13.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 188/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2010/C 188/07

1.

Komise dne 5. července 2010 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Carrefour S.A. („Carrefour“, Francie) a Marinopoulos Holding S.à r.l. („Marinopoulos“, Lucembursko) patřící do skupiny Marinopoulos získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování společnou kontrolu nad podnikem CM Balkans B.V. („Balkan JV“, Nizozemsko) na základě smlouvy a nákupem akcií v nově založené společnosti vytvářející společný podnik.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Carrefour: potravinářský a nepotravinářský maloobchod provozovaný ve vlastních obchodech nebo v rámci franšízy (hypermarkety, supermarkety, diskonty a samoobsluhy) v Evropě, Latinské Americe a Asii,

skupiny Marinopoulos: potravinářský a nepotravinářský maloobchod, výroba kosmetických a farmaceutických produktů, maloobchod s oblečením, kosmetikou, optikou a speciální kávou v řadě zemí Evropy, včetně Řecka a Kypru,

podniku Balkan JV: provoz 4 supermarketů v Bulharsku a rozvoj hypermarketů a supermarketů pod značkou Carrefour na Balkáně, jmenovitě v Bulharsku, Slovinsku, Albánii, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Černé Hoře a Srbsku.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).