22.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 216/32


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 216/12

1.

Komise dne 14. července 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Ashland Inc („Ashland“, USA) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem International Specialty Products Inc („ISP“, USA).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Ashland: výroba a dodávka kompozitních polymerů, lepidel, systémů a zařízení pro úpravu vody, etherů celulózy, maziv a chemických produktů pro automobily a,

podniku ISP: výroba a dodávka speciálních chemikálií pro spotřebitelské a průmyslové trhy, včetně osobní péče, farmaceutických produktů, výživy, nápojů, péče o domácnost, nátěrů a lepidel, energetiky, zemědělství, plastů a pneumatik.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).