25.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 302/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5383 – Salzgitter/Norddeutsche Affinerie)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 302/11)

1.

Komise dne 18. listopadu 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Salzgitter AG, Německo, získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Norddeutsche Affinierie AG, Německo.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Salzgitter: mateřská společnost skupiny ocelářských a technologických podniků, která vyrábí a uvádí na trh různé ocelové výrobky, včetně ocelových tyčí a trubek,

podniku Norddeutsche Affinerie: mateřská společnost skupiny podniků v odvětví mědi, která vyrábí a uvádí na trh měděné katody, měděné dráty, profily a polotovary z mědi.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5383 – Salzgitter/Norddeutsche Affinerie na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.