9.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 314/14


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5358 – Arizona/Abieta)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 314/07)

1.

Komise dne 2. prosince 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Arizona Chemical GmbH („Arizona“, Německo), patřící do skupiny Arizona Chemical group, získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Abieta Chemie GmbH („Abieta“, Německo).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Arizona: rafinace, zpracování a prodej oleochemikálií,

podniku Abieta: výroba a prodej pryskyřičných mýdel používaných jako emulgátory.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5358 – Arizona/Abieta na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.