19.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/23


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.5421 – Panasonic/Sanyo)

(Text s významem pro EHP)

2009/C 195/07

1.

Komise dne 11. srpna 2009 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Panasonic Corporation („Panasonic“, Japonsko) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady na základě veřejného návrhu na převzetí akcií kontrolu nad celým podnikem Sanyo Electric Co., Ltd. („Sanyo“, Japonsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Panasonic: vývoj, výroba a prodej audiovizuálních a komunikačních výrobků, domácích spotřebičů, elektronických součástek a zařízení (včetně baterií), průmyslových a ostatních výrobků,

podniku Sanyo: vývoj, výroba a prodej spotřebního zboží, komerčních zařízení, elektronických součástek (včetně baterií), průmyslového logistických zařízení/zařízení pro údržbu.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301 nebo 22967244) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5421 – Panasonic/Sanyo na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.