allgäuland)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 279/09

1.

Komise dne 15. září 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Hansa-Milch AG („Hansa“, Německo) patřící podniku Arla Foods Amba („Arla“, Dánsko) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií kontrolu nad podniky Allgäuland-Käsereien GmbH a AL Dienstleistungs-GmbH (společně označovanými jako „Allgäuland“, Německo).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Arla je mlékárenským výrobním družstvem, které vlastní chovatelé dojnic. Společnost je činná v oblasti produkce a prodeje celé škály mlékárenských výrobků. Podnik Arla vykonává v svou činnost v Německu zejména prostřednictvím své dceřiné společnosti Hansa,

Allgäuland je mlékárenským výrobním družstvem, které produkuje celou škálu kvalitních sýrů, jakož i další mlékárenské výrobky, a to hlavně na území Německa.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6348 – Arla Foods/Allgäuland na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).