31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/41


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5173 – STM/NXP/JV)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 134/12)

1.

Komise dne 23. května 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky STMicroelectronics N.V. („STM“, Nizozemsko) a NXP B.V. („NXP“, Nizozemsko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady společnou kontrolu nad nově založenou společností vytvářející společný podnik.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku STM: polovodiče,

podniku NXP: polovodiče,

společného podniku: polovodiče pro mobilní telekomunikace.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5173 – STM/NXP/JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.